Ktl-icon-tai-lieu

Cha giàu cha nghèo

Được đăng lên bởi damthom_dt
Số trang: 337 trang   |   Lượt xem: 6741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạy con làm giàu
Lời nói đầu

Lời nói đầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo
ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ đề tiền bạc thường
được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha
mẹ mình, và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là: “Hãy
đến trường và học cho chăm chỉ.” Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt nghiệp với một số điểm xuất
sắc nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì trường học không dạy về
chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp
mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Đó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng, bác
sĩ, kế toán thông minh dù đạt được nhiều điểm số xuất sắc ở trường nhưng lại gặp nhiều rắc
rối tài chính suốt đời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt thường bắt nguồn từ những vị
lãnh đạo có học vấn cao, nhưng chỉ được huấn luyện rất ít hoặc không có chút kỹ năng nào
về vấn đề tài chính. Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý
tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn
đề này? Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình? Nhà giàu đã
làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Có lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình những lời giải
đáp về các vấn đề đó trong cuốn sách này. Tuy nhiên, do khác biệt về văn hoá, tập quán và
chính thể, có thể một số phần nào đó của cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm, thậm chí chưa
đồng tình… dù rằng đây là một cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nước
trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn
tham khảo về một trong những lĩnh vực cần dạy con trẻ biết trước khi vào đời, của các bậc
phụ huynh ở các nước khác… Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin
trân trọng cảm ơn.
Chương 1: Cha Giàu, Cha Nghèo
Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha ruột và một người cha nuôi
(cha của Mike - bạn tôi). Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp tám,
nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều
khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng
mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên tôi học những khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người
cha, tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai...
Dy con làm giàu
Li nói đầu
L i nói đ u M t trong nh ng nguyên nhân khi n ng i giàu ngày càng giàu, ng i nghèo ế ườ ườ
ngày càng nghèo, còn gi i trung l u thì th ng m c n chính là vì ch đ ti n b c th ng ư ườ ườ
đ c d y nhà ch không ph i tr ng. H u h t chúng ta h c cách x lý ti n b c t chaượ ườ ế
m mình, và th ng thì ng i nghèo không d y con v ti n b c mà ch nói đ n gi n là: “Hãy ườ ườ ơ
đ n tr ng và h c cho chăm ch .” Và r i đ a tr có th s t t nghi p v i m t s đi m xu tế ườ ể ẽ
s c nh ng v i m t đ u óc nghèo nàn v cách qu n lý ti n b c, vì tr ng h c không d y v ư ườ
chuy n ti n nong mà ch t p trung vào vi c giáo d c sách v và nh ng k năng ngh nghi p
mà không nói gì v k năng tài chính. Đó chính là lý do t i sao nh ng nhân viên ngân hàng, bác
sĩ, k toán thông minh dù đ t đ c nhi u đi m s xu t s c tr ng nh ng l i g p nhi u r cế ượ ườ ư
r i tài chính su t đ i. Và nh ng món n qu c gia chóng m t th ng b t ngu n t nh ng v ườ
lãnh đ o có h c v n cao, nh ng ch đ c hu n luy n r t ít ho c không có chút k năng nào ư ượ
v v n đ tài chính. M t qu c gia có th t n t i nh th nào n u vi c d y tr con qu n lý ư ế ế
ti n b c v n là trách nhi m c a ph huynh, mà h u h t h không có nhi u ki n th c v v n ế ế
đ này? Chúng ta ph i làm gì đ thay đ i s ph n ti n b c l n đ n c a mình? Nhà giàu đã
làm giàu nh th nào t hai bàn tay tr ng?... Có l b n s tìm th y cho mình nh ng l i gi iư ế
đáp v các v n đ đó trong cu n sách này. Tuy nhiên, do khác bi t v văn hoá, t p quán và
chính th , có th m t s ph n nào đó c a cu n sách s khi n b n th y l l m, th m chí ch a ế ư
đ ng tình… dù r ng đây là m t cu n sách đã đ c đón nh n n ng nhi t r t nhi u n c ượ ướ
trên th gi i. Chúng tôi gi i thi u cu n sách này v i mong mu n giúp b n có thêm ngu nế
tham kh o v m t trong nh ng lĩnh v c c n d y con tr bi t tr c khi vào đ i, c a các b c ế ướ
ph huynh các n c khác… R t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a các b n. Xin ướ ượ ế
trân tr ng c m n. ơ
Chương 1: Cha Giàu, Cha Nghèo
Tôi có hai ng i cha, m t ng i giàu và m t ng i nghèo - m t ng i cha ru t và m t ng i cha nuôiườ ư ư ư ư
(cha c a Mike - b n tôi). Cha ru t tôi đã có b ng th c sĩ, còn ng i cha nuôi thì ch a h c h t l p tám, ườ ư ế
nh ng c hai ng i đ u thành công trong s nghi p và có nh h ng đ n ng i khác. C hai đ uư ườ ưở ế ườ
khuyên b o tôi r t nhi u đi u, nh ng nh ng l i khuyên đó không gi ng nhau. C hai đ u tin t ng ư ưở
mãnh li t vào s h c nh ng l i khuyên tôi h c nh ng khóa h c khác nhau. N u tôi ch có m t ng i ư ế ườ
cha, tôi s ho c ch p nh n ho c ph n đ i ý ki n c a ông. Có hai ng i cha d y b o, tôi th y đ c ế ườ ượ
nh ng quan đi m trái ng c nhau gi a m t ng i giàu và m t ng i nghèo. Và thay vì ch đ n gi n ượ ườ ư ơ
ch p nh n hay ph n đ i ng i này hay ng i kia, tôi đã c suy nghĩ nhi u h n, so sánh và l a ch n ườ ườ ơ
Cha giàu cha nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cha giàu cha nghèo - Người đăng: damthom_dt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
337 Vietnamese
Cha giàu cha nghèo 9 10 59