Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề kiểm tra Ngữ Văn 7

Được đăng lên bởi matoma
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 (Đã sửa)

Ma trËn - ®Ò kiÓm tra - híng dÉn chÊm
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
Häc kú I
Bµi 15 phót - Tuaàn 3
1.Ma trËn:

TiÕt 14 Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm.
C¸c cÊp ®é t duy

NhËn biÕt
TN
TL

Chñ ®Ò

Nh÷ng c©u h¸t t×nh c¶m gia
®×nh.

Th«ng hiÓu
TN
TL

VËn dông
TN
TL

§iÓm

1

1
1

1

Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu
quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi.

1

1
1
1

Nh÷ng c©u h¸t than th©n.

1
1

Tæng

2

1

8

7

2

1
2

1
1

4
7

10

2. §Ò KT:
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3®)
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc nhËn ®Þnh ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau.
C©u 1: T©m tr¹ng cña ngêi con g¸i ®îc thÓ hiÖn trong bµi ca dao “ChiÒu chiÒu....chÝn
chiÒu” lµ t©m tr¹ng:
A. Th¬ng ngêi mÑ ®· mÊt.
B. Nhí vÒ thêi con g¸i ®· qua.
C. Nçi buån nhí quª, nhí mÑ.
D. Nçi ®au khæ cho t×nh c¶nh hiÖn t¹i.
C©u 2: §Þa danh nµo sau ®©y kh«ng ®îc nh¾c ®Õn trong bµi ca dao “Rñ nhau xem c¶nh
kiÕm hå...” ?
A. Chïa mét cét;
B . §Òn ngäc s¬n;
C. Cầu Thª Hóc; D. Th¸p bót.
C©u 3:H×nh ¶nh con cß trong bµi ca dao “ Níc non lËn ®Ën....cß con” lµ h×nh ¶nh th©n
phËn ai ?
A. Ngêi n«ng d©n.
B. Ngêi trÝ thøc Nho häc.
C. Nh÷ng ngêi phô n÷ bÞ chång coi khinh.

Bộ đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 (Đã sửa)

D. Mäi ngêi trong x· héi cò.
II. Tù luËn: (7®) Nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi ca dao “Th©n em....vµo ®©u”.
3. Híng dÉn chÊm:
I TNKQ: (3®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 1 ®iÓm.
C©u
1
2
3
§¸p ¸n ®óng
C
A
A
II.Tù luËn:(7®) HS tr×nh bµy nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, miÔn lµ ®ñ c¸c ý c¬ b¶n sau:
- Néi dung: Sù tñi hên cña ngêi con g¸i trong XH cò bÞ khinh rÎ. Th©n phËn ngêi phô n÷
nãi chung trong XH cò rÎ róng, cay cùc trong c¸i nh×n miÖt thÞ cña ngêi ®êi. Ngêi phô
n÷ cßn lµ n¹n nh©n cña sù ®o¹ ®µy ®au khæ, sè kiÕp cña hä ch×m næi, sãng giã, bÊt
h¹nh.
- NghÖ thuËt: NT so s¸nh tinh tÕ t¹o nªn ý nghÜa s©u xa cho lêi th¬; giäng ca buån tñi
gîi mèi sÇu than th©n.
____________________________________________________
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
TiÕt 42 - KiÓm tra V¨n.
1. Ma trËn:
C¸c cÊp ®é t duy

NhËn biÕt
TN
TL

Chñ ®Ò

V¨n b¶n nhËt dông.

§iÓm

1
0,5
1
0,5

0,5
1

1
0,5

2

3
3

4

1
1

Tæng

VËn dông
TN
TL

1

V¨n häc d©n gian.
V¨n häc trung ®¹i.

Th«ng hiÓu
TN
TL

1
0,5

4

4

3
2

4
5,5

1
4

8
4

10

2. §Ò KT:
A. Tr¾c nghÖm kh¸ch quan: (3®)
1. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc nhËn ®Þnh ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau.
C©u 1: V¨n b¶n “Cæng trêng më ra” viÕt vÒ néi dung:
A. T¶ quang c¶nh ngµy khai trêng.
B. Bµn vÒ vai trß cña nhµ tr¬qngf trong viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ.
C. KÓ vÒ t©m tr¹ng cña mét chó bÐ trong ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng.
D. T¸i hiÖn l¹i t...
Bộ đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 (Đã sửa)
Ma trËn - ®Ò kiÓm tra - híng dÉn chÊm
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
Häc kú I
Bµi 15 phót - Tuaàn 3
TiÕt 14 Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm.
1.Ma trËn:
Chñ ®Ò
C¸c cÊp ®é t duy
§iÓm
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông
TN TL TN TL TN TL
Nh÷ng c©u h¸t t×nh c¶m gia
®×nh.
1
1
1
1
Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu
quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi.
1
1
1
1
Nh÷ng c©u h¸t than th©n. 1
1
1
7
2
8
Tæng 2
2
1
1
1
7
4
10
2. §Ò KT:
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3®)
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc nhËn ®Þnh ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau.
C©u 1: T©m tr¹ng cña ngêi con g¸i ®îc thÓ hiÖn trong bµi ca dao “ChiÒu chiÒu....chÝn
chiÒu” lµ t©m tr¹ng:
A. Th¬ng ngêi mÑ ®· mÊt.
B. Nhí vÒ thêi con g¸i ®· qua.
C. Nçi buån nhí quª, nhí mÑ.
D. Nçi ®au khæ cho t×nh c¶nh hiÖn t¹i.
C©u 2: §Þa danh nµo sau ®©y kh«ng ®îc nh¾c ®Õn trong bµi ca dao “Rñ nhau xem c¶nh
kiÕm hå...” ?
A. Chïa mét cét; B . §Òn ngäc s¬n; C. Cầu Thª Hóc; D. Th¸p bót.
C©u 3:H×nh ¶nh con cß trong bµi ca dao “ Níc non lËn ®Ën....cß con” lµ h×nh ¶nh th©n
phËn ai ?
A. Ngêi n«ng d©n.
B. Ngêi trÝ thøc Nho häc.
C. Nh÷ng ngêi phô n÷ bÞ chång coi khinh.
Bộ đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Người đăng: matoma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bộ đề kiểm tra Ngữ Văn 7 9 10 292