Ktl-icon-tai-lieu

Cảnh khuya rằm tháng giêng

Được đăng lên bởi kieuchaupht
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Phúc Đồng – NGỮ VĂN 7

TiÕt 45 :

==================================================
Ngày dạy: 15 /11
Ngày soạn: 26 /11

C¶nh khuya
R»m th¸ng giªng

Hå ChÝ Minh

A. Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
1. KiÕn thøc:
- C¶m nhËn vµ ph©n tÝch ®îc t×nh yªu thiªn nhiªn g¾n víi lßng yªu níc, phong th¸i ung
dung, cña Hå ChÝ Minh biÓu hiÖn trong hai bµi th¬.
- BiÕt ®îc thÓ th¬ vµ chØ ra ®îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña hai bµi th¬.
2. RÌn kü n¨ng: §äc, ph©n c¶m nhËn vÒ néi dung, nghÖ thuËt cña hai bµi th¬.
3. Gi¸o dôc häc sinh: T×nh yªu thiªn nhiªn, lßng yªu níc.
4. TÝch hîp: ThÓ th¬: ThÊt ng«n tø tuyÖt: 6/8.
V¨n b¶n: C«n S¬n ca, mét sè v¨n b¶n kh¸c cïng chuyªn ®Ò, ®Ò tµi.
B. ChuÈn bÞ
- GV : So¹n GA, ¶nh ch©n dung, tranh t liÖu
- HS : So¹n bµi
C. Khëi ®éng
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vèn lµ mét con ngêi cã t©m hån nghÖ sÜ, rÊt yªu tr¨ng. Ngay
håi cßn ngåi trong ngôc tèi cña nhµ tõ Tëng Giíi Th¹ch (1942 - 1943) B¸c ®· bao lÇn lµm th¬
"Väng nguyÖt" dâi theo m¶nh tr¨ng thu vêi vîi... Cßn nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng ë v¨n b¶n,
Ngêi rÊt bËn nhng còng ®«i dÞp t×nh cê, Ngêi l¹i trß chuyÖn víi tr¨ng vµ lÆng ng¾m vÇng
tr¨ng qua cöa sæ, hay ¸nh tr¨ng l¹i l¸ng trªn dßng s«ng b¸t ng¸t. Vµ ®iÒu ®Æc biÖt lµ t×nh
yªu thiªn nhiªn cña B¸c lu«n g¾n liÒn víi lßng yªu níc. Hai t×nh yªu lín nµy cña B¸c do thÓ
hiÖn rÊt râ trong hai bµi th¬ vÒ tr¨ng n¬i rõng ViÖt B¾c, Bài “ Cảnh khuya” và “ Rằm
tháng giêng”
D. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn – häc sinh
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung
I. Tìm hiểu chung:
G: Đa ra ¶nh ch©n dung NAQ, HCM ®Æc biÖt ¶nh B¸c 1. T¸c gi¶ (1890 – 1969)
lµm viÖc t¹i ViÖt B¾c
- L·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc vµ c¸ch m¹ng
?1: Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ t¸c gi¶ HCM vµ hoµn c¶nh ViÖt Nam
s¸ng t¸c cña c¶ hai bµi th¬?
- Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, mét nhµ th¬
- Chó thÝch * trong SGK
lín
* Gäi HS ®äc
2. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c
- ViÕt ë chiÕn khu ViÖt B¾c:(CK:1947;
RTG: 1948), nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc
?2: C¶ hai bµi th¬ ®îc viÕt theo thÓ th¬ quen thuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p
nµo? Dùa vµo ®©u em biÕt ®îc ®iÒu ®ã?
H: Phát biểu cá nhân
?3: Qua viÖc so¹n bµi ë nhµ, em thÊy hai bµi th¬ nµy 3. ThÓ th¬
-ThÊt ng«n tø tuyÖt
cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau?
Trần Thụy Phương

1

Trường THCS Phúc Đồng – NGỮ VĂN 7
==================================================
Cïng ®îc kh¬i nguån c¶m høng tõ mét ®ªm tr¨ng ®Ñp; -DÞch th¬ : R»m th¸ng giªng : Lôc b¸t
®Òu thÓ hiÖn t©m hån nghÖ sÜ chiÕn s...


 
TiÕt 45 : C¶nh khuya
 R»m th¸ng giªng
Hå ChÝ Minh
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
Gióp häc sinh
1. KiÕn thøc:
- C¶m nhËn vµ ph©n tÝch ®îc t×nh yªu thiªn nhiªn g¾n víi lßng yªu níc, phong th¸i ung
dung, cña Hå ChÝ Minh biÓu hiÖn trong hai bµi th¬.
- BiÕt ®îc thÓ th¬ vµ chØ ra ®îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña hai bµi th¬.
2. RÌn kü n¨ng: §äc, ph©n c¶m nhËn vÒ néi dung, nghÖ thuËt cña hai bµi th¬.
3. Gi¸o dôc häc sinh: T×nh yªu thiªn nhiªn, lßng yªu níc.
4. TÝch hîp: ThÓ th¬: ThÊt ng«n tø tuyÖt: 6/8.
V¨n b¶n: C«n S¬n ca, mét sè v¨n b¶n kh¸c cïng chuyªn ®Ò, ®Ò tµi.
B. ChuÈn bÞ
 GV : So¹n GA, ¶nh ch©n dung, tranh t liÖu
 HS : So¹n bµi
C. Khëi ®éng
1. KiÓm tra bµi cò:
2. Bµi míi:
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vèn lµ mét con ngêi cã t©m hån nghÖ sÜ, rÊt yªu tr¨ng. Ngay
håi cßn ngåi trong ngôc tèi cña nhµ tõ Tëng Giíi Th¹ch (1942 - 1943) B¸c ®· bao lÇn lµm th¬
"Väng nguyÖt" dâi theo m¶nh tr¨ng thu vêi vîi... Cßn nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng ë v¨n b¶n,
Ngêi rÊt bËn nhng còng ®«i dÞp t×nh cê, Ngêi l¹i trß chuyÖn víi tr¨ng vµ lÆng ng¾m vÇng
tr¨ng qua cöa sæ, hay ¸nh tr¨ng l¹i l¸ng trªn dßng s«ng b¸t ng¸t. Vµ ®iÒu ®Æc biÖt lµ t×nh
yªu thiªn nhiªn cña B¸c lu«n g¾n liÒn víi lßng yªu níc. Hai t×nh yªu lín nµy cña B¸c do thÓ
hiÖn rÊt râ trong hai bµi th¬ vÒ tr¨ng n¬i rõng ViÖt B¾c, Bi “ Cnh khuya” v “ Rm
thng giêng”
D. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn häc sinh Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung
G: a ra ¶nh ch©n dung NAQ, HCM ®Æc biÖt ¶nh B¸c
lµm viÖc t¹i ViÖt B¾c
?1: Giíi thiÖu ®«i nÐt t¸c gi¶ HCM hoµn c¶nh
s¸ng t¸c cña c¶ hai bµi th¬?
- Chó thÝch * trong SGK
* Gäi HS ®äc
?2: hai bµi th¬ ®îc viÕt theo thÓ th¬ quen thuéc
nµo? Dùa vµo ®©u em biÕt ®îc ®iÒu ®ã?

?3: Qua viÖc so¹n bµi ë nhµ, em thÊy hai bµi th¬ nµy
cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau?

. T¸c gi¶ (1890 – 1969)
- L·nh ®¹i cña d©n téc c¸ch m¹ng
ViÖt Nam
- Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, mét nhµ th¬
lín
2. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c
- ViÕt ë chiÕn khu ViÖt B¾c:(CK:1947;
RTG: 1948), nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc
kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p
3. ThÓ th¬
-ThÊt ng«n tø tuyÖt

1
Cảnh khuya rằm tháng giêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảnh khuya rằm tháng giêng - Người đăng: kieuchaupht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cảnh khuya rằm tháng giêng 9 10 125