Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam đất nước tôi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
eBook Version Copyright © 2001 Phuong Nam & Nhan Van Publishing. All
Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any forms or by any means, electronic or mechanical, including photocopy,
recording or any information storage and retrieval system, without permission
in writing from the author or the publisher.
ViŒt Nam á∂t NıËc T·i ca PhıÁng Nam do Nhµn VØn Publishing xu∂t b®n
l∑n Ω∑u ti≈n dıËi d≠ng eBook t≠i San Jose, California, Hoa K¸, nØm 2001.
Tranh b÷a ca h‡a sÿ L≈ thŸ Qu∆ HıÁng. Tr÷nh b°y b÷a v° süch ca Nhµn VØn.
Tüc gi® v° nh° xu∂t b®n Nhµn VØn gi˘ b®n quyÀn. C∂m trœch dŸch v° sao chÚp
dıËi m‡i h÷nh thˆc.
For more information and other ebooks available, contact Nhan Van Web Site
at http://www. nhanvan.com

M cL c
ViŒt Nam Ω∂t nıËc t·i
ViŒt Nam v° s˙ Ω‰i mËi
Vi∆t VÀ Ch TŸch H„ Chœ Minh
Suy nghÿ vÀ nh∫n thˆc l≠i
Vi∆t ti∆p vÀ nh∫n thˆc l≠i

4 • PhıÁng Nam
Nhan Van Publishing

ViŒt Nam Ω∂t nıËc t·i

ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 5


H„i nhfi t·i r∂t thœch cµu chuyŒn c‰ tœch T∂m Cüm: c· T∂m
xinh Ω¬p, th®o hiÀn nhıng lu·n bŸ m¬ con nh° Cüm ghen ghæt
t÷m cüch h¨m h≠i. Th∆ r„i T∂m bŸ ch∆t Ωi, h‹a th°nh chim v°ng
anh, th°nh cµy xoan Ω°o, th°nh cüi khung c¯i, v° cu‚i cÔng T∂m
t˜ qu® thŸ chui ra giÓp b° cÚ phÓc h∫u kia m‡i viŒc nh°.
MÊt ng°y n‡, nhµn d˜ng chµn Í quün nıËc ven ΩıÈng, t÷nh
cÈ nh° vua tr·ng th∂y nh˘ng mi∆ng tr∑u t≈m cünh phıÏng r∂t
khæo, gi‚ng hŒt nhı ca vÏ m÷nh t≈m ng°y n°o. Vua bøn ngfi ˚
vËi b° cÚ mu‚n g¥p ngıÈi t≈m tr∑u, T∂m bıËc ra, vua v· cÔng
s¯ng s‚t v° m˜ng rÎ ΩıÏc g¥p l≠i vÏ m÷nh, l≠i c›n xinh Ω¬p hÁn
xıa. Vua c®m Án b° cÚ v° xin ΩıÏc rıËc T∂m vÀ cung. T˜ Ω‹ hai
ngıÈi s‚ng b≈n nhau h≠nh phÓc Ω∆n tr‡n ΩÈi - ngıÈi Í hiÀn cu‚i
cÔng r„i cÒng g¥p l°nh. C›n m¬ con nh° Cüm - nh˘ng k¿ gieo
gi‹ Ω¨ g¥t b¨o, tÊi üc Ω¨ bŸ tr˜ng ph≠t Ωœch Ωüng. Cµu chuyŒn k∆t
thÓc th∫t ìc‹ h∫u.î
Nhıng khi lËn l≈n, xem xæt l≠i cµu chuyŒn dıËi mÊt cüch
nh÷n khüc, t·i mËi gi∫t m÷nh nh∫n ra r±ng: b≈n c≠nh tœnh th®o
hiÀn th÷ c· T∂m cÒng c‹ tœnh üc ΩÊc, v÷ n∆u ho°n to°n hiÀn c·
kh·ng thà khuy≈n Cüm: ìN∆u mu‚n da tr∞ng em ch◊ viŒc Ω°o mÊt
cüi h‚ th∫t sµu r„i ng„i xu‚ng Ω‹.î Cüm tıÍng th∫t nghe lÈi, Ωo≠n
T∂m sai ngıÈi Ωem nıËc s·i dÊi xu‚ng l°m Cüm ch∆t ngay tˆc
kh∞c. (C‹ ngıÈi c›n kà l° t˙ tay T∂m dÊi !)
Vπn chıa h∆t: sau Ω‹ T∂m l∂y xüc Cüm r„i l°m m∞m g¯i vÀ
cho d÷ gh¿, (trong nh˘ng süch xu∂t b®n g∑n Ωµy, chi ti∆t n°y Ω¨
ΩıÏc bfi Ωi), m¬ Cüm kh·ng bi∆t v˜a Øn v˜a khen ngon. á∆n khi
Øn h∆t nh÷n xu‚ng Ωüy hÒ th∂y Ω∑u lµu co...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam đất nước tôi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Việt Nam đất nước tôi 9 10 157