Ktl-icon-tai-lieu

Bức thư của người đàn bà không quen

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÛÁC THÛ CUÃA NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ KHÖNG QUEN

1

R., nhaâ viïët tiïíu thuyïët thúâi thûúång, trúã vïì Viïn tûâ saáng súám,
sau ba ngaây ài chúi nuái. Öng ta mua möåt túâ baáo úã nhaâ ga; öng ta
chúåt nhòn thêëy ngaây thaáng ghi trïn baáo vaâ beân nhúá ra rùçng höm
nay laâ sinh nhêåt mònh. Böën mûúi möët tuöíi, öng nghô thêìm, vaâ öng
thêëy khöng vui maâ cuäng chùèng buöìn. Öng giúã liïn tuåc nhûäng trang
baáo söåt soaåt röìi thuï tùæc-xi vïì nhaâ.
Ngûúâi hêìu, sau khi thûa laåi rùçng trong khi öng vùæng nhaâ, coá
hai võ khaách àïën thùm vaâ mêëy ngûúâi goåi dêy noái, mang thû tûâ giêëy
maá trònh öng trïn möåt caái khay. Nhaâ vùn uïí oaãi nhòn nhûäng bûác
thû vaâ boác mêëy caái phong bò mang tïn nhûäng ngûúâi öng quan têm.
Múái àêìu öng gaåt sang bïn möåt bûác thû coá veã quaá daây vaâ neát chûä laâ
laå àöëi vúái öng. Traâ doån ra, öng chïîm chïå tyâ tay ngöìi trïn ghïë baânh,
lûúát qua túâ baáo möåt lêìn nûäa cuâng vaâi taâi liïåu in. Cuöëi cuâng öng
chêm möåt àiïëu thuöëc laá vaâ cêìm lêëy bûác thû àaä gaåt sang bïn.
Têët caã vaâo khoaãng trïn hai mûúi trang giêëy, viïët vöåi vaâng
bùçng neát chûä xao xuyïën cuãa àaân baâ, möåt baãn thaão thò àuáng hún laâ
möåt bûác thû. Bêët giaác öng nùæn thûã phong bò möåt lêìn nûäa xem coá
soát chiïëc phiïëu gûãi naâo trong àoá khöng. Nhûng phong bò röîng
khöng vaâ cuäng nhû nhûäng túâ thû, noá khöng coá àõa chó ngûúâi gûãi
hoùåc chûä kyá naâo hïët. Thêåt kyâ laå, öng ta nghô buång vaâ laåi cêìm
nhûäng túâ giêëy lïn, Nhû möåt tiïu àïì, trïn àêìu trang möåt, coá doâng
chûä sau àêy “Gûãi anh, ngûúâi chûa bao giúâ quen biïët em”. Öng ta
dûâng laåi kinh ngaåc. Coá phaãi thû viïët cho öng khöng nhó? Hay laâ
cho möåt ngûúâi tûúãng tûúång naâo àoá? Trñ toâ moâ bûâng dêåy vaâ öng bùæt
àêìu àoåc:
"Con em chïët höm qua; ba ngaây ba àïm roâng raä, em àaä vêåt
löån vúáñ caái chïët àïí cûáu lêëy cuöåc söëng beá boãng non tú êëy, suöët 40
tiïëng liïìn, em cûá ngöìi úã àêìu giûúâng noá, trong khi cún öëm laâm caái


Stefan Zweig

2

thên hònh töåi nghiïåp söët hêìm hêåp cuãa noá run bùæn lïn. Em rêëp
nûúác trïn traán boãng giaäy, caã ngaây àïm, em nùæm lêëy àöi baân tay
nhoã xñu run rêíy cuãa noá. Àïën töëi höm thûá ba thò em kiïåt sûác. Mùæt
em khöng cûúäng nöíi, cûá dñp laåi luác naâo khöng biïët. Thaânh thûã em
nguã thiïëp ài trïn ghïë 3,4 tiïëng àöìng höì vaâ trong thoâi gian àoá, thêìn
chïët àaä cûúáp con em ài mêët. Bêy giúâ, noá nùçm àêy, thùçng beá töåi
nghiïåp thên yïu, trong caái giûúâng con nñt chêå...
BÛÁC THÛ CUÃA NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ KHÖNG QUEN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
R., nhaâ viïët tiïíu thuyïët thúâi thûúång, trúã vïì Viïn tûâ saáng súám,
sau ba ngaây ài chúi nuái. Öng ta mua möåt túâ baáo úã nhaâ ga; öng ta
chúåt nhòn thêëy ngaây thaáng ghi trïn baáo vaâ beân nhúá ra rùçng höm
nay laâ sinh nhêåt mònh. Böën mûúi möët tuöíi, öng nghô thêìm, vaâ öng
thêëy khöng vui maâ cuäng chùèng buöìn. Öng giúã liïn tuåc nhûäng trang
baáo söåt soaåt röìi thuï tùæc-xi vïì nhaâ.
Ngûúâi hêìu, sau khi thûa laåi rùçng trong khi öng vùæng nhaâ, coá
hai võ khaách àïën thùm vaâ mêëy ngûúâi goåi dêy noái, mang thû tûâ giêëy
maá trònh öng trïn möåt caái khay. Nhaâ vùn uïí oaãi nhòn nhûäng bûác
thû vaâ boác mêëy caái phong bò mang tïn nhûäng ngûúâi öng quan têm.
Múái àêìu öng gaåt sang bïn möåt bûác thû coá veã quaá daây vaâ neát chûä laâ
laå àöëi vúái öng. Traâ doån ra, öng chïîm chïå tyâ tay ngöìi trïn ghïë baânh,
lûúát qua túâ baáo möåt lêìn nûäa cuâng vaâi taâi liïåu in. Cuöëi cuâng öng
chêm möåt àiïëu thuöëc laá vaâ cêìm lêëy bûác thû àaä gaåt sang bïn.
Têët caã vaâo khoaãng trïn hai mûúi trang giêëy, viïët vöåi vaâng
bùçng neát chûä xao xuyïën cuãa àaân baâ, möåt baãn thaão thò àuáng hún laâ
möåt bûác thû. Bêët giaác öng nùæn thûã phong bò möåt lêìn nûäa xem coá
soát chiïëc phiïëu gûãi naâo trong àoá khöng. Nhûng phong bò röîng
khöng vaâ cuäng nhû nhûäng túâ thû, noá khöng coá àõa chó ngûúâi gûãi
hoùåc chûä kyá naâo hïët. Thêåt kyâ laå, öng ta nghô buång vaâ laåi cêìm
nhûäng túâ giêëy lïn, Nhû möåt tiïu àïì, trïn àêìu trang möåt, coá doâng
chûä sau àêy Gûãi anh, ngûúâi chûa bao giúâ quen biïët em”. Öng ta
dûâng laåi kinh ngaåc. Coá phaãi thû viïët cho öng khöng nhó? Hay laâ
cho möåt ngûúâi tûúãng tûúång naâo àoá? Trñ toâ moâ bûâng dêåy vaâ öng bùæt
àêìu àoåc:
"Con em chïët höm qua; ba ngaây ba àïm roâng raä, em àaä vêåt
löån vúáñ caái chïët àïí cûáu lêëy cuöåc söëng beá boãng non tú êëy, suöët 40
tiïëng liïìn, em cûá ngöìi úã àêìu giûúâng noá, trong khi cún öëm laâm caái
Bức thư của người đàn bà không quen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bức thư của người đàn bà không quen - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bức thư của người đàn bà không quen 9 10 794