Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng kết tiếng việt ngữ văn 9

Được đăng lên bởi Hoa Phan Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khởi ngữ

Các thành phần biệt
lập

Các phép liên kết

Khái Khởi ngữ là
thành phần câu
niệ
đứng trước chủ
m

Thành phần biệt lập là những
bộ phận không tham gia vào
việc diễn đạt nghĩa sự việc của
câu

Các đoạn văn trong một
văn bản cũng như các câu
trong một đoạn văn liên
kết chặt chẽ với nhau về
nội dung và hình thức.
-Về nội dung:
+Liên kết chủ đề
+Liên kết logic
-Về hình thức
+Phép lặp từ ngữ
+Phép đồng nghĩa, trái
nghĩa và liên tưởng
+Phép thế
+Phép nối
-LK chủ đề: các đoạn văn
phải phục vụ chủ đề chung
của văn bản, các câu phải
phục vụ chủ đề của đoạn
văn
-LK logic: Các đoạn văn và
các câu phải được sắp xếp
theo một trình tự hợp lí
-Phép lặp từ ngữ: lặp lại ở
câu đứng sau các từ ngữ đã
có ở câu trước
-Phép đồng nghĩa, trái
nghĩa và liên tưởng: sử
dụng ở câu đứng sau các từ
ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa
hoặc cùng trường liên
tưởng với từ ngữ đã có ở
câu trước
-Phép thế: sử dụng ở câu
đứng sau các từ ngữ có tác
dụng thay thế từ ngữ đã có

ngữ để nêu lên
đề tài được nói
đến trong câu

Nhậ Trước khởi ngữ, -TP tình thái: chắc, hình như,
thường có thể
chắc chắn….
n
thêm các quan
-TP cảm thán: ôi, trời ơi,…
diện
hệ từ: về, đối
với,…

-TP phụ chú: thường được đặt
giữa hai dấu gạch ngang/dấu
phẩy/dấu ngoặc đơn hoặc giữa
một dấu gạch ngang với một
dấu phẩy. Nhiều khi TP phụ
chú còn được đặt sau dấu hai
chấm
-TP gọi-đáp: này, thưa…,

Vai
trò

Nêu lên đề tài
được nói đến
trong câu

ở câu trước
-Phép nối: sử dụng ở câu
đứng sau các từ ngữ biểu
thị quan hệ với câu trước
-TP tình thái được dùng để thể Liên kết chặt chẽ các đoạn
hiện cách nhìn của người nói
văn trong một văn bản
đối với sự việc được nói đến
cũng như các câu trong một
trong câu
đoạn văn về cả nội dung và
-TP cảm thán được dùng để
hình thức
bộc lộ tâm lí của người nói
(vui, buồn, mừng, giận…)
-TP gọi – đáp được dùng để
tạo lập hoặc để duy trì quan hệ
giao tiếp
-TP phụ chú được dùng để bổ
sung một số chi tiết cho nội
dung chính của câu

Ví
dụ

Giàu, tôi cũng
giàu rồi.

-TP tình thái: Với lòng mong
nhớ của anh, chắc anh nghĩ
rằng, con anh sẽ chạy xô vào
lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ
anh.
-TP cảm thán: Ồ, sao mà độ
ấy vui thế
-TP gọi – đáp: Thưa ông,
chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy
ạ.
-TP phụ chú: Lão không hiểu
tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng
buồn lắm.

-Phép lặp từ ngữ: Văn
nghệ đã làm cho tâm hồn
của họ thực sự được sống.
Lời gửi của văn nghệ là sự
sống
-Phép đồng nghĩa: Người
Pháp đổ máu đã nhiều. Dân
ta hy sinh cũng không ít.
-Phép trái nghĩa: Những
người yếu đuối vẫn hay
hiền lành. Muốn ác phải là
kẻ mạnh....
Khởi ngữ Các thành phần biệt
lập
Các phép liên kết
Khái
niệ
m
Khởi ngữ
thành phần câu
đứng trước chủ
ngữ để nêu lên
đề tài được nói
đến trong câu
Thành phần biệt lập là những
bộ phận không tham gia vào
việc diễn đạt nghĩa sự việc của
câu
Các đoạn văn trong một
văn bản cũng như các câu
trong một đoạn văn liên
kết chặt chẽ với nhau về
nội dung và hình thức.
-Về nội dung:
+Liên kết chủ đề
+Liên kết logic
-Về hình thức
+Phép lặp từ ngữ
+Phép đồng nghĩa, trái
nghĩa và liên tưởng
+Phép thế
+Phép nối
Nhậ
n
diện
Trước khởi ngữ,
thường có thể
thêm các quan
hệ từ: về, đối
với,…
-TP tình thái: chắc, hình như,
chắc chắn….
-TP cảm thán: ôi, trời ơi,…
-TP phụ chú: thường được đặt
giữa hai dấu gạch ngang/dấu
phẩy/dấu ngoặc đơn hoặc giữa
một dấu gạch ngang với một
dấu phẩy. Nhiều khi TP phụ
chú còn được đặt sau dấu hai
chấm
-TP gọi-đáp: này, thưa…,
-LK chủ đề: các đoạn văn
phải phục vụ chủ đề chung
của văn bản, các câu phải
phục vụ chủ đề của đoạn
văn
-LK logic: Các đoạn văn và
các câu phải được sắp xếp
theo một trình tự hợp lí
-Phép lặp từ ngữ: lặp lại ở
câu đứng sau các từ ngữ đã
có ở câu trước
-Phép đồng nghĩa, trái
nghĩa và liên tưởng: sử
dụng ở câu đứng sau các từ
ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa
hoặc cùng trường liên
tưởng với từ ngữ đã có ở
câu trước
-Phép thế: sử dụng ở câu
đứng sau các từ ngữ có tác
dụng thay thế từ ngữ đã có
Bảng tổng kết tiếng việt ngữ văn 9 - Trang 2
Bảng tổng kết tiếng việt ngữ văn 9 - Người đăng: Hoa Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng tổng kết tiếng việt ngữ văn 9 9 10 839