Ktl-icon-tai-lieu

Các chức năng phong cách Tiếng Việt

Được đăng lên bởi hoanguyen120591
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
I- VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI
1- Ý nghĩa:

TOP

Ðứng về mặt ngôn ngữ học thì việc phân loại và miêu tả các phong cách chức năng ngôn
ngữ tiếng Việt là yêu cầu lí thuyết đặt ra cho bất kì ngôn ngữ nào đã và đang ở thời kì phát
triển. Trong giao tiếp, phong cách chức năng ngôn ngữ luôn giữ vai trò môi giới. Tất cả những
nét phong phú và sâu sắc, thâm thuý và tinh tế, tất cả những khả năng biến hoá của tiếng Việt
đều thể hiện trong phong cách và qua phong cách. Tất cả những vấn đề quan trọng như Giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt, Chuẩn hoá ngôn ngữ,phát triển và nâng cao tiếng Việt văn hoá...
đều phải được giải quyết trong sự gắn bó mật thiết với phong cách. Mọi sự non kém, thiếu sót
về ngôn ngữ đều sẽ bộc lộ khi sử dụng các phong cách chức năng ngôn ngữ.
Ðối với nhà trường, sự phân loại và miêu tả các PC sẽ tạo ra những cơ sở khoa học về
tiếng Việt để biên soạn những tài liệu học tập, giảng dạy hoàn chỉnh về tiếng Việt. Sự phân loại
và miêu tả các phong cách có ý nghĩa về nhiều mặt: ý nghĩa xã hội, ý nghĩa lí luận và ý nghĩa sư
phạm.
2- Các cách phân loại PCNN:

TOP

Việc phân loại các phong cách chức năng là một vấn đề đã được đặt ra từ thời Mĩ từ pháp
cổ đại với lược đồ bánh xe phong cách của Virgile. Riêng ở Việt Nam vấn đề này chỉ mới thực
sự quan tâm từ khi có các giáo trình về phong cách học. Cụ thể là trong quyển Giáo trình Việt
ngữ tập III của Ðinh Trọng Lạc xuất bản năm 1964. Từ đó đến nay đã có rất nhiều quan điểm
khác nhau về cách phân loại các PCCNTV. Và, thực tế vấn đề này vẫn chưa có tiếng nói chung
cả về số lượng các phong cách và cả về thuật ngữ.. Có thể khảo sát hai quan điểm về cách phân
loại qua hai bộ giáo trình Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt của giáo sư Cù Ðình Tú
và Phong cách học tiếng Việt của giáo sư Ðinh Trọng Lạc (chủ biên ) và Nguyễn Thái Hoà.
1-GS Cù Ðình Tú phân loại dựa trên sự đối lập giữa PC khẩu ngữ tự nhiên và PC ngôn
ngữ gọt giũa. Sau đó, trên cơ sở chức năng giao tiếp của xã hội mà chia tiếp PC ngôn ngữ gọt
giũa thành : PC khoa học, PC chính luận, PC hành chính. PC ngôn ngữ văn chương được khảo
sát riêng không nằm trong phong cách ngôn ngữ gọt giũa. Sơ đồ phong cách tiếng Việt được
biểu hiện như sau :
Tiếng Việt toàn dân

Phong cách khẩu ngữ tự nhiên

Phong cách ngôn ngữ gọt giũa

Phong
cách
khoa
học

Phong
cách
chính
luận

Phong
cách
hành
chính

Phong cách
ngôn ngữ
văn
chương

2- GS Ðinh Trọng Lạc phân loại phong cách chức năng tiếng Việt ra làm 5 loại : PC Hành
chính- ...
CÁC PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
I- VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI
1- Ý nghĩa: TOP
Ðứng về mặt ngôn ngữ học thì việc phân loại và miêu tả các phong cách chức năng ngôn
ngữ tiếng Việt yêu cầu thuyết đặt ra cho bất ngôn ngữ nào đã đang thời phát
triển. Trong giao tiếp, phong cách chức năng ngôn ngữ luôn giữ vai trò môi giới. Tất cả những
nét phong phú sâu sắc, thâm thuý tinh tế, tất cả những khả năng biến hoá của tiếng Việt
đều thể hiện trong phong cách qua phong cách. Tất cả những vấn đề quan trọng như Giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt, Chuẩn hoá ngôn ngữ,phát triển nâng cao tiếng Việt văn hoá...
đều phải được giải quyết trong sự gắn mật thiết với phong cách. Mọi sự non kém, thiếu sót
về ngôn ngữ đều sẽ bộc lộ khi sử dụng các phong cách chức năng ngôn ngữ.
Ðối với nhà trường, sự phân loại miêu tả các PC s tạo ra những sở khoa học về
tiếng Việt để biên soạn những tài liệu học tập, giảng dạy hoàn chỉnh về tiếng Việt. Sự phân loại
miêu tả các phong cách có ý nghĩa về nhiều mặt: ý nghĩa hội, ý nghĩa luận và ý nghĩa
phạm.
2- Các cách phân loại PCNN: TOP
Việc phân loại các phong cách chức năng là một vấn đề đã được đặt ra từ thời Mĩ từ pháp
cổ đại với lược đồ bánh xe phong ch của Virgile. Riêng Việt Nam vấn đề này chỉ mới thực
sự quan tâm từ khi các giáo trình về phong cách học. Cụ th trong quyển Giáo trình Việt
ngữ tập III của Ðinh Trọng Lạc xuất bản năm 1964. Từ đó đến nay đã rất nhiều quan điểm
khác nhau vcách phân loại c PCCNTV. Và, thực tế vấn đề này vẫn chưa tiếng nói chung
cả về số lượng các phong cách cả vthuật ngữ.. thể khảo sát hai quan điểm vcách phân
loại qua hai bộ giáo trình Phong cách học đặc điểm tu từ tiếng Việt của giáo Ðình
và Phong cách học tiếng Việt của giáo sư Ðinh Trọng Lạc (chủ biên ) và Nguyễn Thái Hoà.
1-GS Ðình phân loại dựa trên sự đối lập giữa PC khẩu ngữ tự nhiên PC ngôn
ngữ gọt giũa. Sau đó, trên sở chức năng giao tiếp của hội chia tiếp PC ngôn ngữ gọt
giũa thành : PC khoa học, PC chính luận, PC hành chính. PC ngôn ngữ văn chương được khảo
sát riêng không nằm trong phong cách ngôn ngữ gọt giũa. đồ phong ch tiếng Việt được
biểu hiện như sau :
Tiếng Việt toàn dân
Các chức năng phong cách Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chức năng phong cách Tiếng Việt - Người đăng: hoanguyen120591
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các chức năng phong cách Tiếng Việt 9 10 253