Ktl-icon-tai-lieu

Bùi Viện

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Buøi Vieän vaø cuoäc caûi caùch haûi quaân

Nguyeãn Duy Chính

BUØI VI EÄN

(1839-1878)
&
C
CU
UO
OÄ Ä C
CC
CA
AÛ ÛII C
CA
A Ù ÙC
CH
HH
HA
AÛ ÛII Q
QU
UA
A Â ÂN
N
Nguyeãn Duy Chính

Ñeå cho em vaø caùc con
N.D.C.1

Buøi Vieän vaø cuoäc caûi caùch haûi quaân

Nguyeãn Duy Chính

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Theá kyû thöù 19 laø moät böôùc ngoaët lôùn trong lòch söû nhaân loaïi. Nhöõng quoác
gia coù nhöõng nhaø laõnh ñaïo thöùc thôøi nhìn ra ñöôïc xu höôùng thôøi ñaïi ñaõ ñöa
daân toäc ñeán choã vinh quang. Ngöôïc laïi nhieàu nöôùc vì khoâng nhìn ra caùi
maáu choát cuûa caûi caùch ñaõ lôõ nhöõng dòp may vaø chuoác laáy caùi thaûm hoïa bò
nöôùc ngoaøi cai trò. Vieät Nam ta ôû vaøo tröôøng hôïp thöù hai maëc daàu khoâng
hieám nhöõng só phu thieát tha vôùi tieàn ñoà cuûa daân toäc, hoaëc daâng sôù xin caûi
toå, hoaëc soaïn thaûo ñieàu traàn. Moät trong nhöõng ngöôøi ñoù laø Maïnh Döïc Buøi
Vieän, vaø oâng ñaõ tieán theâm moät böôùc laø ñöa ra chöông trình toå chöùc vieäc
haûi phoøng nhöng tieác thay coâng vieäc chöa ñi ñeán ñaâu thì oâng maát.
Nghieân cöùu veà Buøi Vieän bò moät soá trôû ngaïi khaùch quan vaø chuû quan. Trôû
ngaïi khaùch quan laø taøi lieäu veà oâng hieän coù raát ít, coù leõ vì oâng cheát quaù treû
(39 tuoåi) vaø söï nghieäp chæ giôùi haïn trong voøng 5 naêm cuoái cuøng cuûa ñôøi
oâng, sau khi xuaát döông qua Myõ.1
Söï nghieäp ñoù coù leõ cuõng ñi vaøo queân laõng neáu thôøi tieàn chieán nhaø vaên
Phan Traàn Chuùc khoâng soaïn moät cuoán saùch veà oâng nhan ñeà Buøi Vieän vôùi
Chính Phuû Myõ – Lòch söû Ngoaïi Giao thôøi Töï Ñöùc (Ñoâng Nam AÙ, Paris taùi
baûn 1985). Tuy nhieân, taùc phaåm cuûa nhaø vaên hoï Phan coù nhieàu ñieåm
khoâng chính xaùc ñoái chieáu vôùi nieân bieåu cuûa söû saùch, nhieàu ñoaïn vieát theo
trí töôûng töôïng cuûa ngöôøi caàm buùt maø khoâng kieåm chöùng.
ÔÛ haûi ngoaïi, Baûo Vaân (Buøi Vaên Baûo) coù ra moät quyeån saùch nhan ñeà Buøi
Vieän – Moät Nhaø Nho Saùng Suoát- Loãi Laïc – Phi Thöôøng (Queâ Höông,
Toronto, Canada 1988) noäi dung khoâng coù gì môùi laï hôn taùc phaåm cuûa
Phan Traàn Chuùc, chæ theâm moät soá chi tieát trích trong Gia Phaû Hoï Buøi ôû
Trình Phoá, Thaùi Bình2. Maëc duø taùc giaû cuõng coù tham khaûo theâm moät soá taøi
1

Naêm 1987, nhaø xuaát baûn Vaên Ngheä California USA coù aán haønh moät tieåu thuyeát cuûa hoïc giaû quaù coá
Nguyeãn Hieán Leâ nhan ñeà Con Ñöôøng Thieân Lyù keå chuyeän moät ngöôøi Vieät Nam teân laø Leâ Kim (Traàn
Troïng Khieâm) qua Myõ tröôùc Buøi Vieän khoaûng 20 naêm. ...
Buøi Vieän vaø cuoäc caûi caùch haûi quaânBuøi Vieän vaø cuoäc caûi caùch haûi quaân Nguyeãn Duy ChínhNguyeãn Duy Chính
www.vietkiem.comwww.vietkiem.com
11
BB
BB
BB
UU
UU
UU
ØØ
ØØ
ØØ
II
II
II
VV
VV
VV
II
II
II
EE
EE
EE
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ
NN
NN
NN
(1839-1878)
& &
CC
CC
UU
UU
OO
OO
ÄÄ
ÄÄ
CC
CC
CC
CC
AA
AA
ÛÛ
ÛÛ
II
II
CC
CC
AA
AA
ÙÙ
ÙÙ
CC
CC
HH
HH
HH
HH
AA
AA
ÛÛ
ÛÛ
II
II
QQ
QQ
UU
UU
AA
AA
ÂÂ
ÂÂ
NN
NN
Nguyeãn Duy Chính
Ñeå cho em vaø caùc con
N.D.C.
Bùi Viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bùi Viện - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bùi Viện 9 10 170