Ktl-icon-tai-lieu

Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4427 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào
TÊN
QUÁI

Thuần Kiền

Hào 5

Phải lần lần chỉnh đốn các việc nhỏ đã, nếu vội làm việc
lớn thì hỏng.

Trẻ thơ chưa được mở mang, còn phải nhờ người khác. Lấy tư
cách nhu thuận mà ở ngôi vua. Bỏ mình theo người.

Hào 6

Ở chỗ cực hiểm mà không có người giúp. Cùng quẩn đến
nỗi khóc ra máu mắt đầm đìa.

Ở trên cùng đánh kẻ tối tăm. Nhưng hành động thái quá thì ắt
trở lại làm hại. Chỉ có ngăn sự cám dỗ bê nngoài, để từ từ xoa
dần những mê muội bên trong. Lợi về sự chống giặc, lài vì kẻ
trên người dưới đều đồng thuận với mình.

Thuần Khôn
TÊN
QUÁI

Nhu

Tụng

1
3
Lời Kinh (Hanh thông, lợi tốt, chính bền).

(Rất lớn, hanh thông, lợi về nết trinh của ngựa cái. Quân tử có
lui tới. Trước mê, sau đạt.

Có đức tin, sáng láng, hanh thông, chính bền. Lợi sang

Bàn về
quẻ

Hanh thông, có lợi và giữ vững được cho tới cùng. Người
quân tử có đủ Nhân, Nghĩa, trí, Dũng

Khôn lấy mềm thuận làm trinh. Ngựa cái có tính mềm thuận mà
sức đi khỏe.

Hào 1

(Rồng lặn chớ dùng). Quân tử chưa gặp thời thì nên ẩn
thân tích đức, không nên cầu danh lợi.

(Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến). Phải thận trọng từ
bước đầu. Tích lũy điều tốt từ đầu.

Hào 2

(Rồng hiện ra ruộng, ra mắt đại nhân thì có lợi). Gặp thời,
đem tài lực giúp cho đời .

(Thẳng, vuông, lớn thì chẳng học tập cũng không có gì bất lợi).
Cứ xuôi mà thành.

Hào 3

(Người quân tử tối ngày hăng hái tự cường, gặp nguy
cũng không đến nỗi tội lỗi.

(Theo đuổi việc nhà vua, không cậy công thì được tốt lành về
sau). Ngậm kín cái văn vẻ tốt đẹp của ta.

Hào 4

(Như con rồng có khi bay bổng, có khi nằm trong vực).
Phải thận trọng xem xét thời cơ.

(Thắt túi, không lỗi, không khen). Giấu kín cái khôn của mình
để khỏi bị ám hại. Đã giấu kín thì không có tiếng khen.

Hào 5

(Rồng bay lên trời, ra mắt kẻ lớn thì có lợi). Hào tốt nhất.

Tuy là đạo làm tôi nhưng là ngôi kẻ làm vua. Giữ mức trung
chính mà ở dưới thì rất tốt.

Hào 6

(Rồng lên cao quá có hối hận). Không nên hoạt động gì cả,
sớm rút lui để giữ việc an toàn và danh dự.

(Rồng đánh nhau ở đồng, máu nó xanh vàng). Thịnh quá gây ra
tranh giành, tổn thương.

TÊN
QUÁI

Truân

Mông

2

Lời Kinh sông lớn
Bàn về
quẻ

Người trên dùng sự cứng để khống chế người dưới, còn kẻ
Sức mạnh gặp chỗ hiểm mà không vội tiến để mắc vào chỗ
dưới thì dùng sự hiểm để dòm ngó người trên. Làm việc gì
hiểm đó. Đó là không vì lòng muốn mau chóng mà lâm
cũng phải tính toán từ đầu thì việc tranh chấp không xảy ra
vào chỗ nguy hiểm. Chờ đợi.
được.

Hào 1

Kẻ đợi vì g...
1
Ý Nghĩa Ca 64 Dch Tượng và 384 Hào
TÊN
QUÁI
Thun Kin Thun Khôn
1
Li Kinh
(Hanh thông, li tt, chính bn).
(Rt ln, hanh thông, li v nết trinh ca nga cái. Quân t
lui ti. Trước mê, sau đạt.
Bàn v
qu
Hanh thông, có li và gi vng được cho ti cùng. Người
quân tđủ Nhân, Nghĩa, trí, Dũng
Khôn ly mm thun làm trinh. Nga cái có tính mm thun mà
sc đi khe.
Hào 1
(Rng ln ch dùng). Quân t chưa gp thi thì nên n
thân tích đức, không nên cu danh li.
(Đạp lên sương thì biết băng dày sp đến). Phi thn trng t
bước đầu. Tích lũy điu tt t đầu.
Hào 2
(Rng hin ra rung, ra mt đại nhân thì có li). Gp thi,
đem tài lc giúp cho đời .
(Thng, vuông, ln thì chng hc tp cũng không có gì bt li).
C xuôi mà thành.
Hào 3
(Người quân t ti ngày hăng hái t cường, gp nguy
cũng không đến ni ti li.
(Theo đui vic nhà vua, không cy công thì được tt lành v
sau). Ngm kín cái văn v tt đẹp ca ta.
Hào 4
(Như con rng có khi bay bng, có khi nm trong vc).
Phi thn trng xem xét thi cơ.
(Tht túi, không li, không khen). Giu kín cái khôn ca mình
để khi b ám hi. Đã giu kín thì không có tiếng khen.
Hào 5
(Rng bay lên tri, ra mt k ln thì có li). Hào tt nht.
Tuy là đạo làm tôi nhưng là ngôi k làm vua. Gi mc trung
chính mà dưới thì rt tt.
Hào 6
(Rng lên cao quá có hi hn). Không nên hot động gì c,
sm rút lui để gi vic an toàn và danh d.
(Rng đánh nhau đồng, máu nó xanh vàng). Thnh quá gây ra
tranh giành, tn thương.
TÊN
QUÁI
Truân Mông
2
Li Kinh
(Gp lúc gian truân có th hanh thông nếu gi vng điu
chính và đừng tiến vi mà tìm người hin giúp mình thì có
li.
Dưới núi có ch him; gp ch him thì đỗ, không biết đi đâu.
Nước là vt phi đi, mi ra chưa đi đâu. Ti khi nó tiến thì là
hanh thông.
Bàn v
qu
Người tài đứng ra giúp sc lúc đầu tc là người được ct
nhc lên tước Hu. Người gii giúp thì mi vic s tt.
Cái đạo m mang k m ti phi nm cho đưc lòng chí thành
thì mi có li. Mình tìm người ta thì nên hết lòng trung thành,
người ta tìm mình thì nên tht lòng ch bo.
Hào 1
K có tài nếu không quanh co mà vi tiến lên thì lâm vào
tai nn. Chu khó ch thi.
Phi dùng hình pht trng tr mi ci m cái gông cùm được.
Khi có kết qa ri thì thôi, đừng quá dùng hình pht mà s ân
hn.
Hào 2
(Khn kh, khó khăn như người ci nga còn dùng dng,
ln qun). Đến 10 năm thì nn đã lâu, t phi hanh thông.
Bao dung k m ti, tt. Dung np hng người nhu ám như đàn
bà, tt. ngôi dưới mà gánh vác vic trên như người con trai
cai qun vic nhà.
Hào 3
(Đui hươu mà không có th săn giúp thì sy vào rng
thôi.) Người quân t hiu cơ s y thì b đi còn hơn, c
tiếp tc hành động thì s hi hn.
Con gái theo người phi có chính l, vy mà người này thy k
nhiu tin mà theo, không th gi được thân mình, thì không đi
đâu được li.
Hào 4
Tương đắc vi người trên mà tài không đủ lướt qua cnh
truân cho nên mun tiến li thôi. Nhưng nếu biết người
hin nhân dưới mà dùng, thì làm gì không được?
Ch nên tìm k cương minh gn gũi thì có th vượt qua. Hng
ngu ti mà không được gn người hin.
2
Hào 5
Phi ln ln chnh đốn các vic nh đã, nếu vi làm vic
ln thì hng.
Tr thơ chưa được m mang, còn phi nh người khác. Ly tư
cách nhu thun mà ngôi vua. B mình theo người.
Hào 6
ch cc him mà không có người giúp. Cùng qun đến
ni khóc ra máu mt đầm đìa.
trên cùng đánh k ti tăm. Nhưng hành động thái quá thì t
tr li làm hi. Chngăn s cám d bê nngoài, để t t xoa
dn nhng mê mui bên trong. Li v s chng gic, lài vì k
trên người dưới đều đồng thun vi mình.
TÊN
QUÁI
Nhu Tng
3
Li Kinh
đức tin, sáng láng, hanh thông, chính bn. Li sang
sông ln
Theo đui đến cùng, xu. Li v yết kiến người ln, không li
v s sang sông ln.
Bàn v
qu
Sc mnh gp ch him mà không vi tiến để mc vào ch
him đó. Đó là không vì lòng mun mau chóng mà lâm
vào ch nguy him. Ch đợi.
Người trên dùng s cng để khng chế người dưới, còn k
dưới thì dùng s him để dòm ngó người trên. Làm vic gì
cũng phi tính toán t đầu thì vic tranh chp không xy ra
được.
Hào 1
K đợi vì gp ch him, cho nên đợi ri mi tiến. K nơi
rng xa, không dám xông pha vào ch him nn mà đi.
Nhu nhược dưới, tài không th kin, du không kéo dài công
vic ca mình,đã kin ri, t có hi nh, cho nên mc phi
tai tiếng.
Hào 2
Dn dn gn ch him, tuy chưa phi lo s, nhưng đã hơi
có tiếng lun bàn. Cương trung mà biết ch đợi thì sau
chót được tt.
Phi trn, là ct tránh ch làm k đối địch. T dưới kin lên,
hon nn ti. Không được kin.
Hào 3
Phi ch đợi ri s tiến. Không phi là răn người ta không
được tiến, ch mun khiến cho người ta ch để li mt cơ
nghi mà thôi.
Ly đức và nhân nghĩa x x theo bn lãnh sn có ca mình mà
kiên c t gi. Tuy ch him nghèo mà lo lng thì sau chót
được tt lành.
Hào 4
trong him nn, không th c , cho nên t hang chui ra.
Xuôi thun để nghe theo thi.
yên, gi được hòa thun là tt. Cng mnh mà không trung
chính, thì hay nóng ny hành động thì không yên.
Hào 5
C yên đợi.
Nếu là người x kin thì là bc hin đức, nếu là người đi kin
thì gp quan tòa công minh, không gì tt bng.
Hào 6
K xem gp ch hãm him, nhưng vi nhng người phi ý
đến, c kính trng mà đãi li h, thì sau được tt.
K rt thích kin và dù may mn thng kin thì chng bao lâu
s mt hết. Kết qa vn là tay không.
TÊN
QUÁI
Sư T
4
Li Kinh
Trong him, ngoài thun, đi đường him bng cách xuôi
thun.
Loài người t phi gn nhau, giúp nhau.
Bàn v
qu
Tượng ông vua sai tướng ra quân, mà phi dùng người lão
thành mi tt.
Tượng mt người v v muôn nước, bn b trông lên mt
người. Có người thân bám vào mình.
Hào 1
Bước đầu ca vic ra quân, phi chú trng đến k lut.
Nếu không khéo để mt lòng quân sĩ, xu.
Trong lòng không tin, mà mun thân vi người ta, thì người ta
ai thân vi mình?
Hào 2
Đạo làm tôi không dám chuyên chế mt vic gì, nhưng
vic quân ngoài mt trn được quyn chuyên chế.
Cái quyn chn tài mà dùng tuy người trên, mà s đem thân
cho nước, t do mình. Gi đạo trung chính để ch người trên
đến tìm và gi được phm giá ca mình.
Hào 3
S thua thit đến phi khiêng thây mà v. Nương ta, giao
phó cho hai ba người, sao thành công được.
Gn lin vi k không đáng gn thì hi hn cũng mun ri.
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào 9 10 711