Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác tháng 1

Được đăng lên bởi Đàm Cảnh Biển
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG LĨNH
Số:

BC/ĐTN

Đông Lĩnh, ngày

tháng 11 năm 2011.

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 11
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12/2011
Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, Kế hoạch tháng 11 của huyện Đoàn Đông Sơn. BCH
Đoàn xã Đông Lĩnh thực hiện những nhiệm vụ như sau.
1. Công tác đoàn và phong trào TTN tháng 11/2011
“Thi đua thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”
- Tham gia các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng khai chương xây dựng xã văn hóa.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Chỉ đạo Liên chi đoàn làng Mân Trung làm điểm 2 sào khoai tây vụ đông.
- Kiểm tra thi đua cuối năm 2011.
- Hướng dẫn các chi đoàn thi đua khen thưởng cuối năm.
2. Phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2011
“Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”
- Giao lưu VHVN – TDTT với các đơn vị Kho xăn dầu 661, đơn vị Vận tải
- Họp BTV, BCH mở rộng tổng kết công tác Đoàn phong trào TTN năm 2011, triển
khai chương trình năm 2012, đánh giá phân loại các chi đoàn.
Trên đây là những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phương hướng nhiệm vụ
tháng 11/2011 của BCH Đoàn xã Đông Lĩnh. Đoàn xã tiếp tục phát huy những thành
tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu
xây dựng đề ra./.
Nơi nhận:

-

Huyện Đoàn Đông Sơn (báo cáo),

-

TTr Đảng ủy (báo cáo),

-

20 chi đoàn (để thực hiện),
VP Đoàn xã (lưu).

TM. BTV ĐOÀN XÃ
BÍ THƯ

Đàm Cảnh Biển

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG LĨNH
Số: BC/ĐTN Đông Lĩnh, ngày tháng 11 năm 2011.
BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 11
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12/2011
Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, Kế hoạch tháng 11 của huyện Đoàn Đông Sơn. BCH
Đoàn xã Đông Lĩnh thực hiện những nhiệm vụ như sau.
1. Công tác đoàn và phong trào TTN tháng 11/2011
- Hướng dẫn các chi đoàn thi đua khen thưởng cuối năm.
2. Phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2011
- Họp BTV, BCH m rộng tổng kết công tác Đoàn phong trào TTN m 2011, triển
khai chương trình năm 2012, đánh giá phân loại các chi đoàn.
Trên đây những kết quả đạt được trong công tác Đoàn phương hướng nhiệm vụ
tháng 11/2011 của BCH Đoàn xã Đông Lĩnh. Đoàn tiếp tục phát huy những thành
tích đã đạt được, khắc phục những k khăn tồn tại. Phấn đấu hoàn thành c mục tiêu
xây dựng đề ra./.
Nơi nhận: TM. BTV ĐOÀN XÃ
- Huyện Đoàn Đông Sơn (báo cáo), BÍ THƯ
- TTr Đảng ủy (báo cáo),
- 20 chi đoàn (để thực hiện),
VP Đoàn xã (lưu).
Thi đua thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tham gia các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng khai chương xây dựng xã văn hóa.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Chỉ đạo Liên chi đoàn làng Mân Trung làm điểm 2 sào khoai tây vụ đông.
- Kiểm tra thi đua cuối năm 2011.
Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- Giao lưu VHVN – TDTT với các đơn vị Kho xăn dầu 661, đơn vị Vận tải
Báo cáo công tác tháng 1 - Trang 2
Báo cáo công tác tháng 1 - Người đăng: Đàm Cảnh Biển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo công tác tháng 1 9 10 825