Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mô tả chủ đề văn học dân gian lớp 7

Được đăng lên bởi c2tannghia-binhthuan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BẢNG MÔ TẢ CHỦ ĐỀ THƠ DÂN GIAN VIỆT NAM LỚP 7
Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chủ đề
a) Kiến thức :
- Hiểu khái quát đặc trưng cơ bản của của ca dao, phân biệt sự khác nhau giữa ca dao với các sáng
tác thơ bằng thể lục bát. qua các bài thơ cụ thể.
- Nắm vững giá trị nội dụng, nghệ thuật, ý nghĩa của các bài thơ dân gian (tình cảm gia đình, tình
yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân, châm biếm).
b) Kĩ năng :
- Biết cách đọc- hiểu các bài thơ dân gian theo đặc trưng của từng thể loại.
- Vận dụng kiến thức tổng hợp viết đoạn/bài văn tự sự.
c) Thái độ :
- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào đối với truyền thống văn
hóa của dân tộc ;
- Biết sống yêu đời, lạc quan.
Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực

Nội dung

Thơ
gian
Nam

Nhận biết
Thông hiểu
- Nhận biết Hiểu đặc điểm
các thông tin thể loại thơ
về bài thơ, thể
loại

dân
Việt
- Lý giải ý
nghĩa, tác dụng
Chỉ ra được của các chi tiết,
đề tài, chủ đề hình ảnh nghệ
của bài thơ.
thuật trong bài
thơ

- Chỉ ra các
chi tiết, hình
ảnh nghệ

–

7-

45’

thuật đặc sắc
của mỗi bài
thơ và các đặc
điểm
nghệ
thuật của thể
loại thơ.

Vận dụng thấp
-Vận dụng hiểu
biết về bài thơ, thể
loại để lý giải giá
trị nội dung, nghệ
thuật của từng bài
thơ
So sánh giá trị nội
dung và nghệ
thuật trong cùng
một bài thơ hoặc
giữa các bài thơ
cùng thể loại để
chỉ ra điểm giống
và khác nhau.
- Từ giá trị nội
dung của tác
phẩm, ý nghĩa tư
tưởng mà tác giả
gửi đến bạn đọc.
- Khái quát về giá
trị nội dung, nghệ
thuật của bài thơ,
chỉ ra điểm khác
biết giữa các chi
tiết trong cùng bài
thơ hoặc cùng thể
loại
- Đọc diễn cảm
bài thơ

Vận dụng cao
Trình
bày
những kiến giải
riêng, phát hiện
sáng tạo về văn
bản
- Biết tự đọc và
khám phá các giá
trị của một văn
bản mới cùng
một thể loại

- Vận dụng tri
thức đọc hiểu văn
bản để kiến tạo
những giá trị
sống của cá nhân
(những bài học
rút ra và được
vận dụng vào
cuộc sống)

CHỦ
ĐỀ :
CA
DAO
DÂN
CA
NGỮ
VĂN
HKI

ĐỀ
KT

I/ XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ
a. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm ca dao dân ca.
- Nắm được giá trị tư tưởng, nghệ thuật của những câu ca dao, dân ca về tình cảm gia đình,
tình yêu quê hương đất nước, con người, những câu hát than thân, những câu hát châm biếm.

b. Kĩ năng:
- Biết cách đọc-hiểu và phân tích ca dao, dân ca trữ tình.
- Phát hiện và phân tích những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, những mô típ quen thuộc trong các
bài ca dao trữ tình.
- Biết cách tự tìm hiểu các bài ca dao, dân ca.
c. Thái độ:
- ...
BẢNG MÔ TẢ CHỦ ĐỀ THƠ DÂN GIAN VIỆT NAM LỚP 7
Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chủ đề
a) Kiến thức :
- Hiểu khái quát đặc trưng bản của của ca dao, phân biệt sự khác nhau giữa ca dao với các sáng
tác thơ bằng thể lục bát. qua các bài thơ cụ thể.
- Nắm vững giá trị nội dụng, nghệ thuật, ý nghĩa của các i thơ dân gian (tình cảm gia đình, tình
yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân, châm biếm).
b) Kĩ năng :
- Biết cách đọc- hiểu các bài thơ dân gian theo đặc trưng của từng thể loại.
- Vận dụng kiến thức tổng hợp viết đoạn/bài văn tự sự.
c) Thái độ :
- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, niềm tựo đối với truyền thống văn
hóa của dân tộc ;
- Biết sống yêu đời, lạc quan.
Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực
Bảng mô tả chủ đề văn học dân gian lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng mô tả chủ đề văn học dân gian lớp 7 - Người đăng: c2tannghia-binhthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bảng mô tả chủ đề văn học dân gian lớp 7 9 10 151