Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt Hùng
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3191 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Công thức cấu tạo : CTCT
Dung dịch : dd
Điều kiện tiêu chuẩn (0oC và 1 atm) : đktc
Khối lượng : m
Kim loại : KL
Nguyên tử khối : NTK
Nồng độ mol/l ~ nồng độ mol ~ CM
Nồng độ phần trăm : C%
Thể tích : V
Phương trình hóa học : PTHH
Số mol : n
Kết tủa : ↓
Khí thoát ra : ↑
Khối lượng mol : M
Hỗn hợp : hh
Nhiệt độ : tº
Kí hiệu hóa học: KHHH

1

CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng.
Nhưng không chỉ học trên lý thuyết mà còn phải vận dụng vào giải thích các hiện
tượng của đời sống hằng ngày và còn phải giải quyết các bài toán có liên quan. Việc
làm các bài tập Hóa học không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn giúp cho học sinh
thêm hứng thú với môn học hơn. Đặc biệt đối với các em học khá, giỏi muốn làm
nhiều bài tập để nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa.
Trong chương trình ở THCS nội dung môn Hóa học bao gồm các phần về chất
– nguyên tử - phân tử; phản ứng hóa học; mol và tính toán hóa học; oxi – không khí;
hiđro – nước; dung dịch (lớp 8). Các loại hợp chất vô cơ; kim loại; phi kim – sơ lược
về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; hiđrocacbon – nhiên liệu; dẫn xuất của
hiđrocacbon – polime (lớp 9). Trong các nội dung trên tôi muốn đi sâu về phần kim
loại, cụ thể là các dạng bài tập có liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu và
xây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS.
Các dạng bài tập về kim loại rất hay và phong phú, nhưng nếu chỉ làm các bài tập ở
trong sách giáo khoa và sách bài tập thôi thì ta sẽ không khai thác hết được các dạng
bài tập và cái hay của nó, chính vì vậy tôi muốn chọn đề tài: “Tuyển chọn hệ thống
bài tập vô cơ chuyên đề kim loại ở THCS”.
II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
II.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu để xây dựng thành hệ thống các bài tập nâng cao về kim loại
trong chương trình Hóa học của THCS theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo
và rèn luyện những khả năng tiếp cận với các bài tập nâng cao từ đó hình thành kĩ
năng tính toán khi giải các bài tập không chỉ ở THCS mà còn phục vụ cho quá trình
học sau này với cấp độ cao hơn.

II.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

2

CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
- Nghiên cứu các nội dung tính chất của kim loại trên cơ sở đó để tìm hiểu các dạng
bài tập có liên quan đến những tính chất đó.
- Đưa ra các dạng bài tập cơ bản và nâng cao nhưng trọng tâm là các dạng bài tập
nâng cao về phần kim loại nằm trong chương ...
CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Công thức cấu tạo : CTCT
Dung dịch : dd
Điều kiện tiêu chuẩn (0
o
C và 1 atm) : đktc
Khối lượng : m
Kim loại : KL
Nguyên tử khối : NTK
Nồng độ mol/l ~ nồng độ mol ~ C
M
Nồng độ phần trăm : C%
Thể tích : V
Phương trình hóa học : PTHH
Số mol : n
Kết tủa : ↓
Khí thoát ra : ↑
Khối lượng mol : M
Hỗn hợp : hh
Nhiệt độ : tº
Kí hiệu hóa học: KHHH
1
Các dạng bài tập hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập hóa học lớp 8 - Người đăng: Nguyễn Việt Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các dạng bài tập hóa học lớp 8 9 10 962