Ktl-icon-tai-lieu

Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÒ Câu Không ñÜa ThÜ
http://members.tripod.com/vietchats/nna/bckdt/BoCauKhongDuaThu1.html
ChÜÖng 1
Thøc sæm soi t© giÃy trên tay.
Nó phân vân lÆt t§i lÆt lui, chÜa bi‰t tính th‰ nào.
ChiŠu hôm qua, lúc thò tay vào ngæn bàn, nó tình c© phát hiŒn ra t© giÃy này. Trong Çó
chÌ vÈn vËn có mÃy dòng, ÇÜ®c vi‰t b¢ng lÓi ch» in hoa. ñ†c thoáng qua, Thøc bÃt giác ÇÕ bØng
m¥t: "Cho mình làm quen v§i. Mình ª l§p bu°i sáng, ngÒi cùng ch‡ v§i bån ÇÃy.
N‰u không n« tØ chÓi, bån vi‰t cho mình vài ch». Thành thÆt cäm tå. RÃt mong hÒi âm".
"Lá thÜ" chÌ ng¡n ngûi có vÆy. Bên dܧi kš tên: Phong Khê.
Thøc vÓn nhút nhát, låi cä thËn. Nó chÜa g¥p phäi ki‹u làm quen ÇÜ©ng Ƕt nhÜ th‰ này
bao gi©. TØ hôm qua ljn gi©, "lá thÜ" cûa anh chàng Phong Khê chÜa rõ m¥t mÛi n† cÙ b¡t
Thøc nghï ng®i hoài. ñã mÃy lÀn, Thøc ÇÎnh hÕi š ki‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng, nhÜng låi s® tøi nó
ch†c, thøc Çành giÃu nhËm. Ai chÙ con Xuy‰n và Cúc HÜÖng Çã mª miŒng chòng ghËo, Thøc
chÌ có nܧc bÎt tai quay m¥t Çi ch‡ khác.
Loay hoay m¶t hÒi, không bi‰t xº s¿ th‰ nào, Thøc khë buông ti‰ng thª dài. Nó không
bi‰t nên ph§t l© hay nên trä l©i. Và n‰u trä l©i thì phäi vi‰t nh»ng gì. Næm ngoái, Cúc HÜÖng
cÛng rÖi vô m¶t tình huÓng tÜÖng t¿, thÆm chí còn "ghê g§m" hÖn. Hùng quæn nhét thÜ "tÓng
tình" vào ngæn bàn, låi còn Çe d†a "n‰u không trä l©i, Cúc HÜÖng së ân hÆn", nghe phát khi‰p!
NhÜng Cúc HÜÖng bän lïnh hÖn Thøc nhiŠu. Nó th£ng tay ném nh»ng "tÓi hÆu thÜ" cûa Hùng
quæn vào s†t rác. Lúc cao hÙng, nó còn giª thÜ ra cho Xuy‰n và Thøc cùng džc. Cä ba vØa
"phân tích" vØa cÜ©i ng¥t nghëo.
Thøc không dám hành Ƕng nhÜ Cúc HÜÖng. Cái câu "n‰u không n« tØ chÓi" khi‰n Thøc
thÃy t¶i t¶i. HÖn n»a, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quæn. Anh ta không hŠ d†a dÅm
Thøc.
ñang thä hÒn theo nh»ng š nghï vÄn vÖ, Thøc b‡ng giÆt b¡n ngÜ©i khi nghe ti‰ng Cúc
HÜÖng Ƕt ng¶t vang lên sau lÜng:
- Làm gì ngÒi thÅn th© vÆy, cô nÜÖng?
- à... tao có làm gì Çâu...
Thøc lúng túng Çáp. VØa nói nó vØa hÃp tÃp vo tròn t© giÃy låi, giÃu trong lòng bàn tay.
Cúc HÜÖng vÅn thän nhiên:
- Mày Çang ôn bài hä?
Nghe Cúc HÜÖng hÕi vÆy, Thøc mØng nhÜ b¡t ÇÜ®c vàng. Nó mau m¡n:
- ¯, tao Çang ôn låi bài hóa.
ñ¶t nhiên Cúc HÜÖng Ç°i gi†ng. ñang tÜÖi cÜ©i, nó b‡ng nghiêm m¥t:
- Thôi Çi, ÇØng có dóc! Mày không qua m¥t n°i tao Çâu! Hãy khai thÆt Çi!
Thái Ƕ cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc Çâm ch¶t då. Nó Ãp úng:
- Tao Çang... ôn låi bài hóa thÆt mà!
- HØ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc HÜÖng hÃt mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thÃy
mày giª tÆp?
- TÆp hä? - Thøc li‰m môi ...
BÒ Câu Không ñÜa ThÜ
http://members.tripod.com/vietchats/nna/bckdt/BoCauKhongDuaThu1.html
ChÜÖng 1
Thøc sæm soi t© giÃy trên tay.
Nó phân vân lÆt t§i lÆt lui, chÜa bi‰t tính th‰ nào.
ChiŠu hôm qua, lúc thò tay vào ngæn bàn, nó tình c© phát hiŒn ra t© giÃy này. Trong Çó
chÌ vÈn vËn có mÃy dòng, ÇÜ®c vi‰t b¢ng lÓi ch» in hoa. ñ†c thoáng qua, Thøc bÃt giác ÇÕ bØng
m¥t: "Cho mình làm quen v§i. Mình ª l§p bu°i sáng, ngÒi cùng ch‡ v§i bån ÇÃy.
N‰u không n« tØ chÓi, bån vi‰t cho mình vài ch». Thành thÆt cäm tå. RÃt mong hÒi âm".
"Lá thÜ" chÌ ng¡n ngûi có vÆy. Bên dܧi kš tên: Phong Khê.
Thøc vÓn nhút nhát, låi cä thËn. Nó chÜa g¥p phäi ki‹u làm quen ÇÜ©ng Ƕt nhÜ th‰ này
bao gi©. TØ hôm qua ljn gi©, "lá thÜ" cûa anh chàng Phong Khê chÜa rõ m¥t mÛi n† cÙ b¡t
Thøc nghï ng®i hoài. ñã mÃy lÀn, Thøc ÇÎnh hÕi š ki‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng, nhÜng låi s® tøi nó
ch†c, thøc Çành giÃu nhËm. Ai chÙ con Xuy‰n và Cúc HÜÖng Çã mª miŒng chòng ghËo, Thøc
chÌ có nܧc bÎt tai quay m¥t Çi ch‡ khác.
Loay hoay m¶t hÒi, không bi‰t xº s¿ th‰ nào, Thøc khë buông ti‰ng thª dài. Nó không
bi‰t nên ph§t l© hay nên trä l©i. Và n‰u trä l©i thì phäi vi‰t nh»ng gì. Næm ngoái, Cúc HÜÖng
cÛng rÖi vô m¶t tình huÓng tÜÖng t¿, thÆm chí còn "ghê g§m" hÖn. Hùng quæn nhét thÜ "tÓng
tình" vào ngæn bàn, låi còn Çe d†a "n‰u không trä l©i, Cúc HÜÖng së ân hÆn", nghe phát khi‰p!
NhÜng Cúc HÜÖng bän lïnh hÖn Thøc nhiŠu. Nó th£ng tay ném nh»ng "tÓi hÆu thÜ" cûa Hùng
quæn vào s†t rác. Lúc cao hÙng, nó còn giª thÜ ra cho Xuy‰n và Thøc cùng džc. Cä ba vØa
"phân tích" vØa cÜ©i ng¥t nghëo.
Thøc không dám hành Ƕng nhÜ Cúc HÜÖng. Cái câu "n‰u không n« tØ chÓi" khi‰n Thøc
thÃy t¶i t¶i. HÖn n»a, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quæn. Anh ta không hŠ d†a dÅm
Thøc.
ñang thä hÒn theo nh»ng š nghï vÄn vÖ, Thøc b‡ng giÆt b¡n ngÜ©i khi nghe ti‰ng Cúc
HÜÖng Ƕt ng¶t vang lên sau lÜng:
- Làm gì ngÒi thÅn th© vÆy, cô nÜÖng?
- à... tao có làm gì Çâu...
Thøc lúng túng Çáp. VØa nói nó vØa hÃp tÃp vo tròn t© giÃy låi, giÃu trong lòng bàn tay.
Cúc HÜÖng vÅn thän nhiên:
- Mày Çang ôn bài hä?
Nghe Cúc HÜÖng hÕi vÆy, Thøc mØng nhÜ b¡t ÇÜ®c vàng. Nó mau m¡n:
- ¯, tao Çang ôn låi bài hóa.
ñ¶t nhiên Cúc HÜÖng Ç°i gi†ng. ñang tÜÖi cÜ©i, nó b‡ng nghiêm m¥t:
- Thôi Çi, ÇØng có dóc! Mày không qua m¥t n°i tao Çâu! Hãy khai thÆt Çi!
Thái Ƕ cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc Çâm ch¶t då. Nó Ãp úng:
- Tao Çang... ôn låi bài hóa thÆt mà!
- HØ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc HÜÖng hÃt mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thÃy
mày giª tÆp?
- TÆp hä? - Thøc li‰m môi - Tao cÃt vào rÒi!
- Mày cÃt trong lòng bàn tay mày chÙ gì? - Gi†ng Cúc HÜÖng b‡ng trª nên tinh quái.
Thøc Çi‰ng hÒn. Nó nhìn s»ng Cúc HÜÖng:
- Sao mày bi‰t?
Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 390