Ktl-icon-tai-lieu

Bích Nhâm Lục

Được đăng lên bởi quangvien245
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 5325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIÊN NGỘ

BÍCH NHAM LỤC
THÍCH THANH TỪ
dịch

DL 2002 - PL 2546

LỜI NGƯỜI DỊCH
Bích Nham Lục là tập sách rất quan thiết trong Thiền môn, cần phải được phiên

dịch. Song nó rất khó dịch, vì cố gắng giúp phần nào cho người sau, buộc lòng chúng tôi
phải dịch ra. Khi dịch, chúng tôi chia mỗi tắc thành năm phần hoặc bốn phần: Lời dẫn
(Thùy thị), Công án, Giải thích, Tụng, Giải tụng. Có tắc không có lời dẫn (Thùy thị), chỉ
còn bốn phần. Chúng tôi lược bớt lời giải ngắt quãng trong công án và trong bài tụng, để
độc giả đọc công án và lời tụng có mạch lạc hơn.
Bản dịch này, chúng tôi cứ y cứ theo bản Hán văn Bích Nham Lục trong tập
Thiền Học Đại Thành và Thiền Học Tập Thành bổ túc cho nhau. Phần tựa đầu dịch đủ,
phần hậu tự, chúng tôi lược bớt.
Dám mong Thiền giả đọc nó cốt “đạt lý, đừng kẹt lời”, “ứng dụng tu hành không
nói rỗng”, thế là mãn nguyện của chúng tôi.
Kính ghi,
THÍCH THANH TỪ
Tu viện Chân Không
Ngày cuối Thu 1980.

BÍCH NHAM LỤC GIẢI ĐỀ
Bích Nham Lục do Thiền sư Viên Ngộ đời Tống trước tác, nguồn gốc của nó xuất
phát từ Thiền sư Tuyết Đậu. Tuyết Đậu chọn lựa trong Nội điển, Ngoại điển và Văn sử
một trăm tắc công án, dùng âm vận tụng ra chỗ sâu kín của Thiền, làm tư lương cho
những người tham học trong các tòng lâm, gọi là Tuyết Đậu Tụng Cổ. Thiền sư biện tài
vô ngại, là nhà văn hào một thời, đủ chánh nhãn siêu cách, thật là một cao tăng xưa nay ít
thấy. Những lời tụng này, nhiều khách giang hồ truyền nhau, khen là một tuyệt tác trong
thiên hạ. Song lời gọn ý sâu, chẳng khác núi bạc, vách sắt. Thiền khách khó nhọc nghiên
tầm phân tích, như con muỗi cắn trâu sắt, không có chỗ cắm mỏ. Sau khi Tuyết Đậu tịch
hơn sáu mươi năm, khoảng niên hiệu Chánh Hòa (1111-1114) đời Tống Huy Tông, Thiền
sư Viên Ngộ lúc ở viện Linh Tuyền, Giáp Sơn, Lễ Châu, vì học giả đem một tr ăm tắc
tụng cổ này mỗi mỗi chú thích. Ở đầu mỗi tắc là Thùy thị (lời dẫn), kế Công án (bản tắc),
sau câu tụng cổ mỗi chỗ phụ Trước ngữ, tiếp Bình xướng. Sự chọn lọc chỗ uyên nguyên,
chia chẻ thâm lý, phát huy huyền vi, tuyên bố phát dương tông chỉ truyền riêng, chỉ thẳng
rất khéo, rất tột.
Về sau, khoảng niên hiệu Kiến Viêm (1127-1130) đời Tống Cao Tông, đồ đệ của
Sư là Phổ Chiếu… biên chép lại để tên là Bích Nham Lục, bởi vì tấm bảng trên ngạch
trượng thất tại viện Linh Tuyền đề là Bích Nham. Thiền sư Viên Ngộ biện tài siêu xuất,
văn chương tuyệt vời nên tên Bích Nham đã làm dư luận chấn động một thời. Song sau
khi Thiền sư tịch, đệ tử chỉ nhớ tụng ngôn cú trong sách làm nhu yếu biện luận tri ...
VIÊN NG
BÍCH NHAM LỤC
THÍCH THANH T
dịch
DL 2002 - PL 2546
Bích Nhâm Lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Nhâm Lục - Người đăng: quangvien245
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Bích Nhâm Lục 9 10 420