Ktl-icon-tai-lieu

BÃI ĐẤT HOANG SAU NHÀ

Được đăng lên bởi Phát Nguyễn
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÃI ĐẤT HOANG SAU NHÀ

Lần ñầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách ñây hơn một năm lúc còn ở
Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy ñang từ cõi sống ñột
ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm
nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.
Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông , láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc
sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô
cho ñúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài
xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân ñến sở làm. Dù muốn dù không , ngày nào Vân cũng
phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng.
Có một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất ñắt khách , chuyến nào cũng
chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua
xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển , xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì ñi lại chậm chạp
trên ñường phố ñông ñúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông.
Chỉ có những hành khách không có phương tiện khác như Vân mới bất ñắc dĩ phải bám
với xe bus mà thôi. Xe vắng khách , nên mỗi khi thấy Vân bước lên , ông Thọ thường vui
vẻ hỏi chuyện vu vơ mặc dù trên nguyên tắc , ông không ñược nói chuyện khi lái xe. Vân
cũng hân hoan ñáp lại , chọn cái ghế trống gần ông ñể ñàm ñạo cho quên ñoạn ñường tới
sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi , lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân
có chuyện gì bất thường xảy ra thì hai người mới có ñề tài mới ñể bình luận.
ông Thọ không có vợ con , sống nhờ nhà người anh ruột , nhập chung hộ khẩu và coi gia
ñình người anh như gia ñình mình. ở tuổi bốn mươi lăm, mặt ông khắc khổ ưu tư , nước
da ñen sạm và mái tóc phía trước hơi dài lúc nào cũng rũ xuống trán làm Vân thấy rất
ngứa mắt .
ông ít cười , dù nụ cười rất tươi. Hàm răng ñều như hạt bắp , phải cái tội là lúc nào cũng
úa vàng vì khói thuốc. ông ghiền thuốc lá nặng ,trong túi lúc nào cũng có gói Mai , loại
thuốc ñen nội hóa ít người hút. Mỗi khi ñường kẹt xe, ông thường chạy xuống rít một
ñiếu hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều , nên
chẳng ai thấy ngứa mắt và cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc.
Một buổi sáng trên ñường ñi làm như thường lệ , Vân ngồi ngay chiếc ghế sau lưng ông ,
ñang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe ñang chạy ngon trớn, thì Vân bổng giật
mình thấy xe bus tự dưng rẻ nghiêng sang bên phải, rồi leo hẳn lên lề , húc mạnh vào một
gốc cây rồi dừng lại . Xe vẩn nổ máy, ...
I ĐẤT HOANG SAU NHÀ
L
n ñầu tiên Vân tn mt chng kiến mt người chết cách ñây hơn mt năm lúc còn
Vit Nam. Chng kiến mt người chết, có nghĩa là nhìn người y ñang t cõi sng ñột
ngt bước sang thế gii bên kia. Đó là ông Th cách nhà Vân ba căn trên cùng con hm
nh thuc phường 10 qun Tân Bình.
Chng phi vì là hàng xóm mà Vân quen ông , láng ging tht xa mi người có mt cuc
sng nên cũng ít khi gp nhau hung chi ông li hơn Vân quá nhiu tui. Nếu xưng hô
cho ñúng thì Vân phi gi ông bng chú. Nhưng s dĩ Vân thân vi ông ch vì ông là tài
xế xe bus trên l trình t nhà Vân ñến s làm. Dù mun dù không , ngày nào Vân cũng
phi gp ít nht mt ln vào bui sáng.
Có mt do xe bus là phương tin chuyên ch công cng rt ñắt khách , chuyến nào cũng
cht ních. Nhưng khi VN chuyn sang kinh tế th trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua
xe gn máy. Li thêm xe ôm phát trin , xe bus dn dà tr nên ế m vì ñi li chm chp
trên ñường ph ñông ñúc mà ít ai tôn trng lut lưu thông.
Ch có nhng hành khách không có phương tin khác như Vân mi bt ñắc dĩ phi bám
vi xe bus mà thôi. Xe vng khách , nên mi khi thy Vân bước lên , ông Th thường vui
v hi chuyn vu vơ mc dù trên nguyên tc , ông không ñược nói chuyn khi lái xe. Vân
cũng hân hoan ñáp li , chn cái ghế trng gn ông ñể ñàm ñạo cho quên ñon ñường ti
s. Đại khái thì toàn nhng câu xã giao th tc thôi , lâu lâu nếu trong con hm nhà Vân
có chuyn gì bt thường xy ra thì hai người mi có ñề tài mi ñể bình lun.
ông Th không có v con , sng nh nhà người anh rut , nhp chung h khu và coi gia
ñình người anh như gia ñình mình. tui bn mươi lăm, mt ông khc kh ưu tư , nước
da ñen sm và mái tóc phía trước hơi dài lúc nào cũng rũ xung trán làm Vân thy rt
nga mt .
ông ít cười , dù n cười rt tươi. Hàm răng ñều như ht bp , phi cái ti là lúc nào cũng
úa vàng vì khói thuc. ông ghin thuc lá nng ,trong túi lúc nào cũng có gói Mai , loi
thuc ñen ni hóa ít người hút. Mi khi ñường kt xe, ông thường chy xung rít mt
ñiếu hoc có khi ch vài hơi ri li leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuc nhiu , nên
chng ai thy nga mt và cũng không thy khó chu vì khói thuc.
Mt bui sáng trên ñường ñi làm như thường l , Vân ngi ngay chiếc ghế sau lưng ông ,
ñang k câu chuyn bt ghen trong xóm, và xe ñang chy ngon trn, thì Vân bng git
mình thy xe bus t dưng r nghiêng sang bên phi, ri leo hn lên l , húc mnh vào mt
gc cây ri dng li . Xe vn ny, nhưng ông Th gc xung trên tay lái làm còi xe
c inh i réo liên tc. Cũng may , gp khúc l ñường rng li có cây ln chn li nên xe
không cán phi người b hành hoc ñâm vào nhà người ta.
Hành khách nhn nháo ñứng ngi c lên , Vân lay vai ông Th và ht hong hi :
− Ý thôi chết , lc tay lái h ông Th ? Tnh dy ông Th !
Nhưng lay mãi mà ông không tr li , hành khách xôn xao ñưa mt nhìn nhau ri b
xung tìm phương tin chuyên ch khác vì s tr gi làm vic . Vài người hiếu k phn
ln là khách quen ngày ngày vn ñi cùng chuyến này xúm li cùng vi Vân lôi ñầu ông
Th ngi thng lên , lp tc tiếng còi xe ngưng bt. ông Th ngo ñầu sang mt bên , mt
xám ngt , ming hơi há ra và ñôi mt lc thn vn m trng trng nhưng rõ ràng là mt
hết sinh khí .
BÃI ĐẤT HOANG SAU NHÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÃI ĐẤT HOANG SAU NHÀ - Người đăng: Phát Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
BÃI ĐẤT HOANG SAU NHÀ 9 10 361