Ktl-icon-tai-lieu

Cảm nghĩ bài :"Hiền Tài Là Nguyên KHí Của Quốc Gia"

Được đăng lên bởi Phạm Huyền Diệu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích và nêu cảm nghĩ bài "Hiền tài
là nguyên khí của quốc gia"
Thứ năm - 23/01/2014 21:59




Bài hiền tài là nguyên khí quốc gia được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm
Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng
Đức. Bài kí này được khắc đá hiện còn ở Văn miếu (Hà Nội).
Thân Nhân Trung tự là Hậu Phủ quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, đỗ Tiến Sĩ làm quan
dưới thời Hồng Đức có văn tài lỗi lạc, đức trọng tài cao từng được vua Lê Thánh
Tông
tin
dùng
ban
chức
“Tao
đàn
phó
nguyên
suý”.
Câu mở đầu cho ta biết Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông uỷ thác cho trọng
trách. Một cách nói vừa kính cẩn, vừa khiêm nhường:
“Tôi dẫu nông cạn, vụng về, nhưng đâu dám từ chối, xin kính cẩn chắp tay cuối đầu
mà
làm
bài
kí
rằng
…”.
Các tiến sĩ được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu là những hiền tài, những người học
rộng, tài cao và có đạo đức. Tác giả coi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” khẳng
định nguyên khí có hệ trọng với sự thịnh suy, hưng vong của đất nước. Cách lập luận
của
tác
giả
rất
chặc
chẽ
và
đầy
sức
thuyết
phục:
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao,
nguyên
khí
suy
thì
thế
nước
yếu,
rồi
xuống
thấp”.
Câu văn đẹp, ý tưởng sâu sắc, ngôn từ trang nhã, phép đối của thể văn cổ biền ngẫu
được vận dụng tài tình. Từ xưa đến nay, câu văn này được nhiều nhà viết sử nhắc lại,
được nhiều người ghi nhớ và truyền tụng, càng đọc càng suy ngẫm, ta càng thấy rõ:
khi hiền tài xuất hiện như hoa mùa xuân thì quốc gia cường thịnh, khi "tuấn kiệt như
sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu" thì vận nước khó khăn, yếu hèn.
Tiếp theo Thân Nhân Trung nói về sự quan tâm đào tạo nhân tài là chính sách hàng
đầu, là điều quan tâm đặc biệt: 'Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không
lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí" làm việc đầu tiên.
Triều đình nhà Lê, từ năm 1439 trớ đi đã có nhiều việc làm biệt đãi và quý trọng kẻ sĩ.
Nào là "đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật". Nào là "nêu tên ở tháp
Nhạn, ban cho danh hiệu Long hổ, bày tiệc Vân hỉ". Sau mỗi khoa thi kén được nhiều
tiến sĩ, trạng nguyên, "Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm
đến mức cao nhất". Đó là các việc như đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp
ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.
Làm thế vẫn chưa đủ, nên vua Lê Thánh Tông, vị thánh minh lại cho khắc tên các tiến
sĩ vào bia đá đặt ở cửa Hiền Quan (Quốc Tử Giám) nhằm mục đích "k...
Phân tích và nêu cảm nghĩ bài "Hiền tài
là nguyên khí của quốc gia"
Thứ năm - 23/01/2014 21:59
Bài hiền tài là nguyên khí quốc gia được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm
Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng
Đức. Bài kí này được khắc đá hiện còn ở Văn miếu (Hà Nội).
Thân Nhân Trung tự Hậu Phủ quê Yên Dũng, Bắc Giang, đỗ Tiến làm quan
dưới thời Hồng Đức văn tài lỗi lạc, đức trọng tài cao từng được vua Thánh
Tông tin dùng ban chức “Tao đàn phó nguyên suý”.
Câu mở đầu cho ta biết Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông uỷ thác cho trọng
trách. Một cách nói vừa kính cẩn, vừa khiêm nhường:
“Tôi dẫu ng cạn, vụng về, nhưng đâu dám t chối, xin kính cẩn chắp tay cuối đầu
làm bài rằng …”.
Các tiến được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu những hiền tài, những người học
rộng, tài cao đạo đức. Tác giả coi “Hiền tài nguyên khí của quốc gia” khẳng
định nguyên khí có hệ trọng với sự thịnh suy, hưng vong của đất nước. Cách lập luận
của tác giả rất chặc chẽ đầy sức thuyết phục:
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao,
nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”.
Câu văn đẹp, ý tưởng sâu sắc, ngôn từ trang nhã, phép đối của thể văn cổ biền ngẫu
được vận dụng tài tình. Từ xưa đến nay, câu văn này được nhiều nhà viết sử nhắc lại,
được nhiều người ghi nhớ truyền tụng, càng đọc càng suy ngẫm, ta ng thấy rõ:
khi hiền tài xuất hiện như hoa mùa xuân thì quốc gia cường thịnh, khi "tuấn kiệt như
sao buổi sớm, nhân tài như mùa thu" thì vận nước khó khăn, yếu hèn.
Tiếp theo Thân Nhân Trung nói về s quan tâm đào tạo nhân tài chính sách hàng
đầu, là điều quan tâm đặc biệt: 'Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không
lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí" làm việc đầu tiên.
Triều đình nhà Lê, từ năm 1439 trớ đi đã có nhiều việc làm biệt đãi và quý trọng kẻ sĩ.
Nào là "đã u mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật". Nào là "nêu tên ở tháp
Nhạn, ban cho danh hiệu Long hổ, bày tiệc Vân hỉ". Sau mỗi khoa thi kén được nhiều
tiến sĩ, trạng nguyên, "Triều đình mừng được người tài, không có việc không làm
đến mức cao nhất". Đó là các việc như đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp
ngựa, đãi yến vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.
Làm thế vẫn chưa đủ, n vua Lê Thánh Tông, vị thánh minh lại cho khắc tên các tiến
vào bia đá đặt cửa Hiền Quan (Quốc Tử Giám) nhằm mục đích "khiến cho kẻ
trông vào mà phấn chấn m mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua". ý nghĩa sâu
xa của việc "dựng đá đ danh cửa Hiền Quan" thể hiện việc đào tạo bồi dường
Cảm nghĩ bài :"Hiền Tài Là Nguyên KHí Của Quốc Gia" - Trang 2
Cảm nghĩ bài :"Hiền Tài Là Nguyên KHí Của Quốc Gia" - Người đăng: Phạm Huyền Diệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cảm nghĩ bài :"Hiền Tài Là Nguyên KHí Của Quốc Gia" 9 10 988