Ktl-icon-tai-lieu

bài tập Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Được đăng lên bởi DarkPrince My
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
1. Phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học
A.Sóng cơ là quá trình lan truyền vật chất theo thời gian.
B.Sóng cơ là sự lan truyền dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.
C.Sóng cơ là sự lan truyền vật chất trong không gian.
D.Sóng cơ là sự lan truyền biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.
2. Sóng ngang là sóng có phương dao động:
A.song song với phương truyền sóng.
B.vuông góc với phương truyền sóng.
C.theo phương ngang
D.theo phương thẳng đứng.
3. Sóng ngang truyền trong môi trường:
A.rắn-lỏng
B.rắn và trên mặt môi trường nước
C.lỏng-khí
D.khí-rắn
4. Sóng dọc truyền trong môi trường:
A.khí-lỏng
B.lỏng-rắn
C.rắn-lỏng-khí
D.chân không.
5. Chọn phát biểu đúng.
A.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương phương truyền sóng dao động cùng
pha.
C.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì.
D.Cả B-C đúng.
6. Chọn phát biểu sai:
A.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
B.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì.
C.Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền
sóng.
D.Hai điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha.
7. Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng;
v

v
A.    vf
B. T  vf
C.    vT
D. T   v 
f
f
T
8. Một sóng hình sin có tần số 110Hz truyền trong không khí theo phương ngang với tốc độ 340m/s. Khoảng
cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên phương dao động cùng pha.
A.3,1m
B.4m
C.5m
D.2m
9. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau là 0,9m và có 5
đỉnh sóng qua mặt trong vòng 6s. Tốc độ sóng trên mặt nước là:
A.0,6m/s
B.0,8m/s
C.1,2m/s
D.1,6m/s


4m
10. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng
. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên
phương dao động ngược pha nhau là:
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
11. Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào
A.Nguồn âm và môi trường truyền âm
B.Nguồn âm và tai người nghe
C.Môi trường truyền âm và tai người nghe
D.Tai người nghe và thần kinh thị giác.
12. Một nguồn âm lan truyền trong môi trường với tốc độ 350m/s, có bước sóng 70cm. Tần số sóng là:
A.5.103Hz
B. 2.103Hz
C.50Hz
D. 5.102Hz
13. Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là:
A.10
B.100
C.1000
D.10000
14. Một sóng âm có tần số 200Hz l...
SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
1. Phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học
A.Sóng cơ là quá trình lan truyền vật chất theo thời gian.
B.Sóng cơ là sự lan truyền dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.
C.Sóng cơ là sự lan truyền vật chất trong không gian.
D.Sóng cơ là sự lan truyền biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.
2. Sóng ngang là sóng có phương dao động:
A.song song với phương truyền sóng. B.vuông góc với phương truyền sóng.
C.theo phương ngang D.theo phương thẳng đứng.
3. Sóng ngang truyền trong môi trường:
A.rắn-lỏng B.rắn và trên mặt môi trường nước C.lỏng-khí D.khí-rắn
4. Sóng dọc truyền trong môi trường:
A.khí-lỏng B.lỏng-rắn C.rắn-lỏng-khí D.chân không.
5. Chọn phát biểu đúng.
A.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha
B. Bước sóng khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương phương truyền sóng dao động cùng
pha.
C.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì. D.Cả B-C đúng.
6. Chọn phát biểu sai:
A.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
B.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì.
C.Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền
sóng.
D.Hai điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha.
7. Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng;
A.
v
vf
T
B.
T vf
C.
v
vT
f
D.
T v
f
8. Một sóng hình sin tần số 110Hz truyền trong không khí theo phương ngang với tốc độ 340m/s. Khoảng
cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên phương dao động cùng pha.
A.3,1m B.4m C.5m D.2m
9. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau 0,9m 5
đỉnh sóng qua mặt trong vòng 6s. Tốc độ sóng trên mặt nước là:
A.0,6m/s B.0,8m/s C.1,2m/s D.1,6m/s
10. Một sóng truyền trên mặt nước bước sóng
4m
. Khoảng ch giữa hai điểm gần nhau nhất trên
phương dao động ngược pha nhau là:
A.1m B.2m C.3m D.4m
11. Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào
A.Nguồn âm và môi trường truyền âm B.Nguồn âm và tai người nghe
C.Môi trường truyền âm và tai người nghe D.Tai người nghe và thần kinh thị giác.
12. Một nguồn âm lan truyền trong môi trường với tốc độ 350m/s, có bước sóng 70cm. Tần số sóng là:
A.5.10
3
Hz B. 2.10
3
Hz C.50Hz D. 5.10
2
Hz
13. Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là:
A.10 B.100 C.1000 D.10000
14. Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong nước với tốc độ 1500m/s. Bước sóng là:
A.75m B.7,5m C.3km D.30,5km
15. Tại hai điểm A,B trên mặt nước hai nguồn kết hợp dao động với phương trình
cos100 ( )u A t cm
.
Vận tốc sóng trên mặt nước v = 40cm/s. Xét tại điểm M trên mặt nước AM = 9cm, BM = 7cm.Hai dao
động tại M do hai điểm A và B truyền đến là hai dao động:
A.cùng pha B.lệch pha nhau góc
2
C.lệch pha nhau
2
3
D.ngược pha
1
bài tập Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Người đăng: DarkPrince My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài tập Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 9 10 853