Ktl-icon-tai-lieu

các thành phần phụ của câu, liên kết câu, liên kết đoạn văn

Được đăng lên bởi Cang David
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề 3: Thành phần phụ của câu, liên kết
câu, đoạn văn và nghĩa tường minh và hàm ý
Khởi Ngữ.....................................................................2
Thành Phần BIỆT LẬP..............................................4
Thành Phần BIỆT LẬP (tt).........................................8
Liên Kết Câu và Liên Kết Đoạn Văn.........................13
Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý..................................20
Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý (tt)............................24
Ôn Tập Phần Tiếng Việt...........................................28

Page 1

Khởi Ngữ
Hướng Dẫn Tìm Hiểu
I. Đặc Điểm và Công Dụng Của Khởi Ngữ Trong Câu
1. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngũ trong những câu sau về vị trí trong
câu và quan hệ với vị ngữ.
a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn
anh, anh không ghìm được nổi xúc động.
(Nguyễn Quang sáng, Chiếc lược ngà)
b) Giàu, tôi cũng giàu rồi.
(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)
c) về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta,
không sợ nó thiếu giàu và đẹp
(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)
Trả lời:
Về vị trí trong câu: Các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ
Mối quan hệ với vị ngữ: các từ in đậm không phải là chủ ngữ trong câu,
không có quan hệ với thành phần vị ngữ cũng như là chủ ngữ.
2. trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ từ
nào?
Trả lời:
Có thể thêm các từ như: về, đối với, về phía …..

Page 2

Ghi nhớ:
Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đè tài được nói
đế trong câu.
Trước khởi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với, về phía…

LUYỆN TẬP
Bài tập 1/8: tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây:
a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều
này ông khổ tâm hết sức.
(Kim Lân, Làng)
 Khởi ngữ: “Điều này”
b) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thế là sung sướng.
(Nam Cao, Lão Hạc)
 Khời ngữ: “đối với chúng mình”
c) Một mình thì anh bạn trên trậm đỉnh Phan-xi-păng bà nghì một trăm bốn
mươi hai mét kia mói một mình hơn cháu.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
 Khởi ngữ: “Một mình”
d) Đối với cháu, thật là đột ngột [..].
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
 Khởi Ngữ: “đối với cháu”.

Page 3

Bài tập 2/8: hãy viết các câu sau đây bằng cách chuyển phần in đậm thành khởi
ngữ (có thể thêm trợ từ)
a) Anh ấy làm bài cận thận lắm.
 Làm bài, anh ấy cận thận lắm.
b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được
 Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giả...
Chuyên Đ 3: Thành ph n ph c a câu, liên k t ế
câu, đo n văn và nghĩa t ng minh và hàm ý ườ
Khởi Ngữ.....................................................................2
Thành Phần BIỆT LẬP..............................................4
Thành Phần BIỆT LẬP (tt).........................................8
Liên Kết Câu và Liên Kết Đoạn Văn. ................... .....13
Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý..................................20
Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý (tt)............................24
Ôn Tập Phần Tiếng Việt. .................................... ......28
Page 1
các thành phần phụ của câu, liên kết câu, liên kết đoạn văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các thành phần phụ của câu, liên kết câu, liên kết đoạn văn - Người đăng: Cang David
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
các thành phần phụ của câu, liên kết câu, liên kết đoạn văn 9 10 909