Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ

Được đăng lên bởi giangtvt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI
KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ
Liên đội TH MAH B4
Năm học 2010 2010 -2011
*Bác Hô
Câu 1: Ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của Bác:
19/5/1890; xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Câu 2: Cha và mẹ của Bác Hồ tên là:
Nguyễn Sinh Sắc; Hoàng Thị Loan
Câu 3: Tên của Bác Hồ lúc còn bé là
Nguyễn Sinh Cung
Câu 4: Thầy giáo Nguyễn Tất thành dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm dường cứu nước?
Trường Dục Thanh – Phan Thiết
Câu 5: Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?Ở bến cảng nào? Trên con
tàu nào?
05/6/1911; cảng Sài Gòn, tàu Amiran Latusơ Tơrêvin.
Câu 6: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào thời gian nào?
2/9/1954
Câu 7: Sau một thời gian bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Bác trở về Việt Nam tại đâu? Thời gian
nào?
Tại làng Pắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quãng, tỉnh Cao Bằng; 02/1941.
Câu 8: .Đoạn lời bài hát:
“... Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh
Bác chúng em mắt như sao râu hơi dài
Bác chúng em nước da nâu vì sương gió....”
Trong bài hát nào?
Trong bài: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
Câu 9: Trong 5 di tích lịch sử, văn hóa được Bộ giáo dục và đào tạo nhận hỗ trợ chăm sóc, có 01 di tích ở tỉnh
Đồng Tháp, đó là nơi nào?
Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc- thành phó Cao Lãnh
Câu 10: Ngày 05/6/1911 Bác Hồ xuống tàu Amiran Latusơ Tơrêvin để đi tìm đường cứu nước, Bác làm công
việc gì trên tàu và lấy tên là gì?
* ĐỘI
Câu 1: Đội TNTP HCM được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?
15/5/1941; thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quãng, tỉnh Cao Bằng
Câu 1: Hãy viết tên 5 người đội viên đầu tiên của Đội nhi đồng cứu quốc.
Nông văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tinh, lý Thị Nì, Lý Thị Xậu
Câu 2: Lúc mới thành lập Đội TNTP HCM có tên là gì?
Đội nhi đồng cứu quốc.
Câu 3: Từ khi thành lập đến nay, Đội TNTP HCM đã mang những tên gì?
Đội nhi đồng cứu quốc; Đội thiếu nhi cứu quốc; Đội thiếu nhi tháng tám; Đội TNTP Việt Nam; Đội
TNTP Hồ Chí Minh.
Câu 4:Điều kiện để kết nạp thiếu nhi vào Đội TNTP HCM:
Thiếu nhi từ 9 – 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội, và được nửa số đội viên trong chi đội đồng ý
Câu 5: Một nhiệm kỳ của Ban chỉ huy Liên đội là:
12 tháng
Câu 6: Khăn quàng đỏ được may bằng vải đỏ, hình tam giác có tỉ lệ:
Đ...
CÂU HỎI
KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ
Liên đội TH MAH B4
Năm học 2010 2010 -2011

*B)c Hô

 !"#$%&'%()
*+,-$.
/001,234#2
53$,-.6789.
/0
:3;2/3<=>?@ABC2ABDEAFG=BCHBDI
3ABCJK3LM3N
,-81F;OAGAFGFBCHBD2C2IP8NQ2I3A$2
2I
RQ0S7(A#3A$)
R,-F?8Q$TFO.UVEBDW%JO,72C2I
*:
X0OC8T8@BD2GFBCHBDA@YW%>FI3C
2I
3>.M1Z !3ABC,%,[!'2\*:)
)&2>.C8
])))6^=22BC
6^1B2A=
6^BD=GBZ))))_
3A282I
3A28($,-`aN$F-)
3A2=`.4bZFBcO2=KF2>2UdAcZZ=`@'
&-3VFZ.2I
"=`OK/001eVZ2#!
R,- f(A#3A$FgFGFBCHBD.T
%GA$.<$.GI
* Đ+I
&O33M,aFBc.UV22IPFI
:Ta> !3ABC,%,[!'2\
,!N$BCFO$F;$&OF-Hhf)
TJYTW3#iW3.i34G#i34jU
*#6D.UV&O33M,aZ$.GI
&OF-Hhf)
53kE.UVFN&O33M,aF!l$GI
&OF-Hhf&ONHhf&ON&O33MW%&O
33M,-`a)
:&YE%FgEN>VN2&O33M,a
3NkL:mn% 2&OFBcbfFO$A2FO F-i
aO%Eo'#$FO.
*
R"hFpFBc8\QFpGZ'.%
&BC28\q>F)
X$1mH2>FO&O33M,a
3n%nhQZnVKA&230,a)
<V%#$FOAB@-
CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ - Trang 2
CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ - Người đăng: giangtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ ĐÔI TNTPHCM & BÁC HỒ 9 10 179