Ktl-icon-tai-lieu

Bỏ chồng (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B Ch ng

1

www.hobieuchanh.com

Ch ng
Bi u Chánh

I

Qua tháng m

i m t, mùa m a ã d t r i, l i có ng n gió b t th i lao rao.

Bu i chi u, Sài Gòn, khí tr i mát m , làm cho con ng i t tr chí già
kho n trong mình, nên i ngoài
ng ai c ng l cái v h n h t i c i.

u kh e

Th mà, Chí Thi n, n m nay ã
c 28 tu i, làm th ký toán cho m t hãng buôn
nt i
ng Kinh L p, úng 7 gi t i, th y trong hãng b c ra, b i ch m rãi, m t
mày bu n hiu, d ng nh th y ti c r hãng óng c a s m không cho th y làm vi c thêm
a. Tay ôm m t cu n sách v i m t t nh t báo, th y th ng th ng i l i
ng Pelerin
ón xe autobus mà v a Kao. B c lên xe th y ng i d i ng n èn n sáng tr ng, m
nh t báo ra mà xem, không ngó k qua ng i l i hai bên
ng, mà c ng không
ý
n nh ng k i trên xe.
i a Kao xe ng ng, th y x p t nh t trình r i b c xu ng tránh xe kéo, xe máy
mà qu o lên
ng Paul Bert. G n t i c n ph ch th y , th y th y con Sáu, là a con
gái,
ng ng d a c t n mà ch i v i con th y, tên con Y n, n m nay ã
c 6 tu i.
y gi th y m i x n b c, i ri t l i. Con Y n kêu ba r i ch y ón, ôm b p v
th y. Th y cu i xu ng, ôm m t con mà hun, a cu n sách v i t nh t báo cho con c m,
i n m tay d t con i vô nhà.
Trong nhà èn sáng tr ng, nh ng t tr
không th y d ng m t ng i nào h t.

c ra sau

u v ng hoe, không nghe ti ng,

Th y Thi n c t nón và h i con:
- Má con

âu?

- Má nói má i Sài Gòn.
- i h i nào?
- i h i chi u.
Con Y n cu n sách v i t nh t báo lên cái bàn vi t, con Sáu s p l i v t ó cho
ngay ng n r i nói: Cô i h i n m gi . Cô nói cô i l y cái áo cô t may hôm tr c. Cô
bi u tôi nhà coi em .
Th y Thi n g t u r i th y i th ng vô b p. Trên b p l a c i t t h t, còn trên m t
ván nh g n ó thì n i, soong, chén a, bày b nghinh ngang. Ch Thình là ng i n u
n, c ng không có m t, l i nghe ti ng ch c i nói om sòm trong nhà b p m t bên ó.

B Ch ng

2

www.hobieuchanh.com

Th y Thi n tr lên r i vô bu ng thay i qu n áo. Cách ch ng bao lâu, th y nghe
Con Y n phía tr c la l n: Má v , má v .
Th y m c m t b
mát b ng v i tr ng, v a b
a ng ng xe kéo tr c c a.

c ra thì th y v , là cô Oanh, c ng

Cô Oanh tr ti n xe r i i vô nhà, tay cô ôm m t gói nh mà l n, gói b ng gi y
tr ng l i có bu c dây .
Th y Thi n ngó v và c

i h i:

- Mình i l y áo ph i hôn?
- , tôi h n v i ch Tuy t t i nay i d cu c d y n d i dinh Xã Tây v i ch , nên
ph i l y áo m i v mà m c, ch áo nhà cái nào c ng c mèm, b n coi sao
c. Nè, áo
i h may thi t khéo,
tôi m c th cho mình coi nghe hôn. Thi t th may bây gi h
n m c là áng l m.
Con Y n ng chàng ràng m t bên, mà cô Oanh không thèm ngó...
B Chng 1 www.hobieuchanh.com
 Chng
Biu Chánh
I
Qua tháng mi mt, mùa ma ã dt ri, li có ngn gió bt thi lao rao.
Bui chiu, Sài Gòn, khí tri mát m, làm cho con ngi t tr chí gu khe
khon trong mình, nên i ngoài ng ai cng l cái v hn h ti ci.
Th mà, Chí Thin, nm nay ã c 28 tui, làm th ký toán cho mt hãng buôn
n ti ng Kinh Lp, úng 7 gi ti, thy trong hãng bc ra, bi chm rãi, mt
mày bun hiu, dng nh thy tic r hãng óng ca sm không cho thy làm vic thêm
a. Tay ôm mt cun sách vi mt t nht báo, thy thng thng i li ng Pelerin
ón xe autobus va Kao. Bc lên xe thy ngi di ngn èn n sáng trng, m
 nht báo ra mà xem, không ngó k qua ngi li hai bên ng, mà cng không  ý
n nhng ki trên xe.
i a Kao xe ngng, thy xp t nht trình ri bc xung tránh xe kéo, xe máy
mà quo lên ng Paul Bert. Gn ti cn ph ch thy , thy thy con Sáu, a con
gái, ng ng da ct n mà chi vi con thy, tên con Yn, nm nay ã c 6 tui.
y gi thy mi xn bc, i rit li. Con Yn kêu ba ri chy ón, ôm bp v
thy. Thy cui xung, ôm mt con mà hun, a cun sách vi t nht báo cho con cm,
i nm tay dt con i vô nhà.
Trong nhà èn sáng trng, nhng t trc ra sau u vng hoe, không nghe ting,
không thy dng mt ngi nào ht.
Thy Thin ct nón và hi con:
- Má con âu?
- Má nói má i Sài Gòn.
- i hi nào?
- i hi chiu.
Con Yn  cun sách vi t nht báo lên cái bàn vit, con Sáu sp li vt ó cho
ngay ngn ri nói: i hi nm gi. Cô nói cô i ly cái áo cô t may hôm trc. Cô
biu tôi nhà coi em.
Thy Thin gt u ri thy i thng vô bp. Trên bp la ci tt ht, còn trên mt
 ván nh gn ó thì ni, soong, chén a, bày b nghinh ngang. Ch Thình là ngi nu
n, cng không có mt, li nghe ting ch ci nói om sòm trong nhà bp mt bên ó.
Bỏ chồng (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bỏ chồng (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bỏ chồng (Hồ Biểu Chánh) 9 10 362