Ktl-icon-tai-lieu

5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ (THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS - Gary Chapman)

Được đăng lên bởi thahjz
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 30 lần
GARY CHAPMAN

NAÊM NGOÂN NGÖÕ TÌNH YEÂU DAØNH CHO
BAÏN TREÛ
THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS

Bìa 4:
“Chöa khi naøo vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân laïi trôû neân raéc roái vaø phöùc taïp nhö hieän nay. Coù theå
noùi, khoâng coù baát kyø caâu traû lôøi naøo coù theå giaûi toûa moïi noãi baên khoaên veà giai ñoaïn ñaëc bieät naøy cuûa treû.
Trong cuoán saùch naøy, toâi taäp trung vaøo nhöõng ñieàu maø toâi tin laø neàn taûng cô baûn nhaát cuûa moái quan heä
thöông yeâu giöõa cha meï vaø treû vò thaønh nieân. Toâi tin raèng khi baïn khaùm phaù ra nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa
naêm ngoân ngöõ yeâu thöông naøy vaø aùp duïng chuùng vaøo cuoäc soáng cuûa mình, moái quan heä giöõa baïn vaø con caùi
baïn seõ ñöôïc caûi thieän, vaø gia ñình baïn seõ laø moät toå aám ngaäp traøn nieàm haïnh phuùc.”
- Gary Chapman
Noäi dung tay gaáp bìa 1:
…Chöa bao giôø caùc baäc cha meï laïi caûm thaáy baát löïc trong vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân nhö ngaøy
nay; nhöng cuõng chöa bao giôø vai troø cuûa cha meï laïi trôû neân quan troïng nhö luùc naøy…
Noäi dung tay gaáp bìa 4:
…Coù hai ngoïn gioù ñang thoåi qua con ñöôøng tröôûng thaønh cuûa treû vò thaønh nieân ngaøy nay. Moät ngoïn gioù
mang theo nhöõng tieáng goïi chaân thaønh cuûa haøng ngaøn baïn treû ñang mong muoán thieát laäp moái quan heä toát ñeïp
vôùi moïi ngöôøi, ñöôïc höôùng daãn vaø soáng coù muïc ñích. Ngoïn gioù thöù hai chính laø ngoïn gioù xoaùy, vaø noù coù khaû
naêng ñe doïa ngoïn gioù ñaàu tieân…

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Coù theå noùi, chöa khi naøo vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân laïi trôû neân raéc roái vaø phöùc taïp nhö hieän nay.
Tình traïng baïo löïc tuoåi vò thaønh nieân khoâng chæ laø ñeà taøi treân phim aûnh maø ñaõ trôû thaønh moät phaàn trong
nhöõng baûn tin, baøi baùo chuùng ta theo doõi haøng ngaøy. Nhöõng haønh vi baïo löïc cuõng khoâng coøn giôùi haïn trong
nhöõng khu vöïc baàn cuøng thuoäc caùc thaønh phoá lôùn maø ñaõ lan traøn ñeán caùc vuøng queâ vaø laøm daáy leân moái lo
ngaïi lôùn cho toaøn xaõ hoäi.
Laø moät chuyeân gia tö vaán tình yeâu - hoân nhaân gia ñình, toâi coù cô hoäi troø chuyeän vôùi raát nhieàu phuï
huynh. Hoï toû ra heát söùc hoang mang khi noùi veà tình traïng cuûa treû vò thaønh nieân hieän nay, nhaát laø nhöõng phuï
huynh coù con söû duïng chaát kích thích, ñang mang thai hoaëc ñaõ phaù thai. Tuy nhieân, khi tìm hieåu veà vaán ñeà,
caùc baäc phuï huynh naøy laïi khoâng quan taâm ñeán caùc nguyeân nhaân xuaát phaùt töø xaõ hoäi maø laïi ñaët ra nhöõng
caâ...
GARY CHAPMAN
NAÊM NGOÂN NGÖÕ TÌNH YEÂU DAØNH CHO
BAÏN TREÛ
THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS
5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ (THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS - Gary Chapman) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ (THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS - Gary Chapman) - Người đăng: thahjz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ (THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS - Gary Chapman) 9 10 872