Ktl-icon-tai-lieu

Bỏ vợ (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
v

1

www.hobieuchanh.com

V

Bi u Chánh

Ph n th nh t: DANH L I, L I DANH

I
Cách hai m i m y n m tr c, d a bên
ng qu n h t Sài Gòn i Tây Ninh,
gi a
ng Chí Hòa, có m t có m t cái nhà ba c n xông1, l p lá, vách ván: nhà c t
tuy nh , song cao ráo kho ng khoát. Trong nhà d n d p s ch s , tr c sân tr ng
bông
vàng, m t bên có tr ng m t ám u a, còn m t bên có tr ng m y giòng
khoai lang; phía sau hè l i có n m sáu g c xoài l n, nhánh lá sum sê, che t mát m .
Ng i l i ngang qua cu c n y, ai c ng oán ch c ch nhà tuy không
c
ng
vào h ng ng i giàu có, nh ng có l c ng không ph i trong ám dân nghèo c c.
Thi t nh v y, nhà n y ch a áng g i là nhà giàu, mà c ng không ph i là nhà
nghèo: y là nhà c a ông Ba Chánh, làm ngh th y thu c B c. vùng Chí Hòa, Bà
Qu o ai c ng bi t ông và th ng kêu ông là "Th y Ba".
Ông Ba Chánh n m nay v a quá 50 tu i, tóc ã b c hoa râm, nh ng r ng còn
ch c ch n, s c còn m nh m . Ông goá v
ã h n 6 n m r i. Trong nhà ch có m t
a con gái, là cô Huy n,
c 21 tu i. Ông quen v i th y Thanh, nhà m t xóm,
mà làm vi c d i Sài Gòn, th ng hay t i lui àm lu n v i nhau ch i. Cách vài n m
tr c, vì th y Thanh làm mai nói d o dai quá, nên ông m i gã cô Huy n cho th y Võ
Nh Bình, ng i m côi, g c
âu d i H u Giang, thi u b ng thành chung2 r i
làm vi c trong m t hãng buôn d i Sài Gòn. Ông ngh th y Bình thân ph n côi cút
i là ng i có h c th c, nên g con ông c ng không òi h i v t chi h t, ám c i
làm s sài, m i n m ba ng i quen n n u ng m t b a mà thôi, mà c ng không
n r c Chánh l c b
n l p hôn thú.
T ngày c i r i thì th y Bình v
theo bên v . Th y có s m m t cái xe máy,
i bu i s m mai th y p i xu ng Sài Gòn làm vi c, tr a th y n c m quán và
ngh t m t i nhà c a ng i làm chung m t hãng, n chi u t i th y m i v Chí Hòa.
Th y Bình v i cô Huy n ã sanh
c m t chút con trai, t tên là Nghi p,
i 10 tháng mà s s a, ng ngh nh, ch m h m3 l m.
Ông Ba Chánh m i ngày coi m ch h t thu c c ng
c n m b y thang, l i nh
có bán thu c hoàn thu c tán thêm n a, nên ông
s c ch u các t n phí v n u ng
trong nhà, r ông làm vi c lãnh l ng bao nhiêu thì v ch ng nó
riêng mà xài, ông
ch ng h bi t t i.

xông: chái; ba c n m t chái
(diplôme),b ng trung h c theo ch
3 s t s ng, s ng
ng
1

2

ng trình giáo d c „c “ c a Pháp

v

2

www.hobieuchanh.com

G p khi Nhà n c m h i thi,
ch n 20 th y ký l c, th y Bình h m h xin
ngh làm vi c m t tu n l mà i thi m nay4. Vì h i s m mai th y có nói ch c chi u
a n y thì xong r i h t, b i v y lúc m t tr i chen l n, cô Huy n n u c m và hâm
th t cá r i cô giao cho con Tý là
a ...
 v 1 www.hobieuchanh.com
 V
 Biu Chánh
Phn th nht: DANH LI, LI DANH
I
Cách hai mi my nm trc, da bên ng qun ht Sài Gòn i Tây Ninh,
gia ng Chí Hòa, có mt có mt cái nhà ba cn xông
1
, lp lá, vách n: nhà ct
tuy nh, song cao ráo khong khoát. Trong nhà dn dp sch s, trc sân trng
ng  vàng, mt bên có trng mt ám u a, còn mt bên có trng my giòng
khoai lang; phía sau hè li có nm sáu gc xoài ln, nhánh lá sum sê, che t mát m.
Ngi li ngang qua cuc ny, ai cng oán chc ch nhà tuy không c ng
vào hng ngi giàu , nhng có l cng không phi trong ám dân nghèo cc.
Thit nh vy, nhà ny cha áng gi nhà giàu, cng không phi nhà
nghèo: y là nhà ca ông Ba Chánh, làm ngh thy thuc Bc. vùng Chí Hòa, Bà
Quo ai cng bit ông và thng kêu ông là "Thy Ba".
Ông Ba Chánh nm nay va quá 50 tui, tóc ã bc hoa m, nhng rng n
chc chn, sc còn mnh m. Ông goá vã hn 6 nm ri. Trong nhà ch có mt
a con gái, là cô Huyn, c 21 tui. Ông quen vi thy Thanh, n mt xóm,
mà làm vic di Sài n, thng hay ti lui àm lun vi nhau chi. Cách vài nm
trc, vì thy Thanh làm mai nói do dai quá, nên ông mi gã cô Huyn cho thy Võ
Nhnh, ngi m côi, gc âu di Hu Giang, thi u bng thành chung
2
ri
làm vic trong mt hãng buôn di Sài Gòn. Ông ngh thy Bình thân phn i cút
i là ngi có hc thc, nên g con ông cng không òi hi vt chi ht, ám ci
làm s sài, mi nm ba ngi quen n n ung mt ba mà thôi, mà cng không
n rc Chánh lc bn lp hôn thú.
T ngày ci ri thì thy Bình v theo bên v. Thy sm mt cái xe máy, 
i bui sm mai thy p i xung Sài Gòn làm vic, tra thy n cm quán và
ngh tm ti nhà ca ngi làm chung mt hãng, n chiu ti thy mi v Chí Hòa.
Thy Bình vi Huyn ã sanh c mt chút con trai, t tên Nghip,
i 10 tháng mà s sa, ng nghnh, chm hm
3
lm.
Ông Ba Chánh mi ngày coi mch ht thuc cng c nm by thang, li nh
có bán thuc hoàn thuc tán thêm na, nên ông sc chu các tn phí vn ung
trong nhà, r ông làm vic lãnh lng bao nhiêu thì v chng nó  rng mà xài, ông
chng h bit ti.
1
xông: chái; ba cn mt chái
2
(diplôme),bng trung hc theo chng trình giáo dc „c“ ca Pháp
3
st sng, sng ng
Bỏ vợ (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bỏ vợ (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bỏ vợ (Hồ Biểu Chánh) 9 10 318