Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ngữ văn 6

Được đăng lên bởi maihuong010489
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kiểm Tra Bài Cũ
Câu hỏi :
Thế nào là truyện ngụ ngôn ? Truyện “ Ếch ngồi đáy giếng”
Giúp em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Kiểm Tra Bài Cũ
Câu hỏi :
Thế nào là truyện ngụ ngôn ? Truyện “ Ếch ngồi đáy giếng”
Giúp em rút ra được bài học gì cho bản thân?
Đáp án :
- Truyện ngụ ngôn la loại truyện được kể bằng văn xuôi hoặc văn
vần,mượn truyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói
bóng gió kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ răn dạy
người ta một bài học nào đó trong cuộc sống.
Truyện Ếch ngồi đáy giếng khuyên nhủ người ta:
+ Phải mở rộng tầm hiểu biết của mình mặc dù sống trong hoàn
cảnh hạn hẹp khó khăn
+ Không được chủ quan kiêu ngạo,coi thường người khác

TIẾT 40
(Truyện ngụ ngôn)
I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
1. Đọc
2. Chú Thích
3. Bố cục

TIẾT 40
(Truyện ngụ ngôn)
I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
1. Đọc :
2. Chú Thích
3. Bố cục
- Bố cục : 3 đoạn
+ Từ đầu .. ... sờ đuôi
+ Tiếp ... cái chổi sể cùn
+ Còn lại

Giới thiệu năm ông thầy bói mù
Các thầy bói phán về voi
Hậu quả của việc xem voi và phán về voi

TIẾT 40
(Truyện ngụ ngôn)

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH.
1. Đọc :
2. Chú thích
3. Bố cục
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1.Các thầy bói xem voi

TIẾT 40

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH.
1. Đọc:
2. Chú thích
3. Bố cục
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN

(Truyện ngụ ngôn)

1.Các thầy bói xem voi
-Xem bằng tay,mỗi người sờ vào một bộ phận.

ĐUÔI
ĐUÔI
TAI
TAI

NGÀ
NGÀ
VÒI
VÒI

CHÂN
CHÂN

TIẾT 40

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH.
1. Đọc:
2. Chú thích
3. Bố cục
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN

(Truyện ngụ ngôn)

1.Các thầy bói xem voi
-Xem bằng tay,mỗi người sờ vào một bộ phận.
2.Cách các thầy bói phán về voi

Tưởng con voi như thế nào, hóa ra
nó sun sun như con đỉa

Thầy sờ vòi bảo :

Thầy sờ ngà bảo :

Không phải, nó chần
chẫn như cái đòn càn

Thầy sờ tai bảo :

Đâu có ! Nó
bè bè như
cái quạt thóc

Thầy sờ chân cãi:

Ai bảo ! Nó
sừng sững như
cái cột đình

Thầy sờ đuôi khẳng định :

Các thầy nói không
đúng cả. Chính nó
tun tủn như cái
chổi sể cùn

TIẾT 40
(Truyện ngụ ngôn)

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH.
1. Đọc :
2. Chú thích
3. Bố cục
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN

1.Các thầy bói xem voi
-Xem bằng tay,mỗi người sờ vào một bộ phận.
2.Cách các thầy bói phán về voi
-Phán:
+ Sờ vòi: sun sun như con đỉa
+ Sờ ngà: chần chẫn như cái đòn càn
+ Sờ tai: bè bè như cái quạt thóc
+ Sờ chân: sừng sững như cái cột nhà
+Sờ đuôi: tun tủn như cái chổi sể cùn

TIẾT 40

I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHÚ THÍCH. (Truyện ngụ ngôn)
1. Đọc:
2. Chú thích
3. Bố cục
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1.Các...