Ktl-icon-tai-lieu

Vì sao họ thành công

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

VÒ SAO
HOÅ THAÂNH CÖNG ?

LEADERSHIP SECRETS OF THE WORLD’S
MOST SUCCESSFUL CEOS
by Eric Yaverbaum
ISBN: 0793180619
First published by Dearborn Trade Publishing
(Kaplan Publishing now)
A Kaplan Professional Company.
© 2006 by Eric Yaverbaum. All rights reserved.
Authorized translation as per agreement #754
dated of 08-06-2006.

VÒ SAO HOÅ THAÂNH CÖNG
Vietnamese Language Copyright © 2006 by First News - Tri Viet
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh
êën baãn tiïëng Viïåt theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Nhaâ
xuêët baãn Kaplan, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News
vaâ Kaplan àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam,
Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå
Berne.

CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS
11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

ERIC YAVERBAUM

VÒ SAO
HOÅ THAÂNH CÖNG ?
Leadership Secrets of the
World’s Most Successful CEOs
Biïn dõch:
NGUYÏÎN TRUNG AN (MBA)
VÛÚNG BAÃO LONG

FIRST NEWS
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

LÚÂI GIÚÁI THIÏåU

Trong kinh doanh, ai laâ ngûúâi thûåc sûå hiïíu roä nhûäng phêím
chêët cêìn thiïët àïí trúã thaânh möåt nhaâ laänh àaåo hiïåu quaã? Dô nhiïn
àoá chñnh laâ caác Töíng giaám àöëc thaânh cöng nhêët trïn thïë giúái.
YÁ tûúãng viïët quyïín saách naây xuêët hiïån trong àêìu töi vaâo möåt
buöíi ùn töëi vúái möåt nhoám Töíng giaám àöëc vaâ öng Richard Grasso,
nguyïn Giaám àöëc Súã Giao dõch Chûáng khoaán New York. Cuöåc
troâ chuyïån àaä laâm saáng toã nhiïìu kiïën thûác vö cuâng hûäu ñch vïì
caác phûúng phaáp hïët sûác saáng taåo vaâ cûåc kyâ àa daång àïí trúã
thaânh möåt nhaâ laänh àaåo xuêët sùæc.
Trong quyïín saách naây, chuáng ta seä khaám phaá nhûäng bñ
quyïët laänh àaåo hiïåu quaã vaâ thaânh cöng qua lúâi kïí cuãa caác CEO
trong caác cuöåc phoãng vêën àöåc quyïìn. Hoå seä tiïët löå nhûäng chiïën
lûúåc, thaái àöå, haânh vi, triïët lyá vaâ chiï...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vì sao họ thành công - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Vì sao họ thành công 9 10 710