Ktl-icon-tai-lieu

10 trò chơi phạt hấp dẫn, lý thú

Được đăng lên bởi truong-duc-thieu-thieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 trò chơi phạt hấp dẫn, lý thú
Phạt là giai đoạn để kết thúc trò ch  i. Phạt nên tùy trường hợp linh động thay đổi, để tăng 
 
 ơ 
thêm tính vui nhộn, hào hứng của trò ch  i. Cần tránh những hình phạt quá trớn gây cảm giác 
   ơ 
khó chịu từ người chơi... Một trò ch  i thành công hay không, quan trọng nhất là sự linh 
 
 ơ 
động, nhạy bén của Qu  n trò
   ả 
 .
Cùng tham khảo 10 trò chơi phạt khá hào hứng, lý thú:
1. Cao cẳng cùng cò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
   ị  đi  m
Đ a   ể    phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phat:
­ T  p th   cùng hát “Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong”
   ậ   ể
­ Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?
­ Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!
­ Quản trò: Cổ đâu?
­ Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)
­ Quản trò: Cẳng đâu?
­ Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)
Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co lên, người đứng sau cầm chân phải 
người đứng trước. Tập thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.
2. Múa đôi

Số người bị phạt: Tuỳ ý (hai hoặc nhiều người nhưng phải chẵn)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phạt: Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản trò bắt một bài hát vui, tất 
cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ được 
về chỗ.
Chú ý: Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to hơn, nhằm h   ng
  ướ    dẫn họ dễ tìm 
ra nhau.
3. Gia đình nhà Gà

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phạt: Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng hát bài “Đàn gà trong sân”, 
người bị phạt nhảy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô ph  ng
   ỏ    theo bài 
hát: “Gà mà biết gáy là con gà cha… Đi làng thang trong sân có con gà, có con gà”…
4. Bữa tiệc bò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phạt: Tập thể cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc”.
Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:
­ Nhún theo điệu câu nói “Bò nhúng dấm, nhúng dấm”.
­ Lắc mông theo điệu câu nói “bò lúc lắc, lúc lắc”
­ Lấy hai tay làm như xẻo mông “bò tùng xẻo, tùng xẻo”
Chú ý: Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh vòng tròn.

5. Vịt béo

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách ph...
10 trò chơi pht hp dn, lý thú
Pht là giai ođ n đ kết thúc trò ch ơ i . Pht nên tùy trường hp linh đng thay đi, đ t ng ă
thêm tính vui nhn, hào hng ca trò ch ơ i . Cn tránh nhng hình pht quá trn gây cm giác
khó chu t người chơi... Mt trò ch ơ i thành công hay không, quan trng nht là s linh
đng, nhy bén ca Qu n trò .
Cùng tham kho 10 trò chơi pht khá hào hng, lý thú:
1. Cao cẳng cùng cò
S người b pht: Tùy ý (có th mt hoc nhiu người cùng mt lúc)
Đ a iđ m pht: Sân hoc phòng rng
Cách phat:
- T p th cùng hát “Con cò có cái c cao cao, có cái cng cong cong”
- Qun trò hô: Cò âu? Cò âu?đ đ
- Người b pht áp: Cò ây! Cò ây!đ đ đ
- Qun trò: C âu?đ
- Người b pht: C ây! (đ đưa c, đu ra)
- Qun trò: Cng âu?đ
- Người b pht: Cng ây! (đ đưa chân trái ra)
Người b pht tp trung thành mt hàng dc, chân phi co lên, người đng sau cm chân phi
người đng trước. Tp th cùng nhy lò cò quanh vòng tròn khi tp th bt đu hát.
2. Múa đôi
S người b pht: Tu ý (hai ho c nhiu người nhưng phi chn)
Đa iđ m pht: Sân hoc phòng rng
Cách pht: Hai người b pht b bt mt, đng mi người mt góc. Qun trò bt mt bài hát vui, tt
c cùng hát. Trong khi ó, 2 ngđ ười b bt va múa va tìm đến nhau. Khi nào tìm thy thì s được
v ch.
Chú ý: Khi 2 người b pht càng đến gn nhau, người chơi s hát to hơn, nhm h ướ ng dn h d tìm
ra nhau.
3. Gia đình nhà Gà
S người b pht: Tùy ý (có th mt hoc nhiu người cùng mt lúc)
Đa iđ m pht: Sân hoc phòng rng
Cách pht: Người b pht xếp mt hàng dc, và ngi xm. Tp th cùng hát bài “ àn gà trong sân”, Đ
người b pht nhy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà v đu; va nhy va mô ph ng theo bài
hát: “Gà mà biết gáy là con gà cha… i làng thang trong sân có con gà, có con gà”…Đ
4. Bữa tiệc bò
S người b pht: Tùy ý (có th mt hoc nhiu người cùng mt lúc)
Đa iđ m pht: Sân hoc phòng rng
Cách pht: Tp th cùng nói “Bò nhúng dm nhúng dm, bò tùng xo tùng xo, bò lúc lc lúc lc”.
Người b pht đng thành hàng dc hoc vòng tròn làm đng tác sau:
- Nhún theo iđ u câu nói “Bò nhúng dm, nhúng dm”.
- Lc mông theo iđ u câu nói “bò lúc lc, lúc lc”
- Ly hai tay làm như xo mông “bò tùng xo, tùng xo”
Chú ý: Người b pht va đc theo, va làm đng tác, va i quanh vòng tròn.đ
10 trò chơi phạt hấp dẫn, lý thú - Trang 2
10 trò chơi phạt hấp dẫn, lý thú - Người đăng: truong-duc-thieu-thieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 trò chơi phạt hấp dẫn, lý thú 9 10 709