Ktl-icon-tai-lieu

Ba phút sự thật

Được đăng lên bởi hao-hao1
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ba Phút Sự Thật
Phùng Quán
Lời nói ñầu

Phùng Quán (1932- 1995) là nhà văn ñể lại nhiều dấu ấn khó quên trong lịch sử văn học Cách
mạng Việt Nam từ nửa sau thế ký XX. Anh là một nhà văn chiến sĩ trọn ñời trung thành với lý
tưởng mà mình ñã chọn từ thuở thiếu thời: ði theo Vệ quốc ðoàn chiến ñấu vì Tổ quốc vì nhân
dân. Dù phải vượt qua vô vàn tai ương ñau khổ suốt 30 năm trời, từ sau vụ "Nhân văn giai
phẩm"; dù phải ñi lao ñộng cải tạo từ Thái Nguyên, Việt Trt, Thanh Hóa, Thái Bình, không nhà
cửa, lấy nhau có hai con rồi mà 20 năm ròng không có chỗ trú thân. Tên không ñược in trên
sách, phải "cá trộm, rượu chịu, văn chui".
Thế mà anh không hề thù oán ai, vẫn cặm cụi viết và vẫn viết "dòng ñầu thẳng ngay như dòng
cuối", luôn xưng tụng ñất nước, xưng tụng nhân dân, xưng tụng cách mạng, xưng tụng tình yêu
bằng những tác phẩm văn chương cuốn hút bốc lửa và thiêí tha, nhân bản. Phùng Quán ñã ñể
lại trong lòng bạn bè, ñồng nghiệp mộl nhân cách cao cả, một lòng tin yêu ñồng ñội và nhân dân
sâu sắc, một tấm gương lao ñộng hêt mình, tới hàng chục tác phẩm thơ, trường ca, truyện thơ,
tiểu thuyết ñược nhiều thế hệ bạn ñọc mến mộ…
Một Phùng Quán - Văn với tiểu thuyết "Vượt Côn ðảo". Cho ñến bộ tiểu thuyết ngót ngàn trang
"Tuổi thơ dữ dội", ñược tái bản lần thứ chín (lần tái bản gần ñây nhât do Nhà xuất bản Kim ðồng
thực hiện năm 2005). Tuổi thơ dữ dội ñược ñạo diễn Vinh Sơn dựng thành phim cùng tên làm
xúc ñộng hàng triệu khán giả Việt Nam trong và ngoài nước. Phim ñược giải thưởng
của Liên hoan phim Việt Nam và Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. "Tuổi thơ dữ dội" xuất hiện
32 năm sau sự kiện "Nhân văn", ñược giải thướng Hội Nhà văn, chứng tỏ sự thủy chung, gan
ruột trước sau như một của ngòi bút Phùng Quán ñối với con ñường mà anh ñã chọn!
Một Phùng Quán - Thơ coi "thơ là lý lịch, là mạng sống ñời tôi "; với những bài thơ gan ruột như
bài thơ "Lời mẹ dặn" nổi tiếng một thời:
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu…
Và những bài thơ "Hôn", "Trăng Hoàng Cung", "ðêm Nghi Tàm ñọc ðỗ Phủ cho vợ nghe"… ñọc
lên như nghe lời kinh cầu nguyện cho thân phận con người:
Thơ ai như thơ ông
Mỗi chữ ñều như róc
Từ xương thịt cuộc ñời
Từ bi thương phẫn uất…
ðã ñi với nhân dân
Thì thơ không thể khác
Dân máu lệ khốn cùng
Thơ chết áo ñắp mặt?…
Ngoài tiểu thuyết, trường ca, thơ, Phùng Quán còn có hàng chục bài ký thấm ñẫm chất nhân văn
viết về những người thân, về ñồng ñội,...
Ba Phút S Tht
Phùng Quán
Li nói ñầu
Phùng Quán (1932- 1995) nhà văn ñể li nhiu du n kquên trong lch s văn hc Cách
mng Vit Nam t na sau thế ký XX. Anh mt nhà văn chiến sĩ trn ñời trung thành vi lý
tưởng mình ñã chn t thu thiếu thi: ði theo V quc ðoàn chiến ñấu T quc nhân
dân. phi vượt qua vàn tai ương ñau kh sut 30 năm tri, t sau v "Nhân văn giai
phm"; phi ñi lao ñộng ci to t Thái Nguyên, Vit Trt, Thanh Hóa, Thái Bình, không nhà
ca, ly nhau hai con ri mà 20 năm ròng không ch trú thân. Tên không ñưc in trên
sách, phi "cá trm, rượu chu, văn chui".
Thế anh không h thù oán ai, vn cm ci viết vn viết "dòng ñầu thng ngay như dòng
cui", luôn xưng tng ñất nước, xưng tng nhân dân, xưng tng cách mng, xưng tng nh yêu
bng nhng tác phm văn chương cun hút bc la thiêí tha, nhân bn. Phùng Quán ñã ñể
li trong lòng bn bè, ñồng nghip ml nhân cách cao c, mt lòng tin yêu ñng ñội và nhân dân
sâu sc, mt tm gương lao ñộng hêt mình, ti hàng chc tác phm thơ, trường ca, truyn thơ,
tiu thuyết ñược nhiu thế h bn ñc mến m
Mt Phùng Quán - Văn vi tiu thuyết "Vượt Côn ðảo". Cho ñến b tiu thuyết ngót ngàn trang
"Tui thơ d di", ñược tái bn ln th chín (ln tái bn gn ñây nhât do Nhà xut bn Kim ðồng
thc hin năm 2005). Tui thơ d di ñược ñạo din Vinh Sơn dng thành phim cùng tên làm
xúc ñộng hàng triu khán gi Vit Nam trong và ngoài nưc. Phim ñược gii thưởng
ca Liên hoan phim Vit Nam và Tng Cc Chính tr, B Quc phòng. "Tui thơ d di" xut hin
32 năm sau s kin "Nhân văn", ñưc gii thưng Hi Nhà văn, chng t s thy chung, gan
rut trước sau như mt ca ngòi bút Phùng Quán ñối vi con ñưng mà anh ñã chn!
Mt Phùng Quán - Thơ coi "thơ lý lch, mng sng ñời tôi "; vi nhng bài thơ gan rut như
bài thơ "Li m dn" ni tiếng mt thi:
Yêu ai c bo là yêu
Ghét ai c bo là ghét.
Dù ai ngon ngt nuông chiu
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cm dao da giết
Cũng không nói ghét thành yêu…
nhng bài thơ "Hôn", "Trăng Hoàng Cung", "ðêm Nghi Tàm ñọc ð Ph cho v nghe"… ñọc
lên như nghe li kinh cu nguyn cho thân phn con người:
Thơ ai như thơ ông
Mi ch ñều như róc
T xương tht cuc ñời
T bi thương phn ut…
ðã ñi vi nhân dân
Thì thơ không th khác
Dân máu l khn cùng
Thơ chết áo ñắp mt?…
Ngoài tiu thuyết, trưng ca, thơ, Phùng Quán còn hàng chc i ký thm ñẫm cht nhân văn
viết v nhng người thân, v ñồng ñội, ñồng nghip tiếng ca mình như T Hu, ðoàn P
T, Nguyn Hu ðang, Văn Cao, H Vi, Phùng Cung, Trn ðức Tho, Tuân Nguyn…; viết v
nhng chiến sĩ cách mng Cuba; nhng hi c v nhng ngày ñánh Pháp Huế, nhng ngày ñi
lao ñộng ci to công trường C ðam, Thái Bình.v.v… Mt s bài viết ñã ñược gii thiu trên
các báo, nhưng cũng có nhng bài viết chưa công b bao gi.
Ba phút sự thật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ba phút sự thật - Người đăng: hao-hao1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ba phút sự thật 9 10 553