Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học Hiện đại Việt Nam

Được đăng lên bởi lediepvhk53
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trong sự hình thành và phát triển nền văn học của một dân tộc, văn
hóa dân gian đóng vai trò rất quan trọng. Nói cách khác, sáng tác dân gian
luôn là cơ sở nền tảng vững chắc và là cốt lõi của văn học viết (hay văn học
thành văn). Văn học hiện đại Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Sự
tiếp nhận văn học dân gian trong văn học hiện đại do đó trở thành đối tượng
nghiên cứu quan trọng đối với nhiều thế hệ nhà khoa học nghiên cứu về văn
học hiện đại nói riêng, nghiên cứu về văn học Việt Nam nói chung. Nhận xét
về ảnh hưởng to lớn của văn học dân gian đối với văn học thành văn Việt
Nam, giáo trình Văn học dân gian nhận định: “Văn học dân gian là cội
nguồn, là bầu sữa mẹ nuôi dưỡng nền văn học dân tộc Việt Nam. Nhiều thể
loại văn học viết được xây dựng và phát triển dựa trên sự kế thừa các thể
loại văn học dân gian. Nhiều tác phẩm, nhiều hình tượng do văn học dân
gian tạo nên là nguồn cảm hứng, là thi liệu, văn liệu của văn học viết. Nhiều
nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc đã tiếp thu có kết quả văn học dân gian để
sáng tạo nên những tác phẩm văn chương ưu tú” . Đó là một nhận định xác
đáng thể hiện rõ mối quan hệ máu thịt gắn bó giữa văn học dân gian và văn
học thành văn trong suốt tiến trình phát triển của văn học dân tộc Việt Nam
từ thời trung đại sang thời hiện đại.
Trong tiến trình lịch sử văn học, luôn diễn ra quá trình nối tiếp, kế
thừa và phát triển những thành tựu giữa các nền văn học, các giai đoạn, các
trào lưu văn học với nhau. Thậm chí kế thừa, tiếp nối và cách tân đó còn thể
hiện ở từng tác giả trong cùng một trào lưu hay một dòng văn học. Có thể
khẳng định rằng quy luật của kế thừa và cách tân là quy luật sinh thành và
phát triển của bất cứ nền văn học nào.
Trong quá trình phát triển, văn học hiện đại Việt Nam chịu sự chi phối
rất đậm nét của văn học dân gian. Văn học dân gian là cội nguồn gần gũi
trực tiếp nhất ảnh hưởng đến văn học hiện đại. Chính văn học dân gian đã

trở thành nguồn mạch mát lành nuôi dưỡng cho nền văn học viết Việt Nam
ngày càng khởi sắc. Văn học dân gian và văn học Việt Nam hiện đại tuy là
hai bộ phận văn học có phương thức sáng tác khác nhau nhưng lại có quan
hệ gắn bó rất mật thiết. Giới nghiên cứu văn học khi tìm hiểu về mối quan hệ
này tuy có nhiều ý kiến bàn cãi nhưng họ đều thừa nhận giữa văn học dân
gian và văn học hiện đại có sự gắn bó và ảnh hưởng qua lại
Trong nền văn học Việt Nam, văn học dân gian xuất hiện sớm, trong
một thời gian dài của lịch sử (trước thế kỷ thứ X) khi chưa có văn học viết,
vì thế đã không diễ...
Trong sự hình thành phát triển nền văn học của một dân tộc, văn
hóa dân gian đóng vai trò rất quan trọng. Nói cách khác, sáng tác dân gian
luôn là cơ sở nền tảng vững chắc và cốt lõi của văn học viết (hay văn học
thành văn). Văn học hiện đại Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Sự
tiếp nhận văn học dân gian trong văn học hiện đại do đó trở thành đối tượng
nghiên cứu quan trọng đối với nhiều thế hệ nhà khoa học nghiên cứu về văn
học hiện đại nói riêng, nghiên cứu về văn học Việt Nam nói chung. Nhận xét
về ảnh hưởng to lớn của văn học dân gian đối với văn học thành văn Việt
Nam, giáo trình Văn học dân gian nhận định: “Văn học dân gian cội
nguồn,bầu sữa mẹ nuôi ỡng nền văn học dân tộc Việt Nam. Nhiều thể
loại văn học viết được xây dựng phát triển dựa trên sự kế thừa các thể
loại văn học dân gian. Nhiều tác phẩm, nhiều hình tượng do văn học dân
gian tạo nên là nguồn cảm hứng, là thi liệu, văn liệu của văn học viết. Nhiều
nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc đã tiếp thu có kết quả văn học dân gian để
sáng tạo nên những tác phẩm văn chương ưu tú” . Đómột nhận định xác
đáng thể hiện mối quan hệ máu thịt gắn giữa văn học dân gian văn
học thành văn trong suốt tiến trình phát triển của văn học dân tộc Việt Nam
từ thời trung đại sang thời hiện đại.
Trong tiến trình lịch sử văn học, luôn diễn ra quá trình nối tiếp, kế
thừa phát triển những thành tựu giữa các nền văn học, các giai đoạn, các
trào lưu văn học với nhau. Thậm chí kế thừa, tiếp nối và cách tân đó còn thể
hiện từng tác giả trong cùng một trào lưu hay một dòng văn học. thể
khẳng định rằng quy luật của kế thừa cách tân là quy luật sinh thành
phát triển của bất cứ nền văn học nào.
Trong quá trình phát triển, văn học hiện đại Việt Nam chịu sự chi phối
rất đậm nét của văn học dân gian. Văn học dân gian cội nguồn gần gũi
trực tiếp nhất ảnh hưởng đến văn học hiện đại. Chính văn học dân gian đã
Ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học Hiện đại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học Hiện đại Việt Nam - Người đăng: lediepvhk53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ảnh hưởng của văn học dân gian đến văn học Hiện đại Việt Nam 9 10 429