Ktl-icon-tai-lieu

Yêu

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 Nãi víi ngêi yªu dÊu
Yªu mét ngêi cã nghÜa Lµ chÊp nhËn vÒ giµ víi ngêi Êy.
To love a person means to agree to grow old with him.
TuyÖt vêi thay ngêi phô n÷ nµo vÉn suèt ®êi lµ ngêi t×nh cña chång m×nh
How wonderful is that woman who continues to be a husband’s
sweetheart all her life.
Anh ghÐt sèng v¾ng em - bëi v× sèng cã em lµ ®iÒu qu¸ ®çi ngät ngµo.
I hate being without you - because it’s so easy to be with you.
Em cÇn ®îc anh «m choµng vai,theo ®óng c¸ch rÊt riªng anh thêng «m em.
Ineed a hug from you_and only the way you can give it.
T×nh yªu lµ chiÕc ch×a kho¸ më ®îc mäi c¸nh cöa dÉn vµo h¹nh phóc.
Love is the master key that opens the gates of happiness.
H·y thËn träng g×n gi÷ t×nh yªu cña b¹n, nã sÏ tån t¹i l©u dµi.Vµng b¹c,søc
khoÎ chØ lµ phï du nay cßn mai mÊt.
Treasure the love you receive above all.It will survive long after your gold
and good health have vanished.
Nh÷ng gÜ tèt ®Ñp nhÊt trªn ®êi nµy th× kh«ng thÓ sê ®îc, hay thÊy ®îc...mµ
chØ cã thÓ c¶m ®îc trong lßng.
The best and most beautiful things in the world cannot be seen, nor
touched... but are felt in the heart.
T r¸i tim sÏ h¹nh phóc nhÊt khi biÕt ®Ëp v× ngêi kh¸c.
The heart is happiest when it beats for others.
T ×nh yªu xuÊt hiÖn khi ta quan t©m tíi ngêi kh¸c h¬n lµ quan t©m tíi
m×nh.
Love is when each person is more concerned for the other than for one’s
self.
Yªu nhau kh«ng ph¶i lµ nh×n nhau mµ lµ cïng nhau nh×n vÒ mét híng.
Love does not consist of gazing at each other but in looking outward
together in the same direction.
...t×nh yªu cña mét ngêi ®èi víi mét ngêi chØ lµ hai nçi c« ®¬n tíi gÇn
nhau,nh×n nhËn nhau, che chë nhau vµ an ñi vç vÒ nhau.
... love from one being to another can only be that two solitudes come
nearer,recognize and protect and comfort each other.
Nh÷ng ®«i vî chång yªu th¬ng nhau, nãi víi nhau ngh×n chuyÖn mµ kh«ng
hÒ më mÖng.
Couples who love each other tell each other a thousand things without
talking.

Toµn bé cuéc sèng trë lªn kú diÖu ë chç m×nh ®îc mét ngêi tha thiÕt cÇn
®Õn m×nh
The entire sum of existence is the magic of being needed by just one
person.
T×nh yªu ch©n thËt kh«ng cã mét kÕt thóc cã hËu; v× t×ng yªu ch©n thËt
kh«ng bao giê kÕt thóc.
True love doesn’t have a happy ending; true love doesn’t have an ending.
Ai còng cã khóc nh¹c lßng. NÕu biÕt l¾ng nghe,chóng ta cã thÓ nghe ®îc
tiÕng h¸t cña lßng nhau.
In all hears there is music. If we listen carefully, we can hear each other’s
song.
§õng cíi mét ngêi mµ b¹n kh«ng thÓ chung sèng. H·y...
5 Nãi víi ngêi yªu dÊu
Yªu mét ngêi cã nghÜa Lµ chÊp nhËn vÒ giµ víi ngêi Êy.
To love a person means to agree to grow old with him.
TuyÖt vêi thay ngêi phô n÷ nµo vÉn suèt ®êi lµ ngêi t×nh cña chång m×nh
How wonderful is that woman who continues to be a husband s
sweetheart all her life.
Anh ghÐt sèng v¾ng em - bëi v× sèng cã em lµ ®iÒu qu¸ ®çi ngät ngµo.
I hate being without you - because it s so easy to be with you.
Em cÇn ®îc anh «m choµng vai,theo ®óng c¸ch rÊt riªng anh thêng «m em.
Ineed a hug from you_and only the way you can give it.
T×nh yªu lµ chiÕc ch×a kho¸ më ®îc mäi c¸nh cöa dÉn vµo h¹nh phóc.
Love is the master key that opens the gates of happiness.
H·y thËn träng g×n gi÷ t×nh yªu cña b¹n, nã sÏ tån t¹i l©u dµi.Vµng b¹c,søc
khoÎ chØ lµ phï du nay cßn mai mÊt.
Treasure the love you receive above all.It will survive long after your gold
and good health have vanished.
Nh÷ng gÜ tèt ®Ñp nhÊt trªn ®êi nµy th× kh«ng thÓ sê ®îc, hay thÊy ®îc...mµ
chØ cã thÓ c¶m ®îc trong lßng.
The best and most beautiful things in the world cannot be seen, nor
touched... but are felt in the heart.
T r¸i tim sÏ h¹nh phóc nhÊt khi biÕt ®Ëp v× ngêi kh¸c.
The heart is happiest when it beats for others.
T ×nh yªu xuÊt hiÖn khi ta quan t©m tíi ngêi kh¸c h¬n lµ quan t©m tíi
m×nh.
Love is when each person is more concerned for the other than for one s
self.
Yªu nhau kh«ng ph¶i lµ nh×n nhau mµ lµ cïng nhau nh×n vÒ mét híng.
Love does not consist of gazing at each other but in looking outward
together in the same direction.
...t×nh yªu cña mét ngêi ®èi víi mét ngêi chØ lµ hai nçi c« ®¬n tíi gÇn
nhau,nh×n nhËn nhau, che chë nhau vµ an ñi vç vÒ nhau.
... love from one being to another can only be that two solitudes come
nearer,recognize and protect and comfort each other.
Nh÷ng ®«i vî chång yªu th¬ng nhau, nãi víi nhau ngh×n chuyÖn mµ kh«ng
hÒ më mÖng.
Couples who love each other tell each other a thousand things without
talking.
Yêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Yêu 9 10 789