Ktl-icon-tai-lieu

Cay đắng mùi đời (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cay Ð ng mùi

i

1

Cay

www.hobieuchanh.com

ng mùi

i

Bi u Chánh
I
Ai i
ng Ch L n xu ng Gò Công h qua ò Bao Ng c r i lên xe ch y ra kh i
ch M L i t i khúc quanh, thì s th y bên phía tay trái cách l ch ng ít tr m th c có m t
xóm ông, kêu là xóm Tre nhà ch t, cái tr c a lên, cái day c a xu ng, tre xanh k ch bao
trùm kín mít, ngoài vuông tre thì ru ng b ng trang s p li n t giây, Qua mùa m a cây
m
màu, ru ng n i n c, thì trông ra ch ng khác nào cù lao n m gi a sông l n.
n n a tháng n m tr i m a d m d ngày nào c ng nh ngày n y, Chi u b a n tr n
a m i tan, bóng m t tr i chói chói phía b n ó, trong xóm nhà nhúm l a n u c m chi u
khói lên ngui ngút; tre .níu nhau m ng tr i mát lá gi ph t ph . Ngoài ng náo n c nông
phu; b n cày thá ví1 ti ng vang v y, công c y hát hò h i l nh lót. D i sông Bao Ng c ghe
chài ch lúa tr ng bu m trôi theo dòng n c, chi c nào ch c ng kh m l . Trên l Cây
ng xe ng a a ng i núc ních ch y ch m rì, ti ng l c l c nh khua xa xa nghe nh ti ng
nhái.
i cu i xom, phía m t tr i l n, có m t cái nhà lá ã nh mà l i th p, mu n vô nhà
qua c a ph i cúi u. D a bên nhà có m t cái chu ng v t, tuy x u nh ng mà s ch, nên không
hôi cho l m. Tr c sân thì t át có m t ám rau ng t không tr ng mà m c, d ng nh t
u ng i trong nhà ch ng bi t ng t bùi. Còn sau hè thì có hai hàng chu i x r , ch không
có m t b i tre, b i v y m t xóm mà khác m y nhà trong xóm.
Trong nhà im lìm v ng v , ch có m y con gà giò ki m n chéo chéo d i dàn, v i m t
con chó vàng m, n m d a xó c a lim dim nh bu n ng . Cách m t lát con chó vùng ng
y ngo t uôi, m y con gà gi t mình ch p cánh ch y vô bu ng, còn ngoài b có m t a trai
nh , ch ng tám chín tu i, tr n tru ng, th ng th ng lùa m t b y v t vô sân, sau l ng có m t
con heo en t t i theo l m lu c. Vô t i sân con heo ng d a ám rau ng ngo t uôi mà
ngó vô nhà, còn a nh thì ch y l ng x ng ch n b y v t mà nh t.
Lúc th ng nh
ng óng c a chu ng v t thì con chó th ng th ng b c ra ngo t
i
ng, r i li m c ng li m tay, coi nh hình ti p r c. Th ng nh v trên l ng con chó vài cái
i i l i ch kh p n c tr c c a ng mà kêu heo: ''Qu n, qu n t! Qu n t, c . Con
heo núc ních i l i, th ng nh m i l y gáo múc n c trong kh p x i mà k r a bùn t s ch
r i lùa vô nhà.
Lo cho v t heo xong r i, nó m i tr l i ch kh p n c n a. Con chó ch y theo ng
n b n bên ch n. Nó múc n c x i t m, con chó s n c
t lông nên nh y trái ch y vô
nhà ng ngó. Th ng nh th y v y t c c i ng t r i nói r ng: Sao ch y i? Ra ây t m v i
tao ch i mà!''.
Th ng nh
ng t m m t mày sáng r , da tr ng, th t s n, hai ...
Cay Ðng mùi i 1 www.hobieuchanh.com
Cay ng mùi i
Biu Chánh
I
Ai i ng Ch Ln xung Gò Công h qua ò Bao Ngc ri lên xe chy ra khi
ch M Li ti khúc quanh, thì s thy bên phía tay trái cách l chng ít trm thc có mt
m ông, kêu là xóm Tre nhà cht, cái tr ca lên, cái day ca xung, tre xanh kch bao
trùm kín mít, ngoài vuông tre trung bng trang sp lin t giây, Qua mùa ma cây m
màu, rung ni nc, ttrông ra chng khác nào cù lao nm gia sông ln.
n na tháng nm tri ma dm d ngày nào cng nh ngày ny, Chiu ba n trn
a mi tan, bóng mt tri chói chói phía bn ó, trong xóm nhà nhúm la nu cm chiu
khói lên ngui ngút; tre .níu nhau mng tri mát lá gi pht ph. Ngoài ng náo nc nông
phu; bn cày thá ví
1
ting vang vy, công cy hát hò hi lnh lót. Di sông Bao Ngc ghe
chài ch lúa trng bum ti theo dòng nc, chic nào ch cng khm l. Trên ly
ng xe nga a ngi núc ních chy chm rì, ting lc lc nh khua xa xa nghe nh ting
nhái.
i cui xom, phía mt tri ln, có mt cái nhà lá ã nh mà li thp, mun vô nhà
qua ca phi cúi u. Da bên nhà có mt i chung vt, tuy xu nhng mà sch, nên không
hôi cho lm. Trc sân thì t át có mt ám rau ng t không trng mà mc, dng nh t
u ngi trong nhà chng bit ngt bùi. Còn sau hè thì có hai hàng chui x r, ch không
có mt bi tre, bi vy mt xóm mà khác my nhà trong xóm.
Trong nhà im lìm vng v, chmy con gà giò kim n chéo chéo di dàn, vi mt
con chó vàng m, nm da xó ca lim dim nh bun ng. Cách mt lát con chó vùng ng
y ngot uôi, my con gà git mình chp cánh chy vô bung, còn ngoài bmt a trai
nh, chng tám chín tui, trn trung, thng thng lùa mt by vt vô sân, sau lng có mt
con heo en t t i theo lm luc. Vô ti sân con heo ng da ám rau ng ngot uôi mà
nvô nhà, còn a nh thì chy lng xng chn by vt mà nht.
Lúc thng nhng óng ca chung vt thì con chó thng thng bc ra ngot i
ng, ri lim cng lim tay, coi nh nh tip rc. Thng nh v trên lng con chó vài cái
i i li ch khp nc  trc ca ng mà kêu heo: ''Qun, qun t! Qun t, c . Con
heo núc ních i li, thng nh mi ly gáo múc nc trong khp xi mà k ra n t sch
 ri lùa vô nhà.
Lo cho vt heo xong ri, nó mi tr li ch khp nc na. Con chó chy theo ng
n bn bên chn. Nó múc nc xi tm, con chó s nc t lông nên nhy trái chy vô
nhà ng ngó. Thng nh thy vy tc ci ngt ri i rng: Sao chy i? Ra ây tm vi
tao chi mà!''.
Thng nhng tm mt mày sáng r, da trng, tht sn, hai bàn tay ngón tròn mà dài,
u co cha khp tóc xung khi ót, nh dng nhm coi thì chng kém chi con nhà sang
giàu, nhng mà vì bi trong chn lu hn bn ng, nên du ngc cng phi lu, du vàng cng
t nc.
Con chó vàng tnh lình trong nhà vt chy thng ra sân, thng nh ngó theo thì thy
ngoài b có mt ngi àn bà xm xm i vô, nó lin la ln má v, ri buông gáo chy ra
m tay mng rdt vô. Ngi àn bà ny trc chng ba mi bn tui, áo xn ngang,
ng qun vo ti u gi, nc da không en không trng, mt tròn, chn mày rm, nh thy
1
ting dùng u khin trâu. Thá: (thá ra) hng ra ngoài ming t; ví: (ví vô) hng vô trong ming t ang
cày, ba hay trc.
Cay đắng mùi đời (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cay đắng mùi đời (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Cay đắng mùi đời (Hồ Biểu Chánh) 9 10 290