Ktl-icon-tai-lieu

Xuân nữ tình guitar phím lõm

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Đức
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Coå Nhaïc Vieät-Nam

Höõu-Taâm

Xuaân Nöõ
( 16 caâu nhòp 8 )

Troïng Thuûy & Mî Chaâu
Vieát lôøi : Höõu-Taâm

Lôùp Nhöùt :
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

( + )
( + )
( + )
Vaúng ( laïi )Xeâ
( + )
( + )
( + )
Cuøng gioù (chieàu)Xeà
( + )
( + )
( + )
Ñaâu khaùc (hôn)Xeâ
( + )
( + )
( + )
( Ôi )Coäng
( + )
( + )
( + )
Nhö chöùng(minh)Xeâ
( + )
( + )
( + )
Taùng bean
gieáng (ngoïc)Xeà

Xuaân Nöõ

Tieáng
moãi

voù
luùc

Töø
ngöïa
theâm

Baàu
Tjheäm
trong

trôøi
ñöôïm
buoåi

maây
u
hoaøng

Theo
Kî
Troïng

veát
só
Thuûy

loâng
naøo
töû

Chaøng

caát

tieáng
Mî
hôõi

Maët
Keát
son

bieån
tuï
saét

maùu
khoâng
loøng

Boàng
Troïng
ñònh

xaùc
Thuûy
tình

Mî
ñöa
naêm

( +)
( xa )Liu
( phi )Xeâ
( gaàn )Xeà
( + )
( xaùm )Xeâ
(buoàn)Xeà
( hoân )Liu
( + )
( bay )Liu
( ai )Xeâ
(hoaøng)Xeà
( + )
( keâu )Liu
(Chaâu)Coäng
(naøng)Xaøng
( + )
(loang)Liu
( tan )Xeâ
(naøng)Xeà
( + )
(Chaâu)Xeâ
(naøng)Xeà
( xöa )Liu

1

Coå Nhaïc Vieät-Nam

Höõu-Taâm

Lôùp Nhì :
7.-

Theo
8.U
uaát
Ñaønh möôïn

Vì
loãi
cheùn

9.-

Chæ
10.-

Mî

Beân
Chaâu

gieáng
hieän

11.-

Laâu

Xuaân Nöõ

( +)
( + )
( + )
( gioù )Xeâ
( Cuûa )Coäng
(tình)Xeà
( laàm )Hoø
(noàng)Hoø
( + )
( + )
( + )
( coøn )Hoø
( + )
( + )
(ngoïc)Xeâ
( veà )Hoø
( + )
( + )
( + )
( nay )Xeâ

Töø
Nôi
coù
Troïng
khoâng
ñaõ
daäp

ñoù
gieáng
tieáng
Thuûy
troøn
laøm
löûa

ngaøy
nöôùc
thou
töû

Choàng
Ngaøy

chaát
thaùng
xöông

nhôù
daàn
da

Moät
Thuûy
ñaùy

hoâm
thaáy
nöôùc

haïn
Moái
nhö

ñöôïc
tình
ñöôïc

Troïng
döôùi
Naéng

saàu

( + )
( ñeâm )Liu
(trong)Xeâ
(than)Xang
(hoaøng)Xaøng
( + )Xeà
( + )Hoø
(vöông)Xang
( + )
(thöông)Xeâ
(troâi)Xeâ
( boïc )Lòu
( + )
( kia )Xeâ
(hình)Hoø
(trong)Xang
( + )
( möa )Xeâ
( si )Xeâ
(thoûa)Xeå

2

Coå Nhaïc Vieät-Nam

12.-

13.-

14.-

15.-

Nuoâi
16.Khi
Nhö chöùng

Xuaân Nöõ

Höõu-Taâm

Mî (Chaâu)Coäng
Maët (buoàn)Xeà
Ai
(ñaønh)Hoø
Queân ( lôøi )Hoø
( + )
( + )
( + )
Gaây ( neân )Xeâ
( + )
( + )
Troïng (Thuûy)Xeâ
Huït
( tay )Xeâ
( + )
( + )
( + )
loaøi
(trai)Xeâ
( + )
( + )
ñöôïc ( röûa )Xeâ
cho
(loøng)Xeà

ñaùy
traùch
baïc
theà

nöôùc
hôøn
tình
thoát

traêm

Möôïn
Traùo
vôï

cuoäc
ñoåi
choàng

hoân
thaàn
ly

coá
boûû

Nhìn
name
mình

Mî
tay
gieáng

keát

maùu
Nôi
ngoïc

Mî
bieån
baûy

Ngoïc
nöôùc
Troïng

theâm
gieáng
Thuûy

saùng
ñònh
Mî

Doøng

roõ

(raøng)Xaøng
( + )Xeà
( + )Hoø
( naêm )Xang
( + )
(nhaân)Xeâ
(cung)Xeâ
(bieät)Lòu
( + )
(Chaâu)Xeâ
(naøng)Hoø
( saâö )Xang
( + )
(Chaâu)Xeâ
(Ñoâng)Xeâ
( maøu )Hoø
( + )
(trong)Xeâ
(tình)Xeà
(Chaâu)Liu

3

Coå Nhaïc Vieät-Nam

Xuaân Nöõ

Höõu-Taâm

...
Coå Nhaïc Vieät-Nam Höõu-Taâm
Xuaân Nöõ
1
Xuaân Nöõ
( 16 caâu nhòp 8 )
Troïng Thuûy & Mî Chaâu
Vieát lôøi : Höõu-Taâm
Lôùp Nhöùt
:
1.- ( + ) ( + )
( + ) Töø ( xa )
Liu
( + ) Tieáng voù ngöïa ( phi )
Xeâ
Vaúng ( laïi )
Xeâ
moãi luùc theâm ( gaàn )
Xeà
2.- ( + ) ( + )
( + ) Baàu trôøi maây ( xaùm )
Xeâ
( + ) Tjheäm ñöôïm u (buoàn)
Xeà
Cuøng gioù (chieàu)
Xeà
trong buoåi hoaøng ( hoân )
Liu
3.- ( + ) ( + )
( + ) Theo veát loâng ( bay )
Liu
( + ) naøo ( ai )
Xeâ
Ñaâu khaùc (hôn)
Xeâ
Troïng Thuûy töû (hoaøng)
Xeà
4.- ( + ) ( + )
( + ) Chaøng caát tieáng ( keâu )
Liu
( + ) (Chaâu)
Coäng
( Ôi )
Coäng
hôõi (naøng)
Xaøng
5.- ( + ) ( + )
( + ) Maët bieån maùu (loang)
Liu
( + ) Keát tuï khoâng ( tan )
Xeâ
Nhö chöùng(minh)
Xeâ
son saét loøng (naøng)
Xeà
6.- ( + ) ( + )
( + ) Boàng xaùc (Chaâu)
Xeâ
( + ) Troïng Thuûy ñöa (naøng)
Xeà
Taùng bean gieáng (ngoïc)
Xeà
ñònh tình naêm ( xöa )
Liu
Xuân nữ tình guitar phím lõm - Trang 2
Xuân nữ tình guitar phím lõm - Người đăng: Nguyễn Phú Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xuân nữ tình guitar phím lõm 9 10 794