Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý đại cương 1: Cơ - nhiệt

Được đăng lên bởi LÔng BÔng
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 15964 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Bài tập Vật lý đại cƣơng 1
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(LƢU HÀNH NỘI BỘ)
TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 – 2010
1

Bài tập Vật lý đại cƣơng 1


Cuốn sách Bài tập Vật lý đại cương 1 phần Cơ - Nhiệt được biên soạn dành cho
sinh viên hệ đại học và cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ
Chí Minh.
Cuốn sách này bao gồm bảy chương. Mỗi chương bao gồm hai phần: phần tóm
tắt công thức giúp cho sinh viên hệ thống lại các kiến thức đã học và phần bài tập
(dạng tự luận và dạng trắc nghiệm) để sinh viên có thể vận dụng cơ sở lý thuyết vào
việc giải. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ thực sự có ích khi sinh viên cố gắng tự giải
các bài tập và so sánh với kết quả có sẵn.
Mong rằng cuốn sách này sẽ bổ ích cho sinh viên, giúp các bạn học tốt hơn môn
Vật lý đại cương 1, đồng thời có những góp ý chân thành để cuốn sách ngày một
hoàn chỉnh hơn.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2010
Bộ môn Toán-Lý

2

Bài tập Vật lý đại cƣơng 1
CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
A. Tóm tắt công thức:
1. Chuyển động cong:


 dr 
- Vectơ vận tốc: v  , r là bán kính vectơ của chất điểm chuyển động.
dt

- Vận tốc:
v

2

2

2

 dx   dy   dz 
      ,
 dt   dt   dt 

ds
=
dt

Trong đó s là hoành độ cong ; x, y, z là các toạ độ của chất điểm đang chuyển động
trong hệ toạ độ Đêcac vuông góc.
- Vectơ gia tốc toàn phần:

 dv  
a
 at  an
dt

- Gia tốc tiếp tuyến: a t 

dv
dt

- Gia tốc pháp tuyến: a n 

v2
, R là bán kính cong của quỹ đạo.
R



- Gia tốc toàn phần: a  a 2t  a 2n
2. Chuyển động thẳng đều:
s = v.t; v = const; a = 0,
trong đó s là quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian t.
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều:
- Công thức vận tốc: v = v0 + at
at 2
- Công thức quãng đường: s = v o t 
2

- Công thức độc lập đối với thời gian: v2 – v02 = 2as.
Trong đó v0 là vận tốc đầu của vật, v là vận tốc vật tại thời điểm t.
4. Chuyển động tròn:
- Vận tốc góc:  
- Gia tốc góc:  

d
dt

d d 2 

, trong đó  là góc quay.
dt dt 2

* Trường hợp chuyển động tròn đều:



2
 2f
= const,  
T
t

Trong đó T là chu kỳ, f là tần số.
* Trường hợp chuyển động tròn biến đổi đều:

3

Bài tập Vật lý đại cƣơng 1
- Công thức vận tốc góc:   0  t
1
2

- Công thức góc quay:   0 t  t 2
- Công thức độc lập với thời gian: 2  02  2
Trong đó 0 là vận tốc góc ban đầu của vật.
* Liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, gia tốc dài với gia tốc góc, gia tốc dài với
vận tốc góc:
v = R
a t  R
a n  R2

5. Chuyển động ném xiên:
...
Bài tập Vật lý đại cƣơng 1
1
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(LƢU HÀNH NỘI BỘ)
TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 2010
Bài tập vật lý đại cương 1: Cơ - nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý đại cương 1: Cơ - nhiệt - Người đăng: LÔng BÔng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập vật lý đại cương 1: Cơ - nhiệt 9 10 175