Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng môn tiếng Việt lớp 4, 5

Được đăng lên bởi phuongthuyk57hua
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 4 - 5

Phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tam ®¶o
trêng tiÓu häc ®¹i ®×nh
------------------------------TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT
Lớp 4 - 5

Họ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết
Đơn vị công tác : Trường tiểu học Đại Đình

Tháng 1 – Năm 2011
*NỘI DUNG :
Trang:
Phần I : Luyện từ và câu :
1) Cấu tạo từ....................................................................................................4
2) Cấu tạo từ phức...........................................................................................8
3) Từ loại.
3.1-Danh từ, động từ, tính từ...................................................................13
3.2- Đại từ, đại từ xưng hô......................................................................20
3.3- Quan hệ từ........................................................................................22
4) Các lớp từ:
4.1- Từ đồng nghĩa..................................................................................24
4.2- Từ trái nghĩa.....................................................................................27
4.3- Từ đồng âm......................................................................................28
4.4- Từ nhiều nghĩa.................................................................................29
5) Khái niệm câu...........................................................................................32
6)Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu).................................35
7)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói):
7.1- Câu hỏi.............................................................................................40
7.2- Câu kể..............................................................................................41
7.3- Câu khiến.........................................................................................44
7.4- Câu cảm...........................................................................................44
8) Phân loại câu theo cấu tạo........................................................................45
9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ......................................................48
10) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng................................................51
11) Dấu câu...................................................................................................52
12) Liên kết câu............................................................................................54

Phần II: Tập làm văn:
...
BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 4 - 5
Phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tam ®¶o
trêng tiÓu häc ®¹i ®×nh
--------------- ----------------
TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT
Lớp 4 - 5
Họ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết
Đơn vị công tác : Trường tiểu học Đại Đình
Tháng 1 – Năm 2011
*NỘI DUNG :
Trang:
Phần I : Luyện từ và câu :
1) Cấu tạo từ....................................................................................................4
2) Cấu tạo từ phức...........................................................................................8
3) Từ loại.
3.1-Danh từ, động từ, tính từ...................................................................13
3.2- Đại từ, đại từ xưng hô......................................................................20
3.3- Quan hệ từ........................................................................................22
4) Các lớp từ:
4.1- Từ đồng nghĩa..................................................................................24
4.2- Từ trái nghĩa.....................................................................................27
4.3- Từ đồng âm......................................................................................28
4.4- Từ nhiều nghĩa.................................................................................29
5) Khái niệm câu...........................................................................................32
6)Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu).................................35
7)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói):
7.1- Câu hỏi.............................................................................................40
7.2- Câu kể..............................................................................................41
7.3- Câu khiến.........................................................................................44
7.4- Câu cảm...........................................................................................44
8) Phân loại câu theo cấu tạo........................................................................45
9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ......................................................48
10) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng................................................51
11) Dấu câu...................................................................................................52
12) Liên kết câu............................................................................................54
Bồi dưỡng môn tiếng Việt lớp 4, 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng môn tiếng Việt lớp 4, 5 - Người đăng: phuongthuyk57hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bồi dưỡng môn tiếng Việt lớp 4, 5 9 10 259