Ktl-icon-tai-lieu

Ái tình miếu (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ái tình mi u

1

www.hobieuchanh.com

Ái tình mi u
Bi u Chánh

n Súc n m d a
ng qu n h t s 14, là con
ng ch y t châu thành Th
u M t lên m y s cao su mi t D u Ti ng, b i v y ngày nh
êm xe h i ch y
ngang qua ch n y d p dìu.
n Súc l i n m trên m t cái b ng l n, ngó xu ng phía m t tr i m c, t th p
i
c nh n c ng t c a ng n sông B n Nghé quanh co chan r i, nên v n
c th nh m u, hoa qu t i t t; còn d a sau l ng, v phía m t tr i l n, thì t
c cao, nên ch còn r ng b i u nhàn, ch tr ng cao su r m r p, ch làm ru ng r y
ch n ch .
Nh
a th nh v y, nên B n Súc là m t làng nh nh mà có cái thú ch l
1
quê , và ng i sanh tr ng t i ó có cái thái
n a x a n a nay, v hình th c thì
x theo m i c ng nh ng i ch khác, mà v tâm h n thì ch t phác theo c ,
không gi ng ng i ch khác. Ð a th y, ng i có chí n d t h th y thì yêu li n
tâm h n y, ng i còn trong luân lý h bi t thì m n l m.
d i Th D u M t i lên, còn ch ng m t ngàn th c n a t i ch B n Súc,
phía bên tay m t, g n ngã ba t
ng i Th Tính, có m t toà nhà ngói l n, ki u
gi ng nh nhi u nhà khác mi t y, ngh a là nhà vuông v c ba c n hai chái,
n xây á cao ráo, c t b ng gõ láng l y, tr c hàng ba2 c a cu n bán nguy t, trên
mái l p ngói móc
lòm. Nhà c t ch c ch n, ti c vì b
ng không x ng v i b
ng, nên nhà coi không
c kho ng khoát.
Tr c nhà có m t mi ng t ch y ra giáp mé l qu n h t. Ð t tuy không r ng
n cho l m, song c ng
ào m ng x li p3 mà tr ng nh ng xoài, mít, s u
riêng, sa-bô-chê4 chen l n v i nhau, có nhi u cây cao kh i nóc nhà, b a nhành lá
sum sê che t làm cho m t t mát r i.
Sau nhà có m t s v n r ng m t m u, t tri n d c, phía trong ch y lên giáp
i
ng ranh ng c m5 . V n x m ng ngang m ng d c, nh cái su i
phía sau châm n c; nên m ng có n c trong veo và y
hoài. Trên li p dài
theo m ng thì tr ng m i li p m t hàng cau th ng b ng, r i tr ng gi m v i ch thì
tr u vàng, ch thì th m tàng ong, mà ph n nhi u là trà, nh n c d i m ng
m mát g c, nên cây lên s n s , lá m bùm sùm, t c âm m nh m .
1

n a ch , n a quê
ph n sân tr c nhà có nóc
3
kho ng t
c chia ranh gi i b ng lu ng hay m ng
4
(sapotier), gi ng cây
c nh p t Java, trái chín ng t
5
r ng b nhà n c c m khai thác
2

m

www.hobieuchanh.com

I

2

www.hobieuchanh.com

Cu c nhà c a v n t c n y thu c c a bà giáo Vi n là m t bà s ng ph , n m
nay m i 50 tu i,
ó mà an h ng ch không ph i c a m t nông gia hay là c a
t d t s nào h t. Bà giáo Vi n còn làm ch m t s r y khác n a, v phía bên
kia l , mà cách ó ch ng vài ngàn th c, r y l n g n 15 m u, ph n nhi u
ng
tr ng mía, duy có ít m u t th p c y lúa
c mà t...
www.hobieuchanh.com
Ái tình miu 1 www.hobieuchanh.com
Ái tình miu
 Biu Chánh
I
n Súc nm da ng qun ht s 14, là con ng chy t châu thành Th
u Mt lên my s cao su mit Du Ting, bi vy ngày nhêm xe hi chy
ngang qua ch ny dp dìu.
n Súc li nm trên mt cái bng ln, ngó xung phía mt tri mc, t thp
i c nh nc ngt ca ngn sông Bn Nghé quanh co chan ri, nên vn
c thnh mu, hoa qu ti tt; còn da sau lng, v phía mt tri ln, thì t
c cao, nên ch còn rng bi u nhàn, ch trng cao su rm rp, ch làm rung ry
chn ch.
Nha th nh vy, nên Bn Súc là mt làng nh nh mà có cái thú  ch l
quê
1
, và ngi sanh trng ti ó có cái thái  na xa na nay, v hình thc thì
 x theo mi cng nh ngi ch khác, mà v tâm hn thì cht phác theo c,
không ging ngi ch khác. Ða thy, ngi có chí n dt h thy thì yêu lin
tâm hn y, ngi còn trong luân lý h bit thì mn lm.
di Th Du Mt i lên, còn chng mt nn thc na ti ch Bn Súc,
phía bên tay mt, gn ngã ba tng i Th Tính, có mt toà nhà ngói ln, kiu
 ging nh nhiu nhà khác mit y, ngha là nhà vuông vc ba cn hai chái,
n xây á cao ráo, ct bng gõ láng ly, trc hàng ba
2
ca cun bán nguyt, trên
mái lp ngói móc  lòm. Nhà ct chc chn, tic vì bng không xng vi b
ng, nên nhà coi không c khong khoát.
Trc nhà có mt ming t chy ra giáp mé l qun ht. Ðt tuy không rng
n cho lm, song cng  ào mng x lip
3
mà trng nhng xoài, mít, su
riêng, sa-bô-chê
4
chen ln vi nhau, có nhiu cây cao khi nóc nhà, ba nhành lá
sum sê che t làm cho mt t mát ri.
Sau nhà có mt s vn rng mt mu, t trin dc, phía trong chy lên giáp
i ng ranh ng cm
5
. Vn x mng ngang mng dc, nh cái sui
phía sau châm nc; nên mng có nc trong veo và y  hoài. Trên lip dài
theo mng thì trng mi lip mt hàng cau thng bng, ri trng gim vi ch thì
tru vàng, ch thì thm tàng ong, mà phn nhiu là trà, nh nc di mng
m mát gc, nên cây lên sn s, lá m bùm sùm, tc âm mnh m.
1
na ch, na quê
2
phn sân trc nhà có nóc
3
khong t c chia ranh gii bng lung hay mng
4
(sapotier), ging cây c nhp t Java, trái chín ngt m
5
rng b nhà nc cm khai thác
Ái tình miếu (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ái tình miếu (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Ái tình miếu (Hồ Biểu Chánh) 9 10 488