Ktl-icon-tai-lieu

10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005)

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
^=^ C n V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngu n: TTVNOL.com
Tác gi ebook: C n V Đ

Li u có hay không cu c b u ch n nh ng v tư ng xu t s c nh t th gi i
và nh ng v tư ng nào đư c ch n.Ebook này s cho b n s th t v
nó,Ebook t p h p nh ng m n đàm c a nh ng ti n b i trên Ttvnol.com.

C¸c Danh T­íng Næi TiÕng ThÕ Giíi
Về cuộc bình chọn 10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005)............................................. 1
Về cuộc bình chọn 10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2006)........................................... 17

Về cuộc bình chọn 10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005)
Cuộc bình chọn đó như tôi biết là do Học viện lịch sử khoa học quân sự Hoàng gia Anh tổ chức.
Tiêu chí lớn nhất để lựa chọn là những chiến thắng của những danh tướng đó có ảnh
hưởng đến lịch sử thế giới. Chính vì vậy, Trung quốc không có một danh tướng nào vì họ chỉ
đánh nhau ở trong nội bộ Trung Quốc mà thôi. Danh sách 10 danh tướng được lựa chọn, tôi
không nhớ hoàn toàn chính xác nhưng cứ ghi ra đây và nhớ đến đâu ghi đến đấy, không theo
quy tắc nào hết.
1. Alecxandre đại đế
2.Cromoen
3.Thành cát Tư hãn
4.Trần Hưng Đạo
5.Võ Nguyên Giáp
6.Napoleon
7.Kutuzov
8.Zukov
9.Cesar
10. Không nhớ chính xác lắm. Một là Clauswits của Đức, hoặc là Hanibal, danh tướng thời Cổ
đại
Cái này tôi đã có xem rồi, cách đây cũng đã khá lâu, hồi đầu những năm 90. Rất tiếc đang không
ở Việt nam nếu không cũng sẽ đi mượn tư liệu để post cho mọi người xem
Nhân tiện em xin hỏi bác cái này. Trong list bác post có Cromen và Kutuzov, hai vị này ngoài
chiến công đánh bại Napoleon còn có chiến công nào nữa không ạ ?
Mà hình như Kutuzov đánh nhau với Napoleon trên cánh đồng Baradino (spelling ?) là bất phân
thắng bại mà ? (tuy nhiên sau đó Kutuzov rút quân bỏ Matxcơva cho Napoleon

^=^ C n V Đ ^=^
Canvedo@gmail.com - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Chỉ có Kutuzov đánh thắng Napoleon thôi, trận đánh đấy là trận Borodino. Cromwell không phải
là đánh Napoleon mà là người lãnh đạo cuộc cách mạng của những người Thanh giáo ở Anh
vào thế kỷ XVII.
Theo tôi, sở dĩ người ta bầu Kutuzov là vì sau khi thất bại ở nước Nga, đế chế của Napoleon đã
bị suy yếu và dần dần đi tới chỗ sụp đổ. Chắc là người ta đánh giá cao yếu tố đó. Điều này cũng
giống như chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã đánh dấu sự sụp đổ của chế đ...
^=^ C󰖮n V󰗈 Đ󰗐 ^=^
Canvedo@gmail.com - www.heartsay.good.to
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C¸c Danh T íng Næi TiÕng ThÕ Giíi
V cuc bình chn 10 danh tướng ni tiếng thếgii (2005) ............................................. 1
V cuc bình chn 10 danh tướng ni tiếng thếgii (2006) ........................................... 17
V cuc bình chn 10 danh tướng ni tiếng thế gii (2005)
Cuc bình chn đó như i biết là do Hc vin lch skhoa hc quân sHoàng gia Anh tchc.
Tiêu chí ln nht để la chn là nhng chiến thng ca nhng danh tướng đó có nh
hưởng đến lch sthếgii. Chính vy, Trung quc kng có mt danh tướng nào vì hch
đánh nhau trong ni b Trung Quc mà thôi. Danh sách 10 danh tướng được la chn, tôi
không nhhoàn toàn chính xác nhưng cghi ra đây và nh đến đâu ghi đến đấy, không theo
quy tc nào hết.
1. Alecxandre đại đế
2.Cromoen
3.Thành cát Tưhãn
4.Trn Hưng Đạo
5.Võ Nguyên Giáp
6.Napoleon
7.Kutuzov
8.Zukov
9.Cesar
10. Không nhchính xác lm. Mt là Clauswits ca Đức, hoc là Hanibal, danh tướng thi C
đại
Cái này tôi đã có xem ri, cách đây cũng đã khá lâu, hi đầu nhng năm 90. Rt tiếc đang không
Vit nam nếu không cũng s đi mượn tư liu để post cho mi người xem
Nhân tin em xin hi bác cái này. Trong list bác post có Cromen và Kutuzov, hai vnày ngoài
chiến công đánh bi Napoleonn chiến công nào na không ?
Mà hình nhưKutuzov đánh nhau vi Napoleon trên cánh đồng Baradino (spelling ?) là bt phân
thng bi ? (tuy nhn sau đó Kutuzov rút quân b Matxcơva cho Napoleon
Ngu󰗔n: TTVNOL.com
Tác gi󰖤 ebook: C󰖮n V󰗈 Đ󰗐
Li󰗈u có hay không cu󰗚c b󰖨u ch󰗎n nh󰗰ng v󰗌 tư󰗜ng xu󰖦t s󰖰c nh󰖦t th󰗀 gi󰗜i
và nh󰗰ng v󰗌 tư󰗜ng nào đư󰗤c ch󰗎n.Ebook này s󰖾 cho b󰖢n s󰗲 th󰖮t v󰗂
nó,Ebook t󰖮p h󰗤p nh󰗰ng m󰖢n đàm c󰗨a nh󰗰ng ti󰗂n b󰗒i trên Ttvnol.com.
10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005) - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
10 danh tướng nổi tiếng thế giới (2005) 9 10 926