Ktl-icon-tai-lieu

bài viết số 6 - môn ngữ văn lớp 10

Được đăng lên bởi xuancuonglthb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD&§T Hoµ b×nh Bµi viÕt sè 6- M«n Ng÷ v¨n
Tr Ư êng THPT L¹c Thuû B Líp 10- N¨m häc 2015- 2016
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Chủ đề
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Tổng
số
Thấp Cao










!"#$%&'
&()(
*
+,*-
+,.-
/01-
2
234
25246
2
234
25246
2
234
25246
7
734
75746
8)."9 :#$%
;!<
");
9#=
"9(
)..>()
"9#
"9;!
="?
#@A>
+,*-
+,.-
/01-
2
B34
25B46
2
B34
B5B46
/C
+,*-
+,$.-
/01-
2
234
5246
2
234
5246
2
234
5246
2
B34
5B46
D
2434
52446
Së GD&§T Hoµ b×nh Bµi viÕt sè 6 - M«n Ng÷ v¨n
bài viết số 6 - môn ngữ văn lớp 10 - Trang 2
bài viết số 6 - môn ngữ văn lớp 10 - Người đăng: xuancuonglthb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài viết số 6 - môn ngữ văn lớp 10 9 10 382