Ktl-icon-tai-lieu

Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cha Con Ngh a N ng

1

www.hobieuchanh.com

Cha Con Ngh a N ng
Bi u Chánh
GIA

I
O THÔN PHU

T

n V n S u i th m ru ng t h i tr a, n a chi u anh ta m i l n t n tr v nhà.Anh
ta Gi ng Ké, mà làm ru ng c a bà H ng qu n T n d i gi ng Phú Tiên, nên b n
i c ng v y mà b n v c ng v y, ph i di khúc l Cànng Long lên V ng Liêm ch không có ngã
khác.
Anh ta m c m t cái áo en nhùn nh c, m t cái qu n v n l i t t t i, u b t trùm m t
cái kh n r n, mi ng ng m tr u m t búng, tay m t c m m t khúc cây cóc, tay trái xách m t xâu
hai con cá lóc v i ba b n con cá rô i th m ru ng th y ru ng trúng, lúa g n chín mà l i b t cá
n
c ít con, b i v y anh ta i v , ngoài m t hân hoan, trong lòng th th i.
Hai a con l n c a anh ta, là th ng Tý v i con Quyên,
ng ng i nh i t n n trâu
ch i gi a sân, chúng nó th y cha v thì l t t ng d y, con Quyên ch y ra ôm b p v còn th ng
Tý thì gi t xâu cá mà h i r ng: Cá
âu cha b t ây cha? Tr n v n S u c i ng n ngo n và
áp r ng:
t trong ru ng ch i, sao l i ng i ngoài n ng v y con, không s nh c u hay sao
? Th ng Tý bày t quá! Ch i t ch i cát, hai anh em m t mày tèm lem em xâu cá vô c t i
con, ng cha t m cho con Quyên .
Th ng Tý tr n trùi tr i, m t m i có l m có quành1, hai bàn tay bùn t còn dính c c,
nó xách xâu cá l ng x ng ch y vô nhà. Tr n V n S u n m tay con Quyên d t l i kh p2 n c d a
hè, r i c i áo con nh ra, múc n c x i mà t m cho nó. Anh ta k tay, k ch n và g i u xong
i m i thay qu n áo cho nó.
Th ng Tý v a m i x i n c thì cha nó kéo con Quyên và nói r ng: Con ng xê3 àng
kia mà t m ch , con ng g n con x i n óc t mình cha h t còn gì th ng Tý c i r i múc
c ch y l i ng d ói cây chùm ru t mà x i. Tr n V n S u k mài cho a nh s ch s r i,
i sang qua g i u cho a l n. Con Quyên th y cha nó b mà t m cho anh nó, thì nó v t
ch y vô nhà. Tr n V n S u g i u cho th ng Tý xong r i, anh ta l c th c vô sau.
Th L u, là v c a S u, mình m c m t cái qu n lãnh en, m t cái áo v i en còn m i,
u g láng nhu t, r ng ánh tr ng nõn, tai eo m t ôi bông có nh n h t th y tinh, c eo m t
i dây chuy n có trái tim treo nh ng nh nh, tay m t có eo m t chi c ng tr n, tay trái có eo
t cái ni t ch , ang b ng a con nh h t, ng d a c a, th y ch ng i v ã không thèm h i
mà l i còn nguýt m t cái n a.
Tr n V n S u l t kh n r n b t trên u ó mà lau m t r i l i b ván kéo khay tr u ng
têm mà n. Anh ta nói r ng:
nhà sao không r y s p nh , nó ch i d dáy quá .
Th L u day vô h m t cái r i áp r ng: Ch i gi ng gì mà d dáy th con nít thì nó
ch i, gi i sao không nhà ó mà gi nó .
Tr n V n S u nín khe, b i th ng ...
Cha Con Ngha Nng 1 www.hobieuchanh.com
1
Cha Con Ngha Nng
 Biu Chánh
I
GIA O THÔN PHU
n Vn Su i thm rung t hi tra, na chiu anh ta mi ln tn tr v nhà.Anh
ta Ging Ké, mà làm rung ca bà Hng qun Tn di ging Phú Tiên, nên bn
i cng vy mà bn v cng vy, phi di khúc l Cànng Long lên Vng Liêm ch không có ngã
khác.
Anh ta mc mt cái áo en nhùn nhc, mt cái qun vn li t t ti, u bt trùm mt
cái khn rn, ming ngm tru mt búng, tay mt cm mt khúc cây cóc, tay trái xách mt xâu
hai con cá lóc vi ba bn con cá rô i thm rung thy rung trúng, lúa gn chín mà li bt cá
n c ít con, bi vy anh ta i v, ngoài mt hân hoan, trong lòng th thi.
Hai a con ln ca anh ta, là thng Tý vi con Quyên, ng ngi nhi t nn trâu
chi gia sân, chúng nó thy cha v thì lt t ng dy, con Quyên chy ra ôm bp v còn thng
Tý thì git xâu cá mà hi rng: âu cha bt ây cha? Trn vn Su ci ngn ngon và
áp rng: t trong rung chi, sao li ngi ngoài nng vy con, không s nhc u hay sao
? Thng Tý bày t quá! Chi t chi cát, hai anh em mt mày tèm lemem xâu cá vô ct i
con, ng cha tm cho con Quyên.
Thng Tý trn trùi tri, mt mi lm có quành
1
, hai bàn tay bùn t còn nh cc,
nó xách xâu cá lng xng chy vô nhà. Trn Vn Su nm tay con Quyên dt li khp
2
nc da
hè, ri ci áo con nh ra, múc nc xi mà tm cho nó. Anh ta k tay, k chn và gi u xong
i mi thay qun áo cho nó.
Thng va mi xi nc thì cha nó kéo con Quyên và nói rng: Con ng
3
àng
kia mà tm ch, con ng gn con xi nóc t mình cha ht còn thng Tý ci ri múc
c chy li ng dói cây chùm rut mà xi. Trn Vn Su k mài cho a nh sch s ri,
i sang qua gi u cho a ln. Con Quyên thy cha nó b mà tm cho anh nó, thì nó vt
chy vô nhà. Trn Vn Su gi u cho thng Tý xong ri, anh ta lc thc vô sau.
Th Lu, là v ca Su, mình mc mt cái qun lãnh en, mt cái áo vi en còn mi,
u g láng nhut, rng ánh trng nõn, tai eo mt ôi bông có nhn ht thy tinh, ceo mt
i dây chuyn có trái tim treo nhng nhnh, tay mt eo mt chic ng trn, tay trái có eo
t cái nit ch, ang bng a con nh ht, ng da ca, thy chng i vã không thèm hi
mà li còn nguýt mt cái na.
Trn Vn Su lt khn rn bt trên u ó mà lau mt ri li b ván kéo khay tru ng
têm mà n. Anh ta nói rng: nhà sao không ry sp nh,  nó chi d dáy quá.
Th Lu day vô h mt cái ri áp rng: Chi ging gì mà d dáy th con nít thì nó
chi, gii sao không nhà ó mà gi .
Trn Vn Su nín khe, bi thng vô nhà sau. Anh ta thy bp núc lnh tanh mà sc mt
chng có l mt chút gin nào ht. Anh ta xách ni i xúc go em vo, ri nhúm la bt lên mà
u. Th Lu không thèm léo vô bp, ch có thng Tý vi con Quyên xn bn mt bên cha nó ó
1
vt thng, vt cong
2
ng c cha nc hoc go hình tr tròn dung tích nh hn lu, lu và khp tiêu biu cho vn hóa mit vn.
3
dang ra
T
Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) 9 10 430