Ktl-icon-tai-lieu

Bí Mật Kẻ Trộm - Nguyễn Nhật Ánh

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí Mật Kẻ Trộm
Nguyễn Nhật Ánh
Chương 1
Tiểu Long vừa bật chân chống đánh tách, chiếc xe đang còn runh rinh, nhỏ Hạnh đã hối hả giục:
- Lẹ lên đi! Quý chạy đâu mất tiêu rồi!
Tiểu Long nhét tấm vé gửi xe vô túi áo, thong thả:
- Kệ nó! Mình cứ đi từ từ!
Rồi vừa rảo bước ra khỏi bãi giữ xe, nó vừa lẩm bẩm:
- Thằng ròm này, hễ thấy ở đâu có biểu diễn ảo thuật là nó cứ như bị ma ám!
Chả là hôm nay Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đi xem nhà ảo thuật X.15 biểu diễn ở công viên Lam
Sơn.
Công viên Lam Sơn chỉ là một công viên nhỏ trong thành phố. Ngày thường chỉ có vài chiếc ghế đá bày
cạnh bãi cỏ dành cho người lớn và dâm chiếc đu quay, cầu tuột cho trẻ em nhảy nhót, leo trèo. Nhưng
mỗi năm cứ đến dịp Tết, công viên Lam Sơn lại thay đổi bộ mặt. Chỉ trong vòng hai, ba ngày một công
viên vắng vẻ đột ngột biến thành một khu giải trí náo nhiệt, sầm uất với những quầy vui chơi ken dày,
người qua kẻ lại nhộn nhịp.
Khu giải trí không chỉ có các trò chơi và các gian hàng. Người ta dựn một sân khấu bằng gỗ ngay chính
giữa công viên để trình diễn ca nhạc, tấu hài, xiếc, ảo thuật... suốt trong mấy ngày Tết.
Xem quảng cáo trên ti-vi, biết bữa nay nhà ảo thuật X.15 diễn ở đây, Quý ròm liền rủ Tiểu Long và nhỏ
Hạnh đi xem.
Công viên Lam Sơn nằm không xa nhà Văn Châu là bao nên khi đạp xe ngang qua ngôi biệt thự ở góc
đường, bọn Quý ròm dừng lại đảo mắt nhìn vào bên trong cánh cổng sắt, dáo dác tìm xem có Văn Châu ở
đó không để rủ nó theo chơi. Nhưng ngấp nghé một hồi, chẳng thấy ai thấp thoáng, bọn trẻ đành tặc lưỡi
đạp xe đi.
Khác với những công viên mà bọn Quý ròm thường lui tới, công viên Lam Sơn không nằm sát mặt đường
mà thụt sâu vào bên trong. Từ bãi giữ xe, phải băng qua một đoạn đường nhỏ rải sỏi mới đến cổng vào.
Nhỏ Hạnh lật đật bước, miệng không ngớt thúc hối:
- Lẹ lên, Long ơi! Người ta vào hết rồi kìa!
- Yên chí! - Tiểu Long trấn an bạn - Ít ra phải nửa tiếng đồng hồ nữa nhà ảo thuật X.15 mới bắt đầu!
- Nhưng dù sao vào sớm vẫn hơn! Hơn nữa, tụi mình còn phải tìm Quý! Vào trễ, nhỡ lạc mất Quý thì sao!
- Trời đất! - Tiểu Long nhăn mũi - Thằng ròm đó có phải con nít đâu mà Hạnh lo dữ vậy! Vả lại chắc gì
Quý ròm đã vào trước! Có thể nó đang đứng đợi tụi mình ở quầy bán vé!
http://tieulun.hopto.org - Trang 1

Tuy miệng nói vậy nhưng Tiểu Long vẫn dấn bước đuổi theo nhỏ Hạnh.
- Xin chào!
Một tiếng nói lảnh lót thình lình vang lên bên tai khiến Tiểu Long vừa khua chân hai, ba cái đã vội dừng
ngay lại, nhớn nhác dòm quanh.
Đằng trước, nhỏ Hạnh cũng đang tròn mắt liếc ngan...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Bí Mt K Trm
Nguyn Nht Ánh
Chương 1
Tiu Long va bt chân chng đánh tách, chiếc xe đang còn runh rinh, nh Hnh đã hi h gic:
- L lên đi! Quý chy đâu mt tiêu ri!
Tiu Long nhét tm vé gi xe vô túi áo, thong th:
- K nó! Mình c đi t t!
Ri va ro bước ra khi bãi gi xe, nó va lm bm:
- Thng ròm này, h thy đâu có biu din o thut là nó c như b ma ám!
Ch là hôm nay Tiu Long, Quý ròm và nh Hnh đi xem nhà o thut X.15 biu din công viên Lam
Sơn.
Công viên Lam Sơn ch là mt công viên nh trong thành ph. Ngày thường ch có vài chiếc ghế đá bày
cnh bãi c dành cho người ln và dâm chiếc đu quay, cu tut cho tr em nhy nhót, leo trèo. Nhưng
mi năm c đến dp Tết, công viên Lam Sơn li thay đổi b mt. Ch trong vòng hai, ba ngày mt công
viên vng v đột ngt biến thành mt khu gii trí náo nhit, sm ut vi nhng quy vui chơi ken dày,
người qua k li nhn nhp.
Khu gii trí không ch có các trò chơi và các gian hàng. Người ta dn mt sân khu bng g ngay chính
gia công viên để trình din ca nhc, tu hài, xiếc, o thut... sut trong my ngày Tết.
Xem qung cáo trên ti-vi, biết ba nay nhà o thut X.15 din đây, Quý ròm lin r Tiu Long và nh
Hnh đi xem.
Công viên Lam Sơn nm không xa nhà Văn Châu là bao nên khi đạp xe ngang qua ngôi bit th góc
đường, bn Quý ròm dng li đảo mt nhìn vào bên trong cánh cng st, dáo dác tìm xem có Văn Châu
đó không để r nó theo chơi. Nhưng ngp nghé mt hi, chng thy ai thp thoáng, bn tr đành tc lưỡi
đạp xe đi.
Khác vi nhng công viên mà bn Quý ròm thường lui ti, công viên Lam Sơn không nm sát mt đường
mà tht sâu vào bên trong. T bãi gi xe, phi băng qua mt đon đường nh ri si mi đến cng vào.
Nh Hnh lt đật bước, ming không ngt thúc hi:
- L lên, Long ơi! Người ta vào hết ri kìa!
- Yên chí! - Tiu Long trn an bn - Ít ra phi na tiếng đồng h na nhà o thut X.15 mi bt đầu!
- Nhưng dù sao vào sm vn hơn! Hơn na, ti mình còn phi tìm Quý! Vào tr, nh lc mt Quý thì sao!
- Tri đất! - Tiu Long nhăn mũi - Thng ròm đó có phi con nít đâu mà Hnh lo d vy! V li chc gì
Quý ròm đã vào trước! Có thđang đứng đợi ti mình quy bán vé!
Bí Mật Kẻ Trộm - Nguyễn Nhật Ánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí Mật Kẻ Trộm - Nguyễn Nhật Ánh - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bí Mật Kẻ Trộm - Nguyễn Nhật Ánh 9 10 422