Ktl-icon-tai-lieu

Vòng luân hồi

Được đăng lên bởi vietanh-nguyen128
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 3 lần
VÒNG
LUÂN HỒI
(THE WHEEL OF LIFE)

Thích Nữ Giới Hương

1

3

Vòng Luân Hồi

Lời đầu sách

Bao nhiêu năm rồi còn mãi lang thang
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
… Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi đâu là chốn quay về.
(Một Cõi Đi Về - Trịnh Công Sơn)

Mạng sống chúng ta ngắn ngủi. Nội phiền
não tham sân si, tứ đại sanh tử luân hồi báo
chướng từ trong đánh ra. Thầy tà bạn ác, sáu trần
cám dỗ, buộc ràng, hoàn cảnh từ ngoài đánh vào.
Giữa thì bị nghiệp lực sát đạo dâm vọng, các tập
khí si loạn lôi cuốn. Dòng nghiệp lực còn được
cung cấp bằng những khối nước bùn lầy của những
trạng thái tâm tham sân si thì còn tiếp tục chảy. Tái
sanh là kết quả tất nhiên của nghiệp lực.

Đúng thế! Chẳng phải trăm năm mà trăm
ngàn muôn năm, muôn kiếp, chúng ta lang thang,
loanh quanh trong sáu cõi luân hồi 1 thật là mỏi mệt
mà không có nhân duyên nào để tỉnh ra và chẳng
biết nơi đâu là chốn quay về.

Luân hồi chỉ ngừng khi chúng ta không còn
tạo nghiệp. Chúng ta tin Hành là chủ động nghiệp
tái sanh. Tin 12 vòng nhân duyên xoay vần như
bánh xe từ vô thủy và đến vô chung, bởi lẽ trong
khi già bịnh vẫn ngậm vô minh, để rồi lại chuyển
vần đủ 12 vòng. Cứ xoay quanh mãi mãi thành
vòng tròn không có đầu đuôi, làm nhân làm quả
lẫn nhau không cùng không tận.

Đức Phật đã từ bi dặn dò ngài Mục Kiền
Liên rằng để cảnh tỉnh hậu thế về sự vô thường
biến đổi sanh diệt, mỗi nhà khách trong tự viện nên
vẽ bức tranh của con quỷ vô thường hay còn gọi là
vòng luân hồi (The Wheel of Life) do kinh
Avadàna minh họa. Và phải cử những tỳ kheo, tỳ
kheo ni có khả năng để giải thích cho khách thập
phương vãng lai về ý nghĩa của bức tranh này.

Quả khổ chuyển theo nghiệp. Nghiệp
chuyển theo tâm. Chỉ cần soi sáng tâm là hết khổ.
Vì thế, bức tranh của Vòng luân hồi hay Con quỷ
vô thường này rất quan trọng sẽ giúp chúng ta hiểu
được “Hoặc - Nghiệp - Khổ”, tin chắc lý nhân quả,
luân lý đạo đức nhà Phật căn bản ở giới luật phòng
phi chỉ ác, chuyển hoá thân tâm giúp chúng ta biết
được chốn quay về chân thật.

1

Sáu cõi luân hồi là trời, a-tu-la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục.

5

6

Vòng Luân Hồi

Tin, hiểu và chứng thấu những ý nghĩa sâu
sắc và thực tiễn này, mới có thể hoàn thành chí
nguyện giải thoát và mang lại hạnh phúc an vui
cho mình và người.
Đó là ước mơ và lý do cho quyển sách nhỏ
này được ra đời.
Con xin kính cẩn đảnh lễ Thầy - Tôn sư Hải
Triều Âm - Người đã từ bi hết lòng chỉ dạy và
truyền trao cho chú...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vòng luân hồi - Người đăng: vietanh-nguyen128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Vòng luân hồi 9 10 604