Ktl-icon-tai-lieu

Ai lấy miếng phomat cua tôi

Được đăng lên bởi tienloc2710
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

CUÖËN SAÁCH NAÂY ÀÛÚÅC XUÊËT BAÃN THEO HÚÅP ÀÖÌNG
CHUYÏÍN GIAO BAÃN QUYÏÌN ÀÖÅC QUYÏÌN XUÊËT BAÃN
VAÂ PHAÁT HAÂNH ÊËN BAÃN TIÏËNG VIÏÅT TRÏN TOAÂN THÏË
GIÚÁI GIÛÄA TAÁC GIAÃ TIÏËN SÔ SPENCER JOHNSON - TÊÅP
ÀOAÂN XUÊËT BAÃN G. P. PUTNAM'S SONS, HOA KYÂ VAÂ
CÖNG TY FIRST NEWS - TRÑ VIÏÅT, VIÏÅT NAM.

WHO

MOVED MY CHEESE?

AI

LÊËY MIÏËNG PHO MAÁT CUÃA TÖI?

Copyright © 2005 First News - Tri Viet.
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ
phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp
àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái taác giaã Spencer Johnson
- Têåp àoaân xuêët baãn G. P. Putnam’s Sons, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá
cuãa First News vaâ taác giaã Spencer Johnson - Têåp àoaân
xuêët baãn G. P. Putnam’s Sons, àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi
phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë
vaâ Cöng ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

FIRST NEWS - TRI VIET CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai St. - Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn
Website: firstnews.com.vn

SPENCER JOHNSON, M.D.

Caách diïåu kyâ giuáp baån àöëi àêìu vaâ vûúåt
qua nhûäng thay àöíi, khoá khùn, thûã
thaách trong cöng viïåc vaâ cuöåc söëng.

Biïn dõch:
NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC - PHÛÚNG ANH
TÊM HÙÇNG - NGOÅC HÊN

FIRST NEWS

NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

YÁ tûúãng àöåc àaáo trong Who moved my cheese?
àaä vaâ àang àûúåc rêët nhiïìu ngûúâi, nhiïìu têåp àoaân,
cöng ty, caác cú quan, caác doanh nghiïåp, bïånh viïån,
trûúâng hoåc... ûáng duång möåt caách hiïåu quaã.
CAÁC CÖNG TY ÀAÄ ÛÁNG DUÅNG THAÂNH CÖNG:
• Apple Computers • Compaq • Dell Computers
• IBM • Hewlett-Packard • Abbott Labs • Mead
Johnson • Nestle • Citibank • Nations Bank • Têåp
àoaân khaách saån Hilton • Mobil • Shell • Exxon •
Àaåi hoåc Ohio • AAA • Amway • Anheuser Busch •
AT&T • Avis • Bauer • Bausch & Lomb • Bell South
• B F Goodrich • Bristol Myers Squibb • Blue Cross
• Budget • Cigna • Chase Manhattan • 3 Com • Lûåc
lûúång Cûáu höå khêín cêëp Hoa Kyâ 911 • Federal H...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ai lấy miếng phomat cua tôi - Người đăng: tienloc2710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Ai lấy miếng phomat cua tôi 9 10 516