Ktl-icon-tai-lieu

cảm nhận hình tượng người lính Tây Tiến

Được đăng lên bởi trangyeuquy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến
trong đoạn "Tây Tiến đoàn binh..." đến "...khúc độc hành"
Đề: Cảm nhận của anh ch ị v ề hình tượ ng ngườ i lính Tây Tiến trong 
đoạn: 
"Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
..... 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành" 
(Quang Dũng, Tây Tiến)

I. Tìm hiểu đề
­ Đề bài thuộc dạng phân tích tác phẩm văn học. Cụ thể là phân  
tích một đoạn thơ.
­ Để có thể phân tích sâu sắc đoạn thơ này, cần phải có cái nhìn  
tổng quát về cả bài thơ Tây Tiến. Bài thơ có hai đặc điểm nổi  
bật, bao trùm : cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng. Cả hai  
đặc điểm ấy đều đượ c thể hiện rất rõ trong đoạn thơ cần phân  
tích.
­ Đoạn thơ này, về thực chất khắc họa hình tượ ng tập thể  
những người lính Tây Tiến. Vì thế, khi phân tích, cần phải làm  
sáng tỏ vẻ đẹp của hình tượ ng này.
II. Gợi ý làm bài
1 . Đặt vấn đề :
­ Tây Tiến là bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của Quang Dũng.  
Bài thơ đượ c Quang Dũng viết vào năm 1948 ở Phù Lưu Chanh  
khi ông đã xa đơn vị Tây Tiến một thời gian.
­ Đoàn quân Tây Tiến đượ c thành lập vào đầu năm 1947. Những  

ngườ i lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội thuộc  
nhiều tầng lớp khác nhau, trong đó có cả học sinh, sinh viên.
­ Đoạn thơ cần phân tích là đoạn thứ ba của bài thơ, trong đó  
Quang Dũng đã khắc họa hình tượ ng tập thể những người lính  
Tây Tiến bằng bút pháp lãng mạn, thấm đẫm tinh thần bi tráng.
II. Giải quyết vấn đề :
a. Vẻ đẹp lãng mạn của người lính Tây Tiến :
Hình tượng tập thể những người lính Tây Tiến đượ c xây dựng  
bằng bút pháp lãng mạn với khuynh hướng tô đậm những cái  
phi thường, sử dụng rộng rãi thủ pháp đối lập để tác động  
mạnh vào cảm quan người đọc, kích thích trí tưở ng tượ ng  
phong phú của người đọc.
­ Trong bài thơ, Quang Dũng đã tạo đượ c một không khí, chuẩn  
bị cho sự xuất hiện trực tiếp của nh ững ng ười lính Tây Tiến ở  
đoạn thơ thứ ba này. Trên cái nền hoang vu hiểm trở vừa hùng  
vĩ vừa dữ dội khác thườ ng của núi rừng (ở đoạn một), và duyên  
dáng, mĩ lệ, thơ mộng của Tây Bắc (ở đoạn hai), đến đoạn thơ  
thứ ba, hình ảnh những người lính Tây Tiến trực tiếp xuất hiện  
với một vẻ đẹp độc đáo và kì lạ :
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
... Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
­ Quang Dũng đã chọn lọc những nét tiêu biểu nhất của những  
ngườ i lính Tây Tiến để tạc nên bức tượ ng đài tập thể đặng khái  
quát những gương mặt chung của cả đoàn quân. Qua ngòi bút  

của ông, những người lính Tây Tiến hiện ra đầy oai phong và  
dữ dội khác thườ ng. Thực tế g...
cảm nhận ca anh chvhình tượng nời nh y Tiến
trong đon "y Tiến đoàn binh..." đến "...khúc độc hành"
Đ : C m nh n c a anh ch v hình t ng ng i lính Tây Ti n trong ượ ườ ế
đo n:
"Tây Ti n đoàn binh không m c tócế
.....
Sông Mã g m lên khúc đ c hành"
(Quang Dũng, Tây Ti n)ế
I. Tìm hi u đ
- Đ bài thu c d ng phân tích tác ph m văn h c. C th là phân
tích m t đo n th . ơ
- Đ có th phân tích sâu s c đo n th này, c n ph i có cái nhìn ơ
t ng quát v c bài th Tây Ti n. Bài th có hai đ c đi m n i ơ ế ơ
b t, bao trùm : c m h ng lãng m n và tinh th n bi tráng. C hai
đ c đi m y đ u đ c th hi n r t rõ trong đo n th c n phân ượ ơ
tích.
- Đo n th này, v th c ch t kh c h a hình t ng t p th ơ ượ
nh ng ng i lính Tây Ti n. Vì th , khi phân tích, c n ph i làm ườ ế ế
sáng t v đ p c a hình t ng này. ượ
II. G i ý làm bài
1 . Đ t v n đ :
- Tây Ti n là bài th hay nh t, tiêu bi u nh t c a Quang Dũng.ế ơ
Bài th đ c Quang Dũng vi t vào năm 1948 Phù L u Chanhơ ư ế ư
khi ông đã xa đ n v Tây Ti n m t th i gian.ơ ế
- Đoàn quân Tây Ti n đ c thành l p vào đ u năm 1947. Nh ngế ượ
cảm nhận hình tượng người lính Tây Tiến - Trang 2
cảm nhận hình tượng người lính Tây Tiến - Người đăng: trangyeuquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
cảm nhận hình tượng người lính Tây Tiến 9 10 586