Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng gia đình thời kỳ CNH,HDH

Được đăng lên bởi congdoan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Văn hóa Việt Nam là thành quả hằng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu
tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Là
kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không
ngừng hoàn thiện mãi. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản
lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẽ vang của dân tộc “ trích Nghị quyết Hội nghị
lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định văn hóa là mọi mặt căn bản của xã hội.
Người chỉ rõ trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề phải chú ý đến, cũng
phải coi trọng ngang nhau: Chính trị - Kinh tế - Xã hội – Văn hóa. Văn hóa là một
trong những mục tiêu nhiệm vụ xây dựng con người mới, xã hội mới. Ngày nay
trong công cuộc đổi mới, chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội thực hiện mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh ”; đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần
của dân tộc ta, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội.
Thực tế đời sống xã hội trong những năm vừa qua đã chứng minh: Công
cucộ đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được
những thành quả to lớn, nền kinh tế tăng tưởng nhanh, trật tự an toàn xã hội ổn
định, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, các loại hình
dịch vụ văn hóa phát triển đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của
nhân dân.
Tuy nhiên do xu thế hội nhập, phát triển và biến đổi xã hội nhanh, do tác
động mặt trái của cơ chế thị trường làm cho quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở
cơ sở gặp không ít khó khăn; cuộc sống thực dụng, dự cuy thoái xuống cấp, đạo

đức xã hội có xu hướng tăng lên; các phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục đang
dần bị bào mòn, biến đổi; thay vào đó là tệ nạn xã hội, là sự biến đỗ vỡ gia đình,
bạo hành gia đình và các vấn đề khác dưới nhiều hình thức tinh vi, biến tướng, trá
hình đã xâm nhập vào đời sống của nhân dân, gây ảnh hưởng đến môi trường xã
hội.
Từ thực tế tình hình trên trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có
nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa bắt đầu từ Hội nghị lần thứ V Ban chấp
hành Trung ương Đảng khóa VIII; cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bằng các chỉ
thị, các văn bản trên các lĩnh vực xây dựng xây dựng và phát triển nền văn hóa
như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hi...


 !"#$!% &'!%  ( )  #* +,
-!&-. (//&-%01
23+34 *)5. 6
789 :&;& (#* <5 9=->9
?@A .B!CDEEEF+
G(9 >)G5H3I 9&JK 6 (I3+
!" LM 1  --!%  N&/. 4O- P
. JQG59RS-RT3U+
'V &VI*=#$ !"%I3%+==
 1  W% 4X= 1.
!% I*=#$G(7I3$ V <Y*!% 
#* ( 16&FZ[\ 4.I*=#$&.0/
&-]6^ #* I*=#$/?
(#*  &2V &2$ 4 X=.0-
I3+
B$ -"_I3'&23 @QG1
 W%!% #D`I!%&33&!a
'%/-!`]$I3W
9"_ (*#*12!a  &*   
#9 &V&.0.@ ?!`V&=   (
*#*+
B=#I-]..0&6-WI3#
K ( C -9!" I*=#$"_&`
C`K.15Z_$ #V#$ =I_ .
xây dựng gia đình thời kỳ CNH,HDH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng gia đình thời kỳ CNH,HDH - Người đăng: congdoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
xây dựng gia đình thời kỳ CNH,HDH 9 10 923