Ktl-icon-tai-lieu

Bức thư hối hận (tiếp theo truyện Bỏ vợ) (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c th h i h n

1

B C TH

www.hobieuchanh.com

H IH N

(ti p theo truy n b v )
Bi u Chánh

I- N M THÚ GIÀU SANG
1936. Ph i, n m 1936.
m n y gi ng nh nh ng n m v tr c, mà xem k l i c ng không khác v i
y n m v sau ây.
m ó n ti t tháng hai, vùng ôn i ng i ta g i là mùa xuân. trong ti t
y ng i ta n nang sinh l c d i b u tr i sáng l ng và thanh khí mát m nh
nhàng. Ng i ta say s a tr c c nh cây sum sê ch i lá, non sông h n h vui c i.
Trong v n bá hoa ua n chào xuân; ngoài ngõ v n v t khoe t i ch khách.
Nam Vi t ta n m nh m vùng nhi t
i, b i v y qua ti t tháng hai thì thi u
nh xuân t t t i mát m ó. Ban ngày, h m t nh t lên cao, thì chói chang nóng
nh
l a làm cho c cây khô héo, con ng i n c h m. Trong ch n ng áng, nh
ng n gió ch ng y
a phá tan h i nóng, ng i ta
c h ng mát m ít nhi u,
ch
t i th ô Sài Gòn hay vùng ngo i ô c ng v y, ng i trong nhà nh ng i gi a
lò, i ngoài
ng nh i d i ng n l a.
Ph i s ng v i c nh i c c kh m t nh c ó, b i v y thi s c ng nh lao công,
th y u thích m t tr ng ch không a m t tr i, ngh vì sáng l ng mà nóng h m
thì kh quá, thôi thì thà là lu m mà kho kho n mà d ch u h n.
Tuy v y mà n ng nóng không
oai th làm cho con ng i kiêng n , khi p s
âu. N ng nóng m c n ng, i làm v n c
i.
Hôm y, v a t ng sáng, trên
ng quan l n m ngang qua xóm Chí Hòa,
ng i ta i d p dìu, t p b y t p ba, ng i ng i xe, k i b n i nhau
xu ng Sài
Gòn ng m u l i c u danh, ho c làm công làm th .
Sau m t êm ngh kho , nh ng ng i d c theo
ng n y th y u th c
y ra sân mà h ng thêm chút thanh khí ban mai,
l y s c cho y
mà ch ng
ch i v i h i nóng s p t i, nó s h ng h c l i t gi thìn n gi d u.
ng nh các ng i khác, th y Hai Thanh, tu i trên sáu m i, tóc ã b c
tr ng, r ng ã r ng b n, s m mai n y th y i m y vòng trong sân r i th y b c
th ng ra l . Tr c
ng h ng mát ch i, sau xem thiên h i ch . Th y ngó xu ng
phía nhà ông Ba Chánh, là b n c giao c a th y, tr c kia làm th y thu c mà sanh
nhai, sau n y con ông ã giàu, tu i ông ã l n nên ông húng hính, d ng nhàn, vui
i bình trà tr a s m. Th y Hai Thanh th y ng i ta gi m n m gi m b y
ng ngó
vô sân ông Ba Chánh. Cách m t lát có m t chi c xe h i t phía Sài Gòn ch y lên bóp
kèn r i qu o vô sân n a.
Th a tr i còn mát, th y Thanh th ng th ng l n b c xu ng phía ó coi nhà
ông b n có vi c chi mà ng i ta t t p khác th ng. V a t i ó thì th y gi a sân có 2
chi c xe h i u song song, xe m i tinh và bóng láng, m t chi c hi u “Cheverolet”

c th h i h n

2

www.hobieuchanh.com

mui ki ng và m t chi c hi u “Renault-sport”. Phía sau l i còn thêm m t chi c xe nh ,...
c th hi hn 1 www.hobieuchanh.com
BC TH HI HN
(tip theo truyn b v)
 Biu Chánh
I- NM THÚ GIÀU SANG
1936. Phi, nm 1936.
m ny ging nh nhng nm v trc, mà xem k li cng không khác vi
y nm v sau ây.
m ó n tit tháng hai, vùng ôn i ngi ta gi là mùa xuân. trong tit
y ngi ta n nang sinh lc di bu tri ng lng và thanh khí mát m nh
nhàng. Ngi ta say sa trc cnh cây sum sê chi lá, non sông hn h vui ci.
Trong vn bá hoa ua n chào xuân; ngoài ngõ vn vt khoe ti ch khách.
Nam Vit ta nm nhm vùng nhit i, bi vy qua tit tháng hai thì thiu
nh xn tt ti mát mó. Ban ngày, h mt nht lên cao, thì chói chang ng
nh la làm cho c cây khô héo, con ngi nc hm. Trong chn ng áng, nh
ngn gió chng y a phá tan hi nóng, ngi ta c hng mát m ít nhiu,
ch ti thô Sài Gòn hay ng ngoi ô cng vy, ngi trong nhà nh ngi gia
lò, i ngoài ng nhi di ngn la.
Phi sng vi cnh i cc kh mt nhc ó, bi vy thi s cng nh lao công,
 thy u thích mt trng ch không a mt tri, nghng lng mà nóng hm
thì kh quá, thôi thì thà là lu m mà kho khon mà d chu hn.
Tuy vy mà nng nóng không  oai th làm cho con ngi kiêng n, khip s
âu. Nng nóng mc nng, i làm vn ci.
Hôm y, va tng sáng, trên ng quan l nm ngang qua xóm Chí Hòa,
ngi ta i dp dìu, tp by tp ba, ngi ngi xe, ki b ni nhau  xung Sài
Gòn ng mu li cu danh, hoc làm công làm th.
Sau mt êm ngh kho, nhng ngi dc theo ng ny thy u thc
y ra sân mà hng thêm chút thanh khí ban mai, ly sc cho y  mà chng
chi vi hi nóng sp ti, nó s hng hc li t gi thìn n gi du.
ng nh các ngi khác, thy Hai Thanh, tui trên sáu mi, tóc ã bc
trng, rng ã rng bn, sm mai ny thy i my vòng trong sân ri thy bc
thng ra l. Trc ng hng mát chi, sau xem thiên hi ch. Thy ngó xung
phía nhà ông Ba Chánh, là bn c giao ca thy, trc kia làm thy thuc mà sanh
nhai, sau ny con ông ã giàu, tui ông ã ln nên ông húng hính, dng nhàn, vui
i bình ttra sm. Thy Hai Thanh thy ngi ta gim nm gim by ng ngó
vô sân ông Ba Chánh. Cách mt lát có mt chic xe hi t phía Sài Gòn chy lên bóp
kèn ri quo vô sân na.
Tha tri còn mát, thy Thanh thng thng ln bc xung phía ó coi nhà
ông bn vic chi mà ngi ta t tp khác thng. Va ti ó thì thy gia sân có 2
chic xe hi u song song, xe mi tinh và bóng ng, mt chic hiu “Cheverolet
Bức thư hối hận (tiếp theo truyện Bỏ vợ) (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bức thư hối hận (tiếp theo truyện Bỏ vợ) (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bức thư hối hận (tiếp theo truyện Bỏ vợ) (Hồ Biểu Chánh) 9 10 957