Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa việt thời lýtrần

Được đăng lên bởi nghangbn807
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Văn hóa Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ
Tháng Bảy 4, 2009 bởi khanhhoathuynga

Văn hóa Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ
Giới thiệu chung
Cùng với sự lớn mạnh về chính trị và kinh tế, các vương triều Lý, Tr ần, H ồ đã ch ứng ki ến
một sự phát triển rực rỡ về văn hoá. Đây là giai đoạn thịnh đạt của nền văn hóa Đại Việt.
Như Lê Quý Đôn đã nhận định “Nước Nam Ở hai triều Lý, Trần nổi tiếng là văn minh”.
Đây là những thế kỷ phục hưng của nền văn hóa Việt cổ bản địa (văn minh V ăn Lang – Âu
Lạc) trên nền tảng của sự khôi phục độc lập dân tộc và sự giữ vững chủ quy ền qu ốc gia qua
những cuộc kháng chiến của Đại Việt chống Tống, Nguyên thắng lợi. Vị thế độc l ập về chính
trị – dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa “Nam Bắc đều chủ nước mình, không phải noi nhau”
(lời Trần Nghệ Tông). Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, ý th ức tìm v ề c ội ngu ồn đã
thấm đậm trong môi trường văn hóa thời Lý -Trần.
Cùng với sự phục hưng, văn hóa Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ đã tr ở nên phong phú và phát
triển ở một tầm cao mới qua một quá trình tiếp biến và tích h ợp v ăn hóa. Trên c ơ s ở c ốt lõi
của nền văn hóa Việt cổ, với tư cách là những vương triều phong ki ến độc lập, các triều đình
Lý, Trần đã tự nguyện, chủ động tiếp thu và cải biến những y ếu t ố c ủa văn hóa Đông Á
Trung Hoa, cũng như của nền văn hóa Champa phương Nam chịu ảnh hưởng Ấn Độ, tích h ợp
vào nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên lúc này, những ảnh hưởng văn hóa ngo ại sinh du nh ập
còn ở mức độ hạn chế, được gạn lọc luyện hợp thành những yếu tố nội sinh.
Cũng như về mặt xã hội, văn hóa Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ đã pha trộn và h ỗn dung gi ữa
những yếu tố Nam Á và Đông Á trong một vị thế cân bằng văn hóa. S ự cân bằng đó th ể hi ện
trong tính đối trọng lưỡng nguyên và đan xen giữa Phật, Đạo và Nho, gi ữa văn hóa dân gian
làng xã và văn hóa quan liêu cung đình. Xu hướng phát triển là t ừ y ếu t ố v ượt tr ội c ủa v ăn
hóa Nam Á dân gian Phật giáo trong thời kỳ đầu chuy ển dần sang sắc thái v ăn hóa Đông Á
quan liêu Nho giáo trong giai đoạn cuối.
Nguồn: Tiến trình Lịch Sử Việt Nam – Nhà Xuất Bản Giáo Dục – PGS.TSNguyễn Quang Ngọc.
Tr 94-95
Tôn giáo tín ngưỡng
Nhìn chung, các nhà nước Lý – Trần đã chủ trương một chính sách khoan dung hòa h ợp và
chung sống hòa bình giữa các tín ngưỡng tôn giáo như tín ng ưỡng dân gian, Ph ật, Đạo, Nho.
Đó chính là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên, Tam giáo t ịnh t ồn ở th ời k ỳ này. Nói nh ư
Phan Huy Chú, “thời Lý – Trần, dù là chính đạo hay dị đoan đều được tôn chu ộng, không

phân biệt”...
Văn hóa Đi Vit thi Lý Trn H
Tháng B y 4, 2009 b i khanhhoathuynga
V n hóa i Vi t th i Lý – Tr n – Hă Đạ
Gi i thi u chung
Cùng v i s l n m nh v chính tr và kinh t , các v ng tri u Lý, Tr n, H ã ch ng ki n ế ươ đ ế
m t s phát tri n r c r v v n hoá. ây giai o n th nh t c a n n v n hóa i Vi t. ă Đ đ đạ ă Đạ
Nh Lê Quý ôn ã nh n nh “N c Nam hai tri u Lý, Tr n n i ti ng là v n minh”.ư Đ đ đ ướ ế ă
ây nh ng th k ph c h ng c a n n v n hóa Vi t c b n a (v n minh V n Lang ÂuĐ ế ư ă đị ă ă
L c) trên n n t ng c a s khôi ph c c l p dân t c s gi v ng ch quy n qu c gia qua độ
nh ng cu c kháng chi n c a i Vi t ch ng T ng, Nguyên th ng l i. V th c l p v chính ế Đạ ế độ
tr – d n n ý th c c l p v v n hóa “Nam B c u ch n c mình, không ph i noi nhau” đế độ ă đề ướ
(l i Tr n Ngh Tông). Ch ngh a yêu n c, tinh th n dân t c, ý th c tìm v c i ngu n ã ĩ ướ đ
th m m trong môi tr ng v n hóa th i Lý -Tr n. đậ ườ ă
Cùng v i s ph c h ng, v n hóa i Vi t th i Tr n H ã tr nên phong phú phát ư ă Đạ đ
tri n m t t m cao m i qua m t quá trình ti p bi n tích h p v n hóa. Trên c s c t lõi ế ế ă ơ
c a n n v n hóa Vi t c , v i t cách là nh ng v ng tri u phong ki n c l p, các tri u ình ă ư ươ ế đ đ
Lý, Tr n ã t nguy n, ch ng ti p thu c i bi n nh ng y u t c a v n hóa ông Á đ độ ế ế ế ă Đ
Trung Hoa, c ng nh c a n n v n hóa Champa ph ng Nam ch u nh h ng n , tích h pũ ư ă ươ ưở Đ
vào n n v n hóa dân t c. Tuy nhiên lúc này, nh ng nh h ng v n hóa ngo i sinh du nh p ă ưở ă
còn m c h n ch , c g n l c luy n h p thành nh ng y u t n i sinh. độ ế đượ ế
C ng nh v m t h i, v n hóa i Vi t th i Tr n H ã pha tr n h n dung gi aũ ư ă Đạ đ
nh ng y u t Nam Á ông Á trong m t v th cân b ng v n hóa. S cân b ng ó th hi n ế Đ ế ă đ
trong tính i tr ng l ng nguyên an xen gi a Ph t, o và Nho, gi a v n hóa dân gianđố ưỡ đ Đạ ă
làng v n hóa quan liêu cung ình. Xu h ng phát tri n t y u t v t tr i c a v nă đ ướ ế ượ ă
hóa Nam Á dân gian Ph t giáo trong th i k u chuy n d n sang s c thái v n hóa ông Á đầ ă Đ
quan liêu Nho giáo trong giai o n cu i.đ
Ngu n: Ti n trình L ch S Vi t Nam Nhà Xu t B n Giáo D c ế PGS.TSNguy n Quang Ng c.
Tr 94-95
Tôn giáo tín ng ngưỡ
Nhìn chung, các nhà n c Tr n ã ch tr ng m t chính sách khoan dung hòa h p vàướ đ ươ
chung s ng hòa bình gi a các tín ng ng tôn giáo nh tín ng ng dân gian, Ph t, o, Nho. ưỡ ư ưỡ Đ
ó chính hi n t ng Tam giáo ng nguyên, Tam giáo t nh t n th i k này. Nói nhĐ ượ đồ ư
Phan Huy Chú, “th i Tr n, chính o hay d oan u c tôn chu ng, không đạ đ đề đượ
văn hóa việt thời lýtrần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa việt thời lýtrần - Người đăng: nghangbn807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
văn hóa việt thời lýtrần 9 10 166