Ktl-icon-tai-lieu

Ai làm được (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ai Làm Ð

c

1

Ai Làm

Bi u Chánh

www.hobieuchanh.com

c

Ông B ch Khi u Nhàn tu i ã quá l c tu n mà s c hãy còn m nh kh e. T khi
con gái ông b t h nh, t i ph n thon von1 nên ít mu n i ch i, c lui cui nhà ho c
a ki ng xem hoa, ho c u ng trà c sách.
m 1894, m t bu i chi u kia gió xuân mát m , n c l n y sông, c cây t i
t, B ch Khi u Nhàn mình m c áo qu n toàn b ng l a tr ng, vai v t kh n nhi u ,
th ng th ng i d c theo mé sông Cà Mau mà h ng mát. Khi ông d ng ch n
ng
coi s p nh l i ua, khi ông m m c i b y chó r t nhau c n l n.
t tr i chen l n, gió càng thêm mát m , Khi u Nhàn i l n t i quán c m Chú
, tuy ch a m i ch n, song ông khát n c.
Chú L ngó th y ông l t
t chào m ng và m i ông vào quán n c. Khi u
Nhàn b c vào kéo gh mà ng i, ngó quanh qu t không th y khách n u ng, duy có
t ng i trai tr c ch ng m i b y, m i tám tu i,
ng ng i t i bàn g n c a mà
vi t. Ông th y ng i mi ng r ng, môi d y, vai ngang, trán ch t, tóc h t c t, m t r ng
ng i, t cách nghiêm trang, m t mày sáng r , tuy y ph c t m th ng mà hình dung
không ph i nh ng i th ng, b i v y ông c ng i ngó hoài.
Ng i trai y vi t ít ch r i ngó s ng phía ngoài
ng, ngó r i day vô vi t, r i
i ngâm nho nh . Chú L rót m t chén n c trà nóng em l i m i Khi u Nhàn
ng. Khi u Nhàn tay b ng chén n c mà m t ngó ng i trai y hoài.
Cách m t h i th y tên trai y vò mi ng gi y vi t nãy gi mà qu ng d i t r i
ng d y b c ra ngoài
ng.
Chú L rót thêm n c cho ông u ng, ông bi u l m mi ng gi y cho ông, ông
gi ra th y có tám câu thi nh v y:
Ty h s ng d m gió h t hiu,
Ðau lòng l u l c bi t bao nhiêu.
Trong quê dã d i v ng tr ng t i,
c nh cay co chén r u chi u.
Cao th p nát gan con sóng l n,
Ng t ngào t ru t ti ng chim kêu.
Có khi ra ngóng mi n giang ch ,
c m t tuôn theo gi t th y tri u.
Khi u Nhàn c h t bài thi, th y v n ch ng tao nhã thì khen th m, mà th y ý
th m s u l i t i nghi p, nên tính ng i nán i ng i y tr vô ng làm quen h i
coi ng i
âu cho bi t. Té ra ông ng i i chót gi mà không th y bèn kêu Chú L
mà h i r ng:
y, ng i trai h i nãy ó
âu l i ây, 2 bi t hôn? Vào quán c a n sao
không th y n u ng chi h t l i vi t m y câu thi r i b i âu m t?
1
2

n chi c, cô n
âm ti ng qu ng ông,

i t ngôi th hai: ông, anh, m y

Ai Làm Ð

c

2

www.hobieuchanh.com

- Kh 3 n c m u ng
u h i chi u i mà, kh i ch i t lát ng ch .
a? N u v y thì ng i y
u trong quán n hay sao?
.
- Ng i
âu l i v y, n bi t hôn?
Long H mà.
Khi u Nhàn th y khuya nên
ng d y t giã Chú L mà v . Ch ng dè v a ra
i c a l i g p c u trai y b c vào, ông bèn tr vào h i r ng:
- Trò em
âu...
Ai Làm Ðc 1 www.hobieuchanh.com
Ai Làm c
 Biu Chánh
Ông Bch Khiu Nhàn tui ã quá lc tun mà sc hãy còn mnh khe. T khi
con i ông bt hnh, ti phn thon von
1
nên ít mun i chi, c lui cui nhà hoc
a king xem hoa, hoc ung trà c sách.
m 1894, mt bui chiu kia gió xuân t m, nc ln y sông, c cây ti
t, Bch Khiu Nhàn mình mc áo qun toàn bng la trng, vai vt khn nhiu ,
thng thng i dc theo mé sông Cà Mau mà hng mát. Khi ông dng chn ng
coi sp nh li ua, khi ông mm ci by chó rt nhau cn ln.
t tri chen ln, gió càng thêm mát m, Khiu Nhàn i ln ti quán cm Chú
, tuy cha mi chn, song ông khát nc.
Chú L ngó thy ông lt t chào mng và mi ông vào quán nc. Khiu
Nhàn bc vào kéo gh mà ngi, nquanh qut không thy khách n ung, duy có
t ngi trai trc chng mi by, mi tám tui, ng ngi ti bàn gn ca mà
vit. Ông thy ngi ming rng, môi dy, vai ngang, trán cht, tóc ht ct, mt rng
ngi, t cách nghiêm trang, mt mày sáng r, tuy y phc tm thng mà hình dung
không phi nh ngi thng, bi vy ông c ngi ngó hoài.
Ngi trai y vit ít ch ri ngó sng phía ngoài ng, ngó ri day vô vit, ri
i ngâm nho nh. Chú L rót mt chén nc trà nóng em li mi Khiu Nhàn
ng. Khiu Nhàn tay bng chén nc mà mt ngó ngi trai y hoài.
Cách mt hi thy tên trai y vò ming giy vit nãy gi mà qung di t ri
ng dy bc ra ngoài ng.
Chú L rót thêm nc cho ông ung, ông biu lm ming giy cho ông, ông
gi ra thy có tám câu thi nh vy:
Ty h sng dm gió ht hiu,
Ðau lòng lu lc bit bao nhiêu.
Trong quê dã di vng trng ti,
 cnh cay co chén ru chiu.
Cao thp nát gan con sóng ln,
Ngt ngào t rut ting chim kêu.
Có khi ra ngóng min giang ch,
c mt tuôn theo git thy triu.
Khiu Nhàn c ht bài thi, thy vn chng tao nhã thì khen thm, thy ý
 thm su li ti nghip, nên tính ngi nán i ngi y tr vô ng làm quen hi
coi ngi âu cho bit. ra ông ngi i chót gikhông thy bèn kêu Chú L
mà hi rng:
- y, ngi trai hi y ó âu li ây, 
2
bit hôn? Vào quán ca n sao
không thy n ung chi ht li vit my u thi ri bi âu mt?
1
n chic, cô n
2
âm ting qung ông, i t ngôi th hai: ông, anh, my
Ai làm được (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ai làm được (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Ai làm được (Hồ Biểu Chánh) 9 10 352