Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng văn học dân gian đến văn học Việt Nam thế kỉ XX

Được đăng lên bởi lediepvhk53
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Văn học Việt Nam là một nền văn học phát triển liên tục và mang tính kế thừa.
Tuy mỗi thời kì văn học có những nét khác biệt song vẫn có những giá trị mang tính
truyền thống. Nền văn học Việt Nam hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến nay là một nền văn
học vô cùng phong phú và đa dạng, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình văn học dân
tộc. Mỗi thời đại đều có diện mạo văn học riêng của mình, mang hơi thở và sức sống
của thời đại đó. Các nhà văn, nhà thơ cũng không ngừng sáng tạo và đổi mới. Nhưng ở
bất cứ thời đại nào, dân tộc nào thì văn học dân gian vẫn luôn là nguồn cảm hứng
sáng tạo vô tận cho các nhà văn, nhà thơ. Văn học dân gian là cơ sở của nền văn hóa
dân tộc. Là bộ phận cấu thành có giá trị đặc biệt của nền văn học dân tộc. Cốt lõi của
giá trị ấy là ở tính nhân dân, tính dân tộc của những sáng tác dân gian. Văn học dân
gian và văn học viết có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong suốt tiến trình
phát triển của văn học dân tộc. Trong quá trình phát triển hai bộ phận văn học dân
gian và văn học viết có mối quan hệ biện chứng, tác động, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để
cùng phát triển. Văn học dân gian là nền tảng cho văn học viết tiếp thu. Văn học viết
tác động trở lại làm cho văn học dân gian thêm phong phú, đa dạng. Văn học dân gian
chính là nền tảng của văn học viết và có sự tác động lớn đến sự hình thành và phát
triển của văn học viết, là nguồn cảm hứng dồi dào, tiếp thêm chất liệu và cảm hứng
sáng tạo cho văn học viết. Rất nhiều yếu tố của nghệ thuật dân gian đã có mặt trong
các tác phẩm văn học viết. Sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học viết được
xem như là một quy luật của lịch sử văn học. Các tác phẩm văn học dân gian được tiếp
nhận nhiều trong những sáng tác của các nhà văn, nhà thơ hiện đại. Các nhà văn, nhà
thơ đã học tập, tiếp thu những vẻ đẹp cả nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian
vào trong sáng tác của mình. Đó là sự tiếp nối, kế thừa một cách sáng tạo những vẻ
đẹp của văn học dân gian. Sự học tập văn học dân gian của các nhà văn, nhà thơ là để
làm phong phú, làm giàu cho các sáng tác của văn học viết. Trong bài viết này người
viết sẽ đi tìm hiểu sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học Việt Nam hiện đại từ
đầu thế kỉ XX đến nay, qua đó để có thêm một cái nhìn về diện mạo cũng như những
giá trị to lớn của nền văn học dân tộc.
Có thể thấy sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học viết diễn ra một cách
vô cùng đa dạng, phong phú. Tùy vào mục đích, phương hướng nhất định phù hợp với
khuynh hướng sáng tác, với phong c...
MỞ ĐẦU
Văn học Việt Nam một nền văn học phát triển liên tục mang tính kế thừa.
Tuy mỗi thời văn học những nét khác biệt song vẫn những giá trị mang tính
truyền thống. Nền văn học Việt Nam hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến nay một nền văn
học vô cùng phong phú và đa dạng, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình văn học dân
tộc. Mỗi thời đại đều diện mạo văn học riêng của mình, mang hơi thở sức sống
của thời đại đó. Các nhà văn, nhà thơ cũng không ngừng sáng tạo và đổi mới. Nhưng
bất cứ thời đại nào, dân tộc nào thì văn học dân gian vẫn luôn nguồn cảm hứng
sáng tạo tận cho các nhà văn, nhà thơ. Văn học dân gian sở của nền văn hóa
dân tộc. bộ phận cấu thành giá trị đặc biệt của nền văn học dân tộc. Cốt lõi của
giá trấy tính nhân dân, tính dân tộc của những sáng tác dân gian. Văn học dân
gian văn học viết mối quan hệ gắn mật thiết với nhau trong suốt tiến trình
phát triển của văn học dân tộc. Trong quá trình phát triển hai bộ phận văn học dân
gian và văn học viết có mối quan hệ biện chứng, tác động, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để
cùng phát triển. Văn học dân gian nền tảng cho văn học viết tiếp thu. Văn học viết
tác động trở lại làm cho văn học dân gian thêm phong phú, đa dạng. Văn học dân gian
chính nền tảng của văn học viết sự tác động lớn đến sự hình thành phát
triển của văn học viết, nguồn cảm hứng dồi o, tiếp thêm chất liệu cảm hứng
sáng tạo cho văn học viết. Rất nhiều yếu tố của nghệ thuật dân gian đã mặt trong
các tác phẩm văn học viết. Sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học viết được
xem như là một quy luật của lịch sử văn học. Các tác phẩm văn học dân gian được tiếp
nhận nhiều trong những sángc của các nhà văn, nhà thơ hiện đại. Các nhà văn, nhà
thơ đã học tập, tiếp thu những vẻ đẹp cả nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian
vào trong sáng tác của mình. Đó sự tiếp nối, kế thừa một cách sáng tạo những vẻ
đẹp của văn học dân gian. Sự học tập văn học dân gian của các nhà văn, nhà thơ là để
làm phong phú, làm giàu cho các sáng tác của văn học viết. Trong bài viết này người
viết sẽ đi tìm hiểu sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học Việt Nam hiện đại từ
đầu thế kỉ XX đến nay, qua đó để thêm một cái nhìn về diện mạo cũng như những
giá trị to lớn của nền văn học dân tộc.
thể thấy sự tiếp nhận văn học dân gian trong văn học viết diễn ra một cách
cùng đa dạng, phong phú. Tùy vào mục đích, phương hướng nhất định phù hợp với
khuynh hướng sáng tác, với phong cách nhà văn, nhà thơ và với những nhiệm vụ sáng
tác cụ thể mà các nhà văn, nhà thơ hướng tới loại hình này hay loại hình khác của văn
học dân gian. Bên cạnh đó sự chuyển biến của đời sống xã hội, chính trị, tư tưởng cũng
tác động không nhỏ đến nền văn nghệ dân tộc sự tiếp nhận văn học dân gian
1
Ảnh hưởng văn học dân gian đến văn học Việt Nam thế kỉ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng văn học dân gian đến văn học Việt Nam thế kỉ XX - Người đăng: lediepvhk53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ảnh hưởng văn học dân gian đến văn học Việt Nam thế kỉ XX 9 10 304