Ktl-icon-tai-lieu

Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4350 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào
TÊN
QUÁI

Thuần Kiền

Hào 5

Phải lần lần chỉnh đốn các việc nhỏ đã, nếu vội làm việc
lớn thì hỏng.

Trẻ thơ chưa được mở mang, còn phải nhờ người khác. Lấy tư
cách nhu thuận mà ở ngôi vua. Bỏ mình theo người.

Hào 6

Ở chỗ cực hiểm mà không có người giúp. Cùng quẩn đến
nỗi khóc ra máu mắt đầm đìa.

Ở trên cùng đánh kẻ tối tăm. Nhưng hành động thái quá thì ắt
trở lại làm hại. Chỉ có ngăn sự cám dỗ bê nngoài, để từ từ xoa
dần những mê muội bên trong. Lợi về sự chống giặc, lài vì kẻ
trên người dưới đều đồng thuận với mình.

Thuần Khôn
TÊN
QUÁI

Nhu

Tụng

1
3
Lời Kinh (Hanh thông, lợi tốt, chính bền).

(Rất lớn, hanh thông, lợi về nết trinh của ngựa cái. Quân tử có
lui tới. Trước mê, sau đạt.

Có đức tin, sáng láng, hanh thông, chính bền. Lợi sang

Bàn về
quẻ

Hanh thông, có lợi và giữ vững được cho tới cùng. Người
quân tử có đủ Nhân, Nghĩa, trí, Dũng

Khôn lấy mềm thuận làm trinh. Ngựa cái có tính mềm thuận mà
sức đi khỏe.

Hào 1

(Rồng lặn chớ dùng). Quân tử chưa gặp thời thì nên ẩn
thân tích đức, không nên cầu danh lợi.

(Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến). Phải thận trọng từ
bước đầu. Tích lũy điều tốt từ đầu.

Hào 2

(Rồng hiện ra ruộng, ra mắt đại nhân thì có lợi). Gặp thời,
đem tài lực giúp cho đời .

(Thẳng, vuông, lớn thì chẳng học tập cũng không có gì bất lợi).
Cứ xuôi mà thành.

Hào 3

(Người quân tử tối ngày hăng hái tự cường, gặp nguy
cũng không đến nỗi tội lỗi.

(Theo đuổi việc nhà vua, không cậy công thì được tốt lành về
sau). Ngậm kín cái văn vẻ tốt đẹp của ta.

Hào 4

(Như con rồng có khi bay bổng, có khi nằm trong vực).
Phải thận trọng xem xét thời cơ.

(Thắt túi, không lỗi, không khen). Giấu kín cái khôn của mình
để khỏi bị ám hại. Đã giấu kín thì không có tiếng khen.

Hào 5

(Rồng bay lên trời, ra mắt kẻ lớn thì có lợi). Hào tốt nhất.

Tuy là đạo làm tôi nhưng là ngôi kẻ làm vua. Giữ mức trung
chính mà ở dưới thì rất tốt.

Hào 6

(Rồng lên cao quá có hối hận). Không nên hoạt động gì cả,
sớm rút lui để giữ việc an toàn và danh dự.

(Rồng đánh nhau ở đồng, máu nó xanh vàng). Thịnh quá gây ra
tranh giành, tổn thương.

TÊN
QUÁI

Truân

Mông

2

Lời Kinh sông lớn
Bàn về
quẻ

Người trên dùng sự cứng để khống chế người dưới, còn kẻ
Sức mạnh gặp chỗ hiểm mà không vội tiến để mắc vào chỗ
dưới thì dùng sự hiểm để dòm ngó người trên. Làm việc gì
hiểm đó. Đó là không vì lòng muốn mau chóng mà lâm
cũng phải tính toán từ đầu thì việc tranh chấp không xảy ra
vào chỗ nguy hiểm. Chờ đợi.
được.

Hào 1

Kẻ đợi vì g...
11
TÊN
QUÁI
Kin
Gii
20
Li Kinh
Trong thi kin khó, t có thánh hin làm cho thiên h qua
nn.
Lúc hon nn ca thiên h đã gii tán vy.
Bàn v
qu
Đương lúc kin khó không nên manh động.
Người va qua khó khăn thì nên khoan hng để được người yêu
mến.
Hào 1
Có ít kh năng mà không có ng vin thì chưa th tiến
được.
Nn đã gii ri thì nên yên tnh ngh ngơi.
Hào 2
Tuy gp khó khăn nhưng chí mun giúp người vượt qua
khó khăn nên v sau không b lm li.
Vua tin dùng k gian tà thì người quân t không làm được.
Tr b k tà ác khiến đạo trung chính có th thc hành được.
Hào 3
Gp lúc khó khăn mà được lòng k dưới thì có th cu
được yên n.
Tài hèn thì không nên làm vic ln. Đức không xng vi đồ
dùng, thì gic cướp đến là do mình mi nó đến.
Hào 4
Biết liên hp vi mi người là đạo x lý lúc khó khăn.
ngôi trên thì không nên gn gũi k tiu nhân. Được như vy
thì quân t tìm đến.
Hào 5
Trên dưới đều trung chính mà không vượt qua được khó
khăn là vì tài chưa đủ. Nên cn người giúp.
K tiu nhân lui xung thì đấng quân t tiến lên.
Hào 6
Trong lúc khó khăn nhiu mà có đức nên có người giúp mà
vượt khó được.
K tiu nhân là gc sinh nn, cho nên sau khi gii nn nên nghĩ
vic tr k xu. Nếu không tr được là điu đáng phi lo s.
TÊN
QUÁI
Tn Ích
21
Li Kinh
Ly ca dưới mà thêm cho trên là Tn. Đạo Ích có th vượt qua him nn.
Bàn v
qu
Ly dưới làm cho trên cao thêm thì s nguy đỗ tc thì.
Trong lúc bình thường vô s, cái ích nó còn nh, đến khi gian
nguy him nn thì cái ích nó càng ln.
Hào 1
K dưới thêm cho người trên, nên t bt ca mình, mà ch
nhn công ca mình.
dưới mà được người trên dùng đến để thc hành chí mình,
không th không báo đáp.
Hào 2
Không t gim bt s cng gia ca mình, thì có th ích
cho người trên, mi là làm ích cho hn.
Có th mãi chính bn thì tt vì nó dưới mà chu s làm ích
ca người trên.
Hào 3
Ba thì tha mt mà nên bt đi mi thành đôi mà giúp ln
nhau.
K dưới thì nên vâng bm người trên, đâu được t tin làm
vic ích.
Hào 4
Người ta gim bt s lm li, ch s không được mau
chóng, nếu được mau chóng thì nên đáng mng.
Nếu mà ch làm ích cho thiên h, thì người trên t tin mà theo.
K th vua ch lo mình không được thành thc mà thôi.
Hào 5
Mưu theo nhiu người thì hp lòng tri.
Người trên có đức tin để làm ơn cho k dưới, k dưới cũng có
đức tin để giúp người trên.
Hào 6
K trên chng bt k dưới mà li thêm cho hđấng
quân t.
Nếu không thiên lch v mình mà hp vi đạo công thì người
ta cũng làm ích cho mình,m gìđến đánh mình.
12
TÊN
QUÁI
Qui Cu
22
Li Kinh
Dưới mnh mà trên đẹp lòng, quyết lit mà có th hòa
bình, cách rt khéo ca cuc quyết.
Ly v mun đưc nhng người mm mng, thun theo. Con
gái mnh thì mt s chính đính là đạo nhà hng ri.
Bàn v
qu
Đấng quân t thế đủ tr tiu nhân, thì nên nêu rõ ti nó
sân ln. Lúc tiu nhân đương thnh, quân t đợi thi cơ.
Vì nó vn không phi là cái mong đợi, thình lình gp nó. S vt
không gp nhau thì công dng không thành.
Hào 1
Người ta làm vic, t phi cân nhc vic đó có th làm ri
mi quyết.
Đề phòng k tiu nhân t lúc ban đầu thì nó không th làm gì.
Hào 2
Lúc quân t quyết vi tiu nhân, không th quên s răn
nga.
K "gp" không được lòng thành, tc là trái vi đạo "gp".
Không đến phn khách
Hào 3
Đương lúc quyết tr k tiu nhân mà mình li riêng hòa
nhau vi nó; đủ biết là trái.
Dùng kiu phi nghĩa mà cu cho gp, vn là có li ri. Cht vt
tiến lên khó khăn tc không th b ngay.
Hào 4
Nghe li nói phi mà biết dùng, ch có k cương minh mi
làm được.
Làm người trên mà b k dưới lìa b, t có hung biến.
Hào 5
Nếu qa quyết mà quyết vi nó, li không làm s quá d.
Người hin chn n cư, người trên nên ly đạo trung chính
mà cu người hin.
Hào 6
Mi quân t được thi, quyết tr mt k tiu nhân đã nguy
cc đim vy.
Không được gp k đáng gp. Người ta gp nhau thì cn hòa
thun để tiếp nhau.
TÊN
QUÁI
Ty Thăng
23
Li Kinh
K dưới đẹp lòng v chính lnh ca người trên mà thun
theo vi người trên.
Cây mc trong đất, ln thì càng cao. Tiến lên phía trước thì tt.
Bàn v
qu
Loài người hp li thì tranh nhau, loài vt hp li thì cướp
nhau.
H thun thì có th tiến, mà nghch thì là phi lui.
Hào 1
Coi chng tiu nhân làm cho tâm trí b mê lon.
Phía trên ng nhau vi vua, chính là k gánh vác trách nhim
cuc "lên".
Hào 2
Ch cn dùng lòng thành giao tiếp vi đấng thn minh mà
không cn đồ tế l.
S giao kết ca k trên người dưới đã không do lòng thành, còn
lâu được chăng?
Hào 3
Phía trên không có k ng vi, cu hp ch gn mình
không được. Người mà hành động như thế, tuyđược cái
mình cu, song cũng hơi đáng tiếc.
K trên đều thun vi nó, mà nó li có ng vin, dùng tư cách
đó mà "lên", thì s như vào cái làng không người, còn ai chng
nó.
Hào 4
Được c trên dưới xum hp vi mình, đáng cho là hay.
Trên thun vi người trên, dưới thun vi người dưới khiến
người dưới cung kính.
Hào 5
Đã còn có k chưa v vi mình, thì nên sa đức ca mình. Cuc lên ca đạo làm vua, ch lo không có hin tài giúp đỡ.
Hào 6
Người ta tuyt mình là do mình gây ra thì còn trách ai? K
tiu nhân thích ngôi cao mà không ai ưa nó.
Lên đã cùng cc, chlui không có tiến vy.
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ý Nghĩa Của 64 Dịch Tượng và 384 Hào 9 10 610