Ktl-icon-tai-lieu

54 bài thơ Nôm "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi

Được đăng lên bởi Thiện Bảo Định
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
54 bài thơ Nôm Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
Lời đầu :Hiện nay thị trường sách có nhiều bản Quốc âm thi tập Nôm Nguyễn Trãi. Riêng thư viện gia
đình chúng tôi có trong tay các bản của Trần Văn Giáp - Phạm Trọng Điềm 1956 - Đào Duy Anh 1976 Bùi Văn Nguyên 1994 - Vũ Văn Kính 1995 - nhóm Mai Quốc Liên 2000.
Giới hạn trong cuốn sách này( 2008 )“Đọc lại 254 bài thơ Nôm QÂTT Nguyễn Trãi ?,
nhằm so sánh một cách khách quan :
- Cách chuyển từ Nôm ra quốc ngữ
- Các chú thích từ và điển tích trong 254 bài ,
- Đưa ra nhận xét cá nhân ,đưa ra cách đọc của mình , sau khi đã tham khảo các bản của các bậc Cao
Minh trên và tra cứu tất cả các Tự điển chữ Nôm trong và ngoài nước. Những Từ điển dùng để tra chữ
Nôm khi đọc lại 254 bài thơ Nôm QÂTT Nguyễn Trãi
1- Từ điển chữ Nôm Viên Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội 2006
2- Từ điển An nam – Lusitan- La Tinh ( Việt - Bồ -La) , nă m 1651 của Alexandre De Rhodes , phiên dịch
Nguyễn Thanh lãng - Hoàng Xuân Việt - Đỗ Quang Chính ; Nhà xuất bản khoa học xã hội , 1991 ;
3- Từ điển chữ Nôm Yonosuke Takeuchi daigakusyorin 1988 ;
4- Tự điển chữ Nôm Nguyễn Quang Xy – Vũ Văn Kính – Trung tâm học liệu , Sài Gòn 1971 ;
5- Huỳnh Tịnh Paulus Của Đại Nam quốc âm tự vị ( (ấn bản 1895-1896 ) Nhà xuất trẻ Sài Gòn 1998;
6- Đại từ điển chữ Nôm Vũ Văn Kính , Sài Gòn 1999;
7- Bảng tra chữ Nôm Viện Ngôn ngữ học , Hà Nội 1978( ký hiệu thư viên quốc gia VV 458/76);
8- Dictionarium Anamitico – Latinum 1771-1773
9- Dictionnaire Annamite – Francais của jean Bonét 1898;
10-Dictionaire Historique de ideogrammess Vietnamien của Paul Schneider;
v.v…
Hy vọng sẽ thu nhận được thêm rất nhiều góp ý quý báu của độc giả ham thích chữ Nôm trong và ngoài
nước. Nguyễn Văn Hoa
Bài 1
Câu 1 bài 1 QÂTT Nôm Nguyễn Trãi
1- Chuyển Nôm ra quốc ngữ
Trần Văn Giáp -Phạm Trọng Điềm TVG-PTĐ ) 1956 :
Góc thành Nam lều một gian .
Đào Duy Anh ĐDA 1976
Góc thành Nam lều một gian
Bùi Văn Nguyên BVN 1994
Góc thành Nam lều một gian
Vũ Văn Kính VVK 1995
Góc thành Nam lều một gian
2- Chú thích
TVG-PTĐ
Nguyễn Trãi bị giặc Minh giam ở Đông Quan trước khi gặp Lê Lợi .
ĐDA : Nguyễn Trãi bị Lê Lợi ruồng bỏ ở Đông Quan .
BVN: Thành Nam ở Con Cuông Nghệ An . Trước khi gặp Lê Lợi .
3- Nhận xét :

Có hai cách hiểu:
Bài thơ này Nguyễn Trãi làm trước hoặc sau khi gặp Lê Lợi.
Có lẽ còn tồn nghi thời điểm ra đời của bài thơ này.
4- Kết luận :
Theo mặt chữ Nôm có thể đọc như sau
Góc thành Nam lều một gian.
Câu 2 bài 1 /254 QÂTT Nguyễn Trãi
TVG-PTĐ
No nước uống
ĐDA
No nước uống
BVN
No nước uống
VVK
No nước uố...
54 bài thơ Nôm Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
Lời đầu :Hiện nay thị trường sách có nhiều bản Quốc âm thi tập Nôm Nguyễn Trãi. Riêng thư viện gia
đình chúng tôi có trong tay các bản của Trần Văn Giáp - Phạm Trọng Điềm 1956 - Đào Duy Anh 1976 -
Bùi Văn Nguyên 1994 - Vũ Văn Kính 1995 - nhóm Mai Quốc Liên 2000.
Giới hạn trong cuốn sách này( 2008 )“Đọc lại 254 bài thơ Nôm QÂTT Nguyễn Trãi ?,
nhằm so sánh một cách khách quan :
- Cách chuyển từ Nôm ra quốc ngữ
- Các chú thích từ và điển tích trong 254 bài ,
- Đưa ra nhận xét cá nhân ,đưa ra cách đọc của mình , sau khi đã tham khảo các bản của các bậc Cao
Minh trên và tra cứu tất cả các Tự điển chữ Nôm trong và ngoài nước. Những Từ điển dùng để tra chữ
Nôm khi đọc lại 254 bài thơ Nôm QÂTT Nguyễn Trãi
1- Từ điển chữ Nôm Viên Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội 2006
2- Từ điển An nam – Lusitan- La Tinh ( Việt - Bồ -La) , nă m 1651 của Alexandre De Rhodes , phiên dịch
Nguyễn Thanh lãng - Hoàng Xuân Việt - Đỗ Quang Chính ; Nhà xuất bản khoa học xã hội , 1991 ;
3- Từ điển chữ Nôm Yonosuke Takeuchi daigakusyorin 1988 ;
4- Tự điển chữ Nôm Nguyễn Quang Xy – Vũ Văn Kính – Trung tâm học liệu , Sài Gòn 1971 ;
5- Huỳnh Tịnh Paulus Của Đại Nam quốc âm tự vị ( (ấn bản 1895-1896 ) Nhà xuất trẻ Sài Gòn 1998;
6- Đại từ điển chữ Nôm Vũ Văn Kính , Sài Gòn 1999;
7- Bảng tra chữ Nôm Viện Ngôn ngữ học , Hà Nội 1978( ký hiệu thư viên quốc gia VV 458/76);
8- Dictionarium Anamitico – Latinum 1771-1773
9- Dictionnaire Annamite – Francais của jean Bonét 1898;
10-Dictionaire Historique de ideogrammess Vietnamien của Paul Schneider;
v.v
Hy vọng sẽ thu nhận được thêm rất nhiều góp ý quý báu của độc giả ham thích chữ Nôm trong và ngoài
nước. Nguyễn Văn Hoa
Bài 1
Câu 1 bài 1 QÂTT Nôm Nguyễn Trãi
1- Chuyển Nôm ra quốc ngữ
Trần Văn Giáp -Phạm Trọng Điềm TVG-PTĐ ) 1956 :
Góc thành Nam lều một gian .
Đào Duy Anh ĐDA 1976
Góc thành Nam lều một gian
Bùi Văn Nguyên BVN 1994
Góc thành Nam lều một gian
Vũ Văn Kính VVK 1995
Góc thành Nam lều một gian
2- Chú thích
TVG-PTĐ
Nguyễn Trãi bị giặc Minh giam ở Đông Quan trước khi gặp Lê Lợi .
ĐDA : Nguyễn Trãi bị Lê Lợi ruồng bỏ ở Đông Quan .
BVN: Thành Nam ở Con Cuông Nghệ An . Trước khi gặp Lê Lợi .
3- Nhận xét :
54 bài thơ Nôm "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
54 bài thơ Nôm "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi - Người đăng: Thiện Bảo Định
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
54 bài thơ Nôm "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi 9 10 262