Ktl-icon-tai-lieu

Bác sĩ Ai-bo-lit

Được đăng lên bởi Short
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁC SĨ AI-BÔ-LÍT

1

MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT ................................................................................................................2

Du lịch đến đất nước khỉ ........................................................2
PHẦN THỨ HAI ................................................................................................................. 28

Chú bé Pen-ta và bọn cướp biển ......................................... 28
PHẦN THỨ BA ................................................................................................................... 53

Bác sĩ và tên cướp biển ........................................................ 53
PHẦN THỨ TƯ................................................................................................................... 75

Cuộc phiêu lưu của chuột trắng.......................................... 75Coóc-nây Tru-cốp-xki

2

PHẦN THỨ NHẤT
DU LỊCH ĐẾN ĐẤT NƯỚC KHỈ

Bác sĩ và muông thú của ông
Ngày xưa, có một ông bác sĩ hiền lành, tốt bụng, tên là Ai-bôlít. Ông có một người em gái độc ác là mụ Vác-va-ra. Trên đời này
bác sĩ yêu thú nhất. Ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ
áo. Quạ thì ở tủ chè. Nhím lông nhọn hoắt ở trên đi-văng. Còn
chuột bạch thì sống trong hòm. Nhưng, trong bọn chúng, vịt Ki-ca,
chó con Gâu Gâu, lợn ủn ỉn, vẹt Ca-ru-đô và cú Bum-ba được bác sĩ
Ai-bô-lít yêu hơn cả. Cô em gái độc ác Vác-va-ra rất bực tức ông
anh vì trong phòng có bao nhiêu là muông thú. Mụ rít lên:
- Tống cổ chúng ra khỏi nhà ngay tức khắc! Chúng chỉ làm
bẩn nhà cửa. Tôi không muốn sống với lũ ghê tởm này!
Bác sĩ nói:
- Này, Vác-va-ra, chúng chả ghê tởm tí nào cả! Tôi rất sung
sướng vì chúng ở với tôi.
Các bác chăn cừu, dân chài lưới, thợ đốn củi và nông dân từ
khắp nơi tìm đến bác sĩ để chữa bệnh. Bác sĩ cho thuốc từng người.
Họ khỏi bệnh và khỏe lại rất nhanh. Nếu trong làng có một chú bé
nào đấy bị đau tay hoặc sây sát mũi thì chú ta liền chạy đến nhà
bác sĩ Ai-bô-lít và chỉ mươi phút sau, chú bé đã khỏi đau như
không có chuyện gì xảy ra cả. Chú vui vẻ chơi đùa với vẹt Ca-ruđô, còn cú Bum-ba thì thết chú đường phèn và táo.
Lần ấy, một bác ngựa buồn rầu đi đến nhà bác sĩ. Ngựa khẽ
nói:
- La-ma, va-nôi, phì-phì, cù-cù!
Bác sĩ hiểu ngay, tiếng muông thú c...
BAÁC SÔ AI--LÑT 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
PHÊÌN THÛÁ NHÊËT................................................................................................................2
Du lõch àïën àêët nûúác khó ........................................................2
PHÊÌN THÛÁ HAI .................................................................................................................28
Chuá beá Pen-ta vaâ boån cûúáp biïín ......................................... 28
PHÊÌN THÛÁ BA...................................................................................................................53
Baác sô vaâ tïn cûúáp biïín ........................................................ 53
PHÊÌN THÛÁ TÛ...................................................................................................................75
Cuöåc phiïu lûu cuãa chuöåt trùæng.......................................... 75
Bác sĩ Ai-bo-lit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bác sĩ Ai-bo-lit - Người đăng: Short
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Bác sĩ Ai-bo-lit 9 10 742