Ktl-icon-tai-lieu

Bình phẩm những tác phẩm thơ nổi tiếng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÒNH NHÛÄNG TAÁC PHÊÍM THÚ NÖÍI TIÏËNG 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
M
M
M
u
u
u
å
å
å
c
c
c
l
l
l
u
u
u
å
å
å
c
c
c
Àoåc laåi baâi thú "Möåt àïm àaân laånh trïn söng Huïë" cuãa Vùn Cao......................3
Muâa Xuên àoåc "Àaám cûúái muâa Xuên" cuãa Àoaân vùn Cûâ ...............................10
Xin àûâng ài vúái möåt ngûúâi khaác em (Con àûúâng - Phan thõ Thanh Nhaân).......14
Chiïìu úi xin chúá ài mau...............................................................................17
Àoåc laåi baâi thú "Caãnh rûâng Viïåt Bùæc" cuãa Baác Höì.........................................21
"Bïình böìng cho túái mai sau"- Baâi thú tònh rêët laå cuãa Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng 23
Ngêy thú - Baâi thú treã trung cuãa möåt nhaâ thú giaâ...........................................28
"Bïình böìng cho túái mai sau"- Baâi thú tònh rêët laå cuãa Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng 34
Mong chúâ....................................................................................................39
Thanh Tõnh - Trùm nùm nhúá möåt chuyïën àoâ..................................................42
Thú chuác Tïët cuãa Baác Höì.............................................................................44
”Tûå haát” cuãa Xuên Quyânh............................................................................49
Treã con trong thú Xuên Quyânh.....................................................................53
"Vúái anh" cuãa Phaåm Thu Yïën.......................................................................58
Hoa coã may .................................................................................................62
Hai baâ vúå trong thú Nöm..............................................................................66
Bình phẩm những tác phẩm thơ nổi tiếng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình phẩm những tác phẩm thơ nổi tiếng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bình phẩm những tác phẩm thơ nổi tiếng 9 10 346