Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu

Được đăng lên bởi tovanduc90-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính thưa các đồng chí NTKD UVBCH TWĐ, BT TĐ, Chủ tịch HLHTNT
chủ trì hội nghị! Cùng toàn thể các đồng chí trong hội nghị
Được sự phân công của Trưởng ban về việc chuẩn bị phần Góp ý về chương
trình phối hợp: Ban ĐKTHTN có 3 chương trình phối hợp là:
1. Chương trình phối hợp Giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang,
giai đoạn 2013 – 2017.
2. Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở nội vụ Về đẩy mạnh tuyên
truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công
tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2013 – 2017.
3. Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công an tình về Tổ chức các
hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giai
đoạn 2014 – 2017.
Ban ĐKTHTN xác định Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công an
tỉnh về Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên
chậm tiến, giai đoạn 2014 - 2017 là chủ trương lớn có tầm chiến lược quan trọng
của tỉnh nên đã không ngừng nghiên cứu và tham khảo nhằm nâng cao chất lượng
Chương trình phối hợp. Đến nay, Ban ĐKTHTN đã trình PBT và gửi Dự thảo sang
Công an tỉnh chờ đóng góp ý kiến. Nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức
Đoàn, các hoạt động của đoàn thanh niên phải không ngừng đổi mới, nâng cao;
trong đó, đòi hỏi mỗi cơ sở Đoàn phải có những cách làm hay, hiệu quả.
Qua đó Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn với CAT sớm phối hợp cừng Công an
tỉnh ban hành kế hoạch „Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm
hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giai đoạn 2014 – 2017”. để các tổ chức Đoàn
cùng nhau thực hiện.
Nội dung chính cho góp ý:
Về bố cục của chương trình phối hợp:
Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh
thiếu niên chậm tiến, giai đoạn 2014 - 2017
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Rà soát, thống kê, quản lý thanh thiếu niên chậm tiến trên
địa bàn dân cư.
2. Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên chậm tiến thông qua các
phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội LHTN cơ sở.
3. Tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến trong nghề nghiệp, việc làm.
4. Tổ chức biểu dương các thanh thiếu niên chậm tiến đã tiến bộ.
IV. Tiến độ thực hiện.

- Giai đoạn 1: Quý I hàng năm
- Giai đoạn 2: Quý II, III hàng năm.
V. Tổ chức thực hiện.
- Giai Đoạn 3: Quý IV hàng năm.

Về tiêu đề của chương trình phối hợp: “Tổ chức các hoạt động hỗ trợ,
giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giai đoạn 2014 – 2017”.
Mục đích
- Đẩy mạnh ...
nh thưa các đồng chí NTKD UVBCH TWĐ, BT TĐ, Ch tịch HLHTNT
chtrì hội nghị! Cùng toàn thể các đồng ctrong hội nghị
Được sự phân công của Trưởng ban về việc chuẩn bphần Góp ý về chương
trình phối hợp: Ban ĐKTHTN có 3 chương trình phối hợp là:
1. Chương trình phối hợp Giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tc tnh Bc Giang,
giai đoạn 2013 – 2017.
2. Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Sở nội vụ Về đẩy mạnh tuyên
truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tăng cường công
tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2013 – 2017.
3. Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Công an tình về Tổ chức các
hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giai
đoạn 2014 – 2017.
Ban ĐKTHTN xác định Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công an
tỉnh v T chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên
chậm tiến, giai đoạn 2014 - 2017 ch trương lớn tầm chiến ợc quan trọng
của tỉnh nên đã không ngừng nghiên cứu và tham khảo nhằm nâng cao chất ợng
Chương tnh phối hợp. Đến nay, Ban ĐKTHTN đã tnh PBTgửi Dự thảo sang
ng an tỉnh chờ đóng p ý kiến. Nhằm phát huy hiệu qu vai trò của tổ chức
Đoàn, các hoạt động của đoàn thanh niên phải không ngừng đổi mới, nâng cao;
trong đó, đòi hỏi mỗi sở Đoàn phải những cách làm hay, hiệu quả.
Qua đó Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn với CAT sớm phối hợp cừng Công an
tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm
hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giai đoạn 2014 2017”. để các tổ chức Đoàn
cùng nhau thực hiện.
Nội dung chính cho góp ý:
Về bố cục của chương trình phối hợp:
Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thanh
thiếu niên chậm tiến, giai đoạn 2014 - 2017
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Rà soát, thống kê, quản lý thanh thiếu niên chậm tiến trên
địa bàn dân cư.
2. Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên chậm tiến thông qua các
phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội LHTN cơ sở.
3. Tổ chức hỗ trthanh thiếu niên chậm tiến trong nghnghiệp, vic m.
4. Tổ chức biểu dương các thanh thiếu niên chậm tiến đã tiến bộ.
IV. Tiến độ thực hiện.
Bài phát biểu - Trang 2
Bài phát biểu - Người đăng: tovanduc90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài phát biểu 9 10 731